Zespół

Kacper Skalski Kacper Skalski Radca prawny, Partner

Kieruje pracami zespołu prawa energetycznego Kancelarii. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa energetycznego, inwestycji w odnawialne źródła energii oraz pomocy publicznej.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa energetycznego dla przedsiębiorstw energetycznych, spółek obrotu, sprzedawców energii, gazu ziemnego, oraz odbiorców energochłonnych i przemysłowych. Doradza w zakresie negocjacji strategicznych umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu dla odbiorców przemysłowych oraz umów PPA odbioru energii ze źródeł odnawialnych. Od 2017 doradza przy zawieraniu umów Corporate PPA na polskim rynku.  Reprezentuje prawnie odbiorców energii z OZE, spółki obrotu energią oraz wytwórców energii z OZE przy negocjowaniu umów Corporate PPA w modelu fizycznej dostawy jak i Corporate PPA opartego na rozliczeniu finansowym.

Posiadam praktyczne doświadczenie poparte jawnymi referencjami,  w 2022 r. doradzaliśmy  spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu umowy CPPA  – Corporate PPA, zapewniającej zieloną energię z farmy wiatrowej Polska III o mocy zainstalowanej 132 MW.  Jest to jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce. W 2020 doradzał prawnie przy zawarciu 10 letniej umowy CPPA (Corporate PPA ) obejmującej sprzedaż energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej 64 MW zlokalizowanej w Witnicy. Była to wówczas jedna z największych umów Corporate PPA zawarta dla odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w Polsce.  W 2022 r.  doradzał FW Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialności przy zawarciu fizycznej umowy sprzedaży energii wygenerowanej w farmie wiatrowej o mocy 5 MW  do odbiorców końcowych w fizycznym modelu Corporate PPA. 

Od strony prawnej od 2014 r. zbudował i cały czas nadzoruje dział sprzedaży energii i gazu dla największej niezależnej spółki obrotu posiadającej obecnie (2020 r.) kilkadziesiąt tysięcy odbiorców oraz największego odbiorcy energii elektrycznej z farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Doradza prawnie inwestorom przy realizacji projektów OZE w szczególności farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych PV. Zapewnia obsługę prawną od początku procesu inwestycyjnego (umowy dzierżawy pod inwestycje OZE, warunki i umowy przyłączeniowe) aż po uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (WEE). Przeprowadził kilkanaście transakcji nabycia projektów farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych.

W ramach codziennej obsługi prawnej doradza za zakresu prawa energetycznego polskim i zagranicznym sprzedawcom energii elektrycznej i gazu, wytwórcom energii z OZE oraz największym odbiorcom przemysłowym w w szczególności w zakresie umów corporate PPA. Zapewnia spółkom obrotu i odbiorcom przemysłowym zgodność prowadzenia działalności koncesjonowanej z przepisami prawa energetycznego w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków w zakresie umarzania praw majątkowych ze świadectw pochodzenia, rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz spełniania obowiązków koncesyjnych wobec URE, ARE, Urzędu Celnego, ACER, Ministerstwa Energii oraz innych organów państwowych.

Z powodzeniem reprezentował inwestorów przed Prezesem URE uzyskując kilkanaście koncesji na podstawie prawa energetycznego, w szczególności koncesji na obrót energią elektryczną OEE oraz koncesji na obrót gazem ziemnym OPG  i obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ. Reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w licznych postępowaniach z zakresu prawa energetycznego przed Prezesem URE oraz SOKiK.

W ostatnim roku doradzał przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie ponad 800 GWh,  gazu ziemnego na ponad 2000 GWh oraz umów PPA odbioru energii elektrycznej z instalacji OZE o mocy zainstalowanej prawie 1,5GW. 

W przeszłości zawodnik Kadry Olimpijskiej w biegu na 400 metrów.  Obecnie nie zerwał więzi ze sportem i startuje   w maratonach MTB oraz duathlonie.

Zrealizowane projekty
Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu gazem ziemnym procesu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym (koncesja OPG) oraz obrotu gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ).

Spółki obrotu energią elektryczną

Uzyskanie kilkunastu koncesji na obrót energią elektryczną (koncesja OEE) oraz przygotowanie spółek do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

OSD i spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną ( koncesja OEE) i dystrybucji energią elektryczną (koncesja DEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne oraz przygotowanie regulacji prawnych do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia zielone certyfikaty (PM_OZEA) i błękitne certyfikaty (PM_OZE-BIO).

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu procesu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie raportu prawnego dla spółki obrotu energią (koncesja OEE) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru energii elektrycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Prawnicy Kancelarii w ostatnich dwóch latach prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh, w szczególności umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej dla Ceramika Paradyż.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesji na obrót gazem ziemnym  (koncesja OGZ) oraz przygotowanie klientów do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne obrotu gazem ziemnym na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru gazu ziemnego.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Opracowanie i wdrożenie wzorów umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego, a także ogólnych warunków umów sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu gazem ziemnym

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego w szczególności umowy wieloletnie na dostawy gazu ziemnego dla Ceramiki Paradyż.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z PGNiG umowy o świadczenia usługi biletowej wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2 ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z Gas Storage Poland sp. z o.o.  umowy przedwstępnej o świadczenie usługi magazynowania wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2) ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Sporządzenie raportu prawnego dla sprzedawcy gazu ziemnego do odbiorców końcowych (koncesja OPG) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesją na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).

Spółki obrotu energią elektryczną

Opracowanie wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, a także ogólnych warunków umów sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Wytwórca energii z OZE

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE dla projektu biogazowni.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawa o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW, negocjacje zarówno ze sprzedawcami zobowiązanymi (uprzednio sprzedawcy z urzędu) jak i z niezależnymi spółkami obrotu.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży gwarancji pochodzenia dla instalacji o mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Odbiorcy przemysłowi

Prawnicy Kancelarii sporządzili szereg opinii prawnych z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności ocenę ryzyk oraz analizę korzyści odbiorcy końcowego w zakresie nowego systemu efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria uzyskała status odbiorcy przemysłowego dla przedsiębiorstw energochłonnych zużywających ponad 200GWh energii elektrycznej rocznie.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria uzyskała decyzje o częściowym zwrocie akcyzy od energii elektrycznej zgodnie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym.

Przedsiębiorstwo energochłonne

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh oraz umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria doradzała prawnie z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności obsługiwała prawnie proces pozyskiwania białych certyfikatów na podstawie ustawy o efektywności energetycznej dla kilkunastu dużych przedsięwzięć efektywności energetycznej.

Wybrane publikacje
Komentarz Kacpra Skalskiego dla Dziennik Gazeta Prawna do nowelizacji ustawy o OZE

Serdecznie zapraszamy do lektury komentarza naszego eksperta, Kacpra Skalskiego, Szefa Działu Prawa Energetycznego, dla Dziennik…

Data: 14 czerwca 2024
Co zmieni nowelizacja wodorowa ustawy prawo energetyczne?

Jednym z celów Unii Europejskiej w kwestii klimatu jest osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do 2050…

Data: 5 czerwca 2024
Rekomendacje Komisji Europejskiej dot. systemu aukcyjnego

13 maja 2024 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej rekomendacje i wytyczne dotyczące…

Data: 22 maja 2024
Obroniliśmy Klienta kancelarii przed karą umowną nałożoną za niezużycie minimalnego wolumenu gazu!

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z 24 kwietnia 2024 r. oddalił w całości powództwo sprzedawcy…

Data: 14 maja 2024
Rekrutacja – Dołącz do zespołu prawa energetycznego!

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie poszukuje…

Data: 16 lutego 2024
Portal CEE Legal Matters o doradztwie naszej kancelarii przy umowie Corporate PPA

Ceniony portal CEE Legal Matters umieścił publikację dotyczącą doradztwa prawników naszej kancelarii na rzecz Allegro…

Data: 7 lutego 2024
Witamy GASUM OY na polskim rynku gazu

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ oraz koncesję…

Data: 5 lutego 2024
Doradzaliśmy Allegro w procesie zawarcia umowy w Corporate PPA z R.Power Renewables

Mamy wielką przyjemność podzielić się informacją, że prawnicy naszej Kancelarii radca prawny Kacper Skalski  i  radca…

Data: 15 stycznia 2024
Komentarz mec. Kacpra Skalskiego dla Rzeczpospolita dotyczący projektu ustawy o zamrożeniu cen energii na rok 2024

Dziennik Rzeczpospolita cytuje komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego kierującego zespołem prawa energetycznego naszej Kancelarii w…

Data: 22 listopada 2023
WZMACNIAMY ZESPÓŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO KANCELARII

Miło nam poinformować, że wzmacniamy zespół prawa energetycznego naszej Kancelarii. Do zespołu prawa energetycznego dołączył…

Data: 10 października 2023
LINIA BEZPOŚREDNIA – DZIENNIK GAZETA PRAWNA CYTUJE PRAWNIKÓW ZESPOŁU PRAWA ENERGETYCZNEGO KANCELARII W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Dziennik Gazeta Prawna cytuje publikację prawników kancelarii radcy prawnego Kacpra Skalskiego oraz radcy prawnego Grzegorza…

Data: 19 września 2023
KOMENTARZ RADCY PRAWNEGO KACPRA SKALSKIEGO SPECJALNIE DLA BUISNESS INSIDER

Portal Buisness Insider cytuje komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego szefa zespołu prawa energetycznego Kancelarii w…

Data: 11 września 2023
LINIA BEZPOŚREDNIA PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE

Linia bezpośrednia – po nowelizacji ustawy prawo energetyczne  Linia bezpośrednia na gruncie poprzednio obowiązującego stanu…

Data: 5 września 2023
EKSPERCKI KOMENTARZ mec. KACPRA SKALSKIEGO DLA MONEY.PL

Portal Money.pl  cytuje komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego naszego eksperta prawa energetycznego  dotyczący niechęci gmin…

Data: 5 września 2023
WZMACNIAMY ZESPÓŁ PRAWA ENERGETYCZNEGO KANCELARII

Miło nam poinformować, że wzmacniamy zespół prawa energetycznego naszej Kancelarii. Od 1 września do zespołu…

Data: 4 września 2023
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU JAKO OFFICE & MARKETING SPECIALIST

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie poszukuje Kandydata / Kandydatki na stanowisko Office & Marketing Specialist.

Data: 22 sierpnia 2023
NOWE REFERENCJE OD NASZEGO KLIENTA – ECONERGY POLAND SP. Z O. O.

Miło nam poinformować  o kolejnych referencjach, które otrzymaliśmy od naszego zadowolonego Klienta – Econergy Poland…

Data: 25 lipca 2023
NOWE REFERENCJE OD NASZEGO KLIENTA – GEWI SP. Z O. O.

Z dumą zawiadamiamy o kolejnych referencjach, które otrzymaliśmy od zadowolonego Klienta – GEWI Sp. z o. o. spółki obrotu energią elektryczną z grupy GETEC ENERGIE GmbH posiadającej w obrocie ponad 4000 MW zainstalowanej mocy z elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych, wodnych jak i biogazowni.

Data: 6 lipca 2023
REKRUTACJA PRAWNIK PRAWO ENERGETYCZNE

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie poszukuje Kandydata / Kandydatki na stanowisko Associate / Senior Associate do Departamentu Energetyki zarządzanego przez mec. Kacpra Skalskiego.

Data: 4 lipca 2023
Doradztwo prawne przy projekcie na rzecz Dyckerhoff Polska

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych miała przyjemność doradzać Dyckerhoff Polska Sp. z o. o. przy tym projekcie.

Data: 22 maja 2023
Komentarz mec. Kacpra Skalskiego specjalnie dla Wyborcza.biz.

Mec. Kacper Skalski, Partner i Radca Prawny Kancelarii Raczyński Skalski & Partners, specjalnie dla Wyborcza.biz. udzielił eksperckiego komentarza w temacie – cieszącym się olbrzymią popularnością w Polsce – przyłączeń pomp ciepła w gospodarstwach domowych.

Data: 19 maja 2023
Prawnicy Kancelarii doradzali przy umowie Corporate PPA (CPPA) na odbiór energii z 132 MW farmy wiatrowej

Miło nam poinformować, iż doradzaliśmy spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu umowy CPPA (Corporate PPA…

Data: 20 marca 2023
Mec. Kacper Skalski specjalnie dla Wyborcza.biz

Wyborcza. biz cytuje komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego naszego eksperta prawa energetycznego w zakresie odpowiedzialności…

Data: 20 lutego 2023
Prawnicy Kancelarii doradzali przy zawarciu umowy Corporate PPA

Zespół prawa energetycznego Kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p pod kierownictwem mec….

Data: 7 lutego 2023
Corporate PPA w obiektach komercyjnych i magazynowych

Polecamy lekturze publikację radcy prawnego Grzegorza Mikosa dotyczącą możliwości wdrożenia umów Corporate PPA (CPPA) w obiektach…

Data: 4 listopada 2022
Prawnicy Kancelarii doradzali przy rejestracji Spółdzielni Energetycznej Helios

Kolejny ciekawy projekt w którym doradzali prawnie prawnicy Kancelarii.  Doradztwo prawne radcy prawnego Kacpra Skalskiego…

Data: 1 sierpnia 2022
Doradzaliśmy Grupie Axpo przy wejściu na polski rynek PV

Z przyjemnością informujemy, że doradzaliśmy Axpo przy wejściu na polski rynek PV. Zakres naszych usług…

Data: 26 lipca 2022
Szkolenie Corporate PPA (cPPA) w Polsce – case study

Radca prawny Kacper Skalski przeprowadził dla jednego z największych międzynarodowych deweloperów OZE szkolenie z  umów…

Data: 14 lipca 2022
Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC dla Logos OIL sp. z o.o.

Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) dla naszego Klienta LOGOS OIL sp. z…

Data: 17 czerwca 2022
Uzyskaliśmy koncesje na obrót energią elektryczną OEE dla Gewi sp. z o.o. oraz doradzaliśmy przy umowach Corporate PPA

Witamy na polskim rynku energii nową spółkę obrotu energią elektryczną GEWI sp. z o.o. Mamy…

Data: 26 maja 2022
Radca prawny Kacper Skalski specjalnie dla Money.pl komentuje opóźnienia w wystawianiu faktur przez PGNIG

Specjalnie dla Money.pl wspólnik naszej Kancelarii ekspert prawa energetycznego Kacper Skalski udzielił komentarza do sytuacji związanej…

Data: 22 maja 2022
Radca prawny Kacper Skalski udzielił komentarza dla portalu Money.pl

Specjalnie dla Money.pl wspólnik naszej Kancelarii ekspert prawa energetycznego Kacper Skalski udzielił komentarza do tego  jak…

Data: 22 kwietnia 2022
Uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC dla Tomiraf sp. z o.o. spk

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC dla naszego Klienta Tomiraf…

Data: 13 kwietnia 2022
Mecenas Kacper Skalski specjalnie dla Money.pl

Specjalnie dla Money.pl wspólnik naszej Kancelarii ekspert prawa energetycznego Kacper Skalski udzielił komentarza do sytuacji związanej…

Data: 11 kwietnia 2022
Uzyskaliśmy koncesje na obrót energią elektryczną (OEE)

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną dla naszego Klienta.  Co warte…

Data: 7 kwietnia 2022
Uchylenie decyzji URE przez prawników Kancelarii

Warto walczyć, a szczególnie gdy urząd dąży tylko do wymierzenia kary a nie załatwienia sprawy….

Data: 10 listopada 2021
Mecenas Kacper Skalski specjalnie dla Money.pl o nowelizacji ustawy OZE

Specjalnie dla Money.pl radca prawny Kacper Skalski skomentował obecną sytuację związaną ze zmianą systemu wsparcia dla…

Data: 26 października 2021
Mecenas Kacper Skalski specjalnie dla Money.pl

Specjalnie dla Money.pl wspólnik naszej Kancelarii Kacper Skalski udzielił komentarza do sytuacji związanej z masowymi wyłączeniami…

Data: 30 września 2021
Wygaśnięcie koncesji OGZ – nowy artykuł 42b ustawy prawo energetyczne

Nowo dodany art. 42b ustawy prawo energetyczne, umożliwia Prezesowi URE wydanie decyzji o wygaśnięciu koncesji…

Data: 9 lipca 2021
Porównanie warunków umów dzierżawy fotowoltaika

W ostatnim czasie właściciele nieruchomości na których możliwa jest budowa farm fotowoltaicznych dostają mnóstwo ofert…

Data: 18 czerwca 2021
Doradzaliśmy przy zawarciu jednej z największych w Polsce umów dzierżawy nieruchomości pod elektrownię fotowoltaiczną

W tym tygodniu udało nam się doprowadzić do zawarcia umów dzierżawy nieruchomości pod dwa projekty…

Data: 16 czerwca 2021
Warsztaty – realizacja instalacji fotowoltaicznych na obiektach komercyjnych – sposoby rozliczeń energii

22 marca 2021 r. podczas warsztatów Fotowoltaika i inne alternatywne źródła energii dla obiektów komercyjnych…

Data: 26 kwietnia 2021
Doradzaliśmy przy umowie sprzedaży gazu dla największego na świecie producenta cegieł

Miło nam poinformować, iż doradzaliśmy Axpo Polska sp. z o.o. przy zawarciu długoterminowej umowy kompleksowej…

Data: 9 kwietnia 2021
Opłata koncesyjna URE do 15 kwietnia

Ważna informacja dla koncesjonariuszy: 15 kwietnia upływa termin przesłania do Urzędu Regulacji Energetyki formularza dotyczącego…

Data: 10 marca 2021
Umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną – na co zwrócić uwagę cz.2 ?

W ostatnim czasie coraz częściej do naszej kancelarii zwracają się osoby które zainteresowane są zawarciem…

Data: 5 marca 2021
Doradzaliśmy przy zawarciu kolejnej wieloletniej umowy sprzedaży zielonej energii

Z przyjemnością informujemy, że doradzaliśmy Axpo Polska przy realizacji wieloletniej umowy na dostawę zielonej energii…

Data: 2 marca 2021
Doradzaliśmy przy największej umowie Corporate PPA w Polsce

Miło nam poinformować, iż doradzaliśmy spółce Górażdże Cement SA przy zawarciu 10 letniej umowy CPPA…

Data: 29 stycznia 2021
Umowy sprzedaży energii i gazu – na co zwracać uwagę?

Takie właśnie szkolenie przeprowadził radca prawny Kacper Skalski w ramach III edycji Szkolenia z zakresu…

Data: 3 grudnia 2020
Pakiet umów dla firm działających na rynku instalacji fotowoltaicznych

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem rynku uruchomiliśmy dla klientów z rynku instalacji fotowoltaicznych specjalną usługę polegającą…

Data: 23 listopada 2020
Prezes URE wydał decyzję określającą warunki umowy przyłączeniowej

W wyniku działania zespołu prawa energetycznego kancelarii, radcy prawnego Grzegorza Mikosa i radcy prawnego Kacpra…

Data: 3 listopada 2020
Aktualizacja wymagań dla koncesji paliwowych

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić uzyskać…

Data: 24 września 2020
Umowa dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną – na co zwrócić uwagę?

W ostatnim czasie coraz częściej do kancelarii zwracają się osoby które zainteresowane są zawarciem umowy…

Data: 11 września 2020
Kolejny obowiązek zmiany koncesji paliwowych – podmioty zobowiązane oraz terminy.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia…

Data: 1 września 2020
Nowy obowiązek i obciążenie finansowe dla sprzedawców i dystrybutorów paliw ciekłych

W dniu 20 sierpnia 2020 r. na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie…

Data: 25 sierpnia 2020
Produkcja ruszyła  – doradztwo Kancelarii dla wytwórcy biokomponentów!

Gratulacje dla naszego Klienta. Po długich staraniach produkcja biokomponentów ruszyła. Już niebawem pierwsza partia  wytworzonych…

Data: 17 sierpnia 2020
Wzmacniamy zespół prawa energetycznego Kancelarii

Od sierpnia do zespołu prawa energetycznego Kancelarii dołączył jako Of Counsel radca prawny Grzegorz Mikos….

Data: 4 sierpnia 2020
Doradzaliśmy przy sprzedaży projektu PV

Miło nam poinformować, że  sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży udziałów w spółce EP Solar sp. z o.o. …

Data: 31 lipca 2020
Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC – kluczowe warunki URE

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), co do zasady wymagana…

Data: 29 lipca 2020
Referencje prawo energetyczne Robinson Packaging Polska sp. z o.o.

Poniżej przedstawiamy referencje udzielone przez naszego Klienta dla którego Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu…

Data: 15 lipca 2020
URE umarza postępowanie wobec naszego Klienta

Miło nam poinformować, iż Prezes URE umorzył wobec naszego Klienta postępowanie w sprawie podejrzenia naruszenia…

Data: 10 lipca 2020
Uzyskaliśmy koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą OGZ dla największego…

Data: 22 maja 2020
Doradzaliśmy przy umowie dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną 2,8 MW

Miło nam poinformować, iż działając na rzecz właściciela nieruchomości doprowadziliśmy do zawarcia umowy dzierżawy gruntu…

Data: 15 maja 2020
Zapobiegliśmy zwrotowi dofinansowania

Miło nam poinformować iż zespół pomocy publicznej i funduszy UE Kancelarii pod kierownictwem mec. Kacpra…

Data: 27 marca 2020
Jak uzyskać koncesję URE na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE ?

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE),  w instalacji odnawialnego źródła,…

Data: 9 marca 2020
Rekrutacja prawnik prawo energetyczne

Szukamy do zespołu prawa energetycznego Kancelarii Raczyński Skalski & Partners spp: prawnika lub aplikanta I/II…

Data: 6 marca 2020
Kolejny sukces w sprawie o zwrot dofinansowania z PARP

Miło nam poinformować iż zespół pomocy publicznej i funduszy UE Kancelarii pod kierownictwem mec. Kacpra…

Data: 27 lutego 2020
Aktualizacja URE – Koncesja na wytwarzanie energii z OZE (WEE)

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki zostały opublikowane zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić działalność…

Data: 17 lutego 2020
Prosument przedsiębiorca – stanowisko URE

Na podstawie nowelizacji ustawy OZE z 2019 r. przedsiębiorcy uzyskali możliwość uzyskania statusu prosumenta oraz…

Data: 11 lutego 2020
Wniosek Zarządcy Rozliczeń o udzielenie pomocy de minimis  z tytułu wzrostu cen energii

Zarządca Rozliczeń S.A. pod adresem https://deminimis.zrsa.pl udostępnił wniosek o udzielnie pomocy de minimis z tytułu wzrostu cen…

Data: 7 lutego 2020
Koncesja na obrót paliwami ciekłymi OPC – referencje od Klienta

W zakładce referencje znajdą Państwo referencje od Klienta dla którego uzyskaliśmy koncesję na obrót paliwami…

Data: 2 lutego 2020
Umorzenie postępowania przed URE w sprawie wymierzenia kary pieniężnej

Miło nam poinformować, iż prawnikom kancelarii udało się doprowadzić do umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego przez…

Data: 17 stycznia 2020
Płatny staż dla studentów i absolwentów

Zapraszamy do odbycia płatnego stażu w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners spp:  studentów IV, V roku…

Data: 27 listopada 2019
Przeprowadziliśmy proces podwyższenia o 240 mln złotych kapitału zakładowego Axpo Polska sp. z o.o.

Miło nam poinformować, iż przeprowadziliśmy proces podwyższenia kapitału zakładowego spółki energetycznej Axpo Polska sp. z…

Data: 8 listopada 2019
Doradzaliśmy przy transakcji nabycia projektu instalacji fotowoltaicznej PV

Miło nam poinformować, że w ostatnim miesiącu sfinalizowaliśmy transakcję nabycia praw projektowych dla instalacji fotowoltaicznej…

Data: 23 października 2019
Obniżki cen energii na podstawie ustawy prądowej przy zakupie na refakturze

Chcielibyśmy zasygnalizować że podmioty nabywające energię na zasadzie refaktury powinny zainteresować się możliwością uzyskania korekty…

Data: 26 września 2019
Uzyskaliśmy kolejną koncesję na wytwarzanie energii w instalacji OZE

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła…

Data: 11 września 2019
Doradzaliśmy przy transakcji nabycia farmy wiatrowej

Miło nam poinformować, że w bieżącym miesiącu sfinalizowaliśmy transakcję nabycia udziałów funkcjonującej farmy wiatrowej 2…

Data: 29 sierpnia 2019
Szkolenie – ustawa prądowa zasady rozliczeń dla samorządów i spółek komunalnych

W dniu 9 sierpnia przeprowadziliśmy warsztaty  dla samorządów i spółek za zakresu rozliczeń i korekt…

Data: 22 sierpnia 2019
Oświadczenie mikro i małych przedsiębiorstw zapobiegające podwyżkom cen energii

Ministerstwo Energii przypomina, iż  mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których…

Data: 26 lipca 2019
URE obniża karę dla naszego Klienta w sprawie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii

Miło nam poinformować, iż w skutek naszego odwołania od decyzji Prezesa URE nakładającej karę za…

Data: 19 lipca 2019
Kacper Skalski dla Dziennika Gazeta Prawna o niepełnych rekompensatach na podstawie ustawy prądowej

Polecamy lekturze komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego dotyczący  niepełnych rekompensat na podstawie ustawy prądowej. Artykuł …

Data: 15 lipca 2019
Kacper Skalski dla Dziennika Gazeta Prawna o korektach faktur dla odbiorców energii na podstawie ustawy prądowej

Polecamy lekturze komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego dotyczący korekt faktur za energię elektryczną na podstawie…

Data: 11 lipca 2019
Korzystne stanowiska Ministerstwa Energii dla naszego Klienta

Miło nam poinformować, iż dzięki naszym staraniom  udało się przedłużyć umowę przyłączeniową dla projektu OZE…

Data: 24 maja 2019
Płatny staż dla studentów i absolwentów

Zapraszamy do odbycia płatnego stażu w Kancelarii Raczyński Skalski & Partners spp:  studentów IV, V roku…

Data: 23 kwietnia 2019
Zapraszamy do rekrutacji – prawnik / aplikant

Szukamy do zespołu Kancelarii Raczyński Skalski & Partners spp: prawnika lub aplikanta I/II roku, oczekujemy…

Data: 23 kwietnia 2019
Jak uzyskać koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej (koncesja WEE) – kluczowe warunki

Jakie instalacje fotowoltaiczne muszą uzyskać koncesje URE na wytwarzanie energii? Na wstępie należy zaznaczyć, że…

Data: 15 kwietnia 2019
Kto może skorzystać z obniżki cen energii ? Nowelizacja ustawy prądowej.

W poniedziałek 18 lutego 2019 r. przedstawiony został projekt zmiany ustawy z dnia 28 grudnia…

Data: 20 lutego 2019
Ustawa prądowa – prawo do renegocjacji i obniżki cen energii elektrycznej

W dniu 29 grudnia 2018 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym…

Data: 29 grudnia 2018
URE wszczyna postępowania w zakresie nie stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii

W ostatnich dniach Prezes URE rozsyła do przedsiębiorców  kolejną partię zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego…

Data: 25 grudnia 2018
Nasze ostatnie szkolenia dla branży energetycznej

W środę 5 grudnia przeprowadziliśmy szkolenie dla spółek obrotu i OSD z nowelizacji prawa energetycznego…

Data: 13 grudnia 2018
Szkolenie – Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w relacji z odbiorcą końcowym

Zapraszamy na szkolenie „Nowe obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w relacji z odbiorcą końcowym ze szczególnym uwzględnieniem zmian…

Data: 1 grudnia 2018
Szkolenie Relacje spółki obrotu z odbiorcą końcowym

W dniach 11-12 września 2018 r. zespół prawa energetycznego Kancelarii  przeprowadził szkolenie „Relacje spółki obrotu…

Data: 13 września 2018
Podwyżki cen energii, pismo informujące o podwyżce energii – co zrobić?

Od pewnego czasu wielu sprzedawców energii wysyła do przedsiębiorców pisma informujące o podwyżce cen energii…

Data: 5 września 2018
Zwolnienie energii elektrycznej z akcyzy- artykuł mec. Kacpra Skalskiego w Utrzymanie Ruchu

Polecamy lekturze najnowszy artykuł radcy prawnego Kacpra Skalskiego „Jak uzyskać calkowite zwolnienie energii elektrycznej z…

Data: 1 września 2018
Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC

Miło nam poinformować, iż dla naszego klienta uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC.  …

Data: 27 sierpnia 2018
Kacper Skalski dla Dziennika Gazeta Prawna o podwyżkach cen energii dla odbiorców

Polecamy lekturze artykuł  radcy prawnego Kacpra Skalskiego dotyczący podwyżek cen energii, który ukazał się w…

Data: 6 lipca 2018
Wdrożenie i wyłudzenia RODO – komentarz mec. Kacpra Skalskiego dla Rzeczpospolitej

Polecamy lekturze komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego, który ukazał się w Rzeczpospolitej do artykułu „Nie…

Data: 3 czerwca 2018
Zwolnienie energii elektrycznej z akcyzy – artykuł „Utrzymanie Ruchu 2/2018”

Polecamy Państwa lekturze artykuł radcy prawnego Kacpra Skalskiego opublikowany w branżowym magazynie Utrzymanie Ruchu nr…

Data: 15 maja 2018
Szkolenie – Relacje sprzedawcy energii z klientem -17-18 kwietnia 2018

Zapraszamy na szkolenie „Relacje sprzedawcy energii z klientem”, które organizujemy wspólnie z Instytutem Technicznym SGS….

Data: 22 marca 2018
Dziękujemy za udział w szkoleniu Wdrożenie RODO w energetyce

Dziękujemy za Państwa udział w szkoleniu  „Wdrożenie RODO w energetyce”, które zorganizowaliśmy wspólnie z Instytut…

Data: 16 marca 2018
Błękitna ruletka – błękitnymi certyfikatami PMOZE_BIO

Błękitne certyfikaty (PMOZE_BIO) przyznawane za energię elektryczną wyprodukowaną w biogazowniach rolniczych zostały wprowadzone nowelizacją ustawy…

Data: 15 lutego 2018
Szkolenie – Prawo energetyczne w praktyce

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie Prawo Energetyczne w praktyce które  organizujemy wspólnie z Semper Szkolenia. Szkolenie…

Data: 12 lutego 2018
Szkolenie – Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie energetycznym

Zapraszamy na szkolenie „RODO w energetyce – wdrożenie Rozporządzenia RODO w przedsiębiorstwach energetycznych”, które organizujemy…

Data: 7 lutego 2018
Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie energetycznym – konsekwencje przetwarzania danych o wyrokach skazujących art. 10 RODO.

Kontynuując wątek wdrożenia Rozporządzenia RODO w przedsiębiorstwach energetycznych warto zwrócić uwagę na konsekwencje przetwarzania informacji…

Data: 31 stycznia 2018
Dziennik Gazeta Prawna cytuje mec. Kacpra Skalskiego

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna  znajdą Państwo obszerny komentarz radcy prawnego Kacpra Skalskiego w…

Data: 19 stycznia 2018
Wdrożenie RODO – czy spółka obrotu energią lub gazem ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych?

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w…

Data: 4 stycznia 2018
Wykaz odbiorców przemysłowych na 2018 – doświadczenia i postulaty zmian ustawy OZE

Jak co roku w ostatni dzień pracujący grudnia, w godzinach popołudniowych tak by nie dzwonić…

Data: 29 grudnia 2017
Ministerstwo Energii nie planuje zakupu energii odnawialnej w 2018 r.

Jak wynika z opublikowanego na stronach RCL projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości…

Data: 5 grudnia 2017
Umowa klastra energii – doradztwo prawne przy powstaniu i założeniu klastra energii

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku miło nam poinformować, iż Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie organizacji…

Data: 4 listopada 2017
Szkolenie „Aktualne obowiązki koncesyjne spółki obrotu energią elektryczną”

Mecenas Kacper Skalski i aplikant radcowski Karolina Wcisło 3 października 2017 przeprowadzili warsztaty „Aktualne obowiązki koncesyjne spółek…

Data: 7 października 2017
Szkolenie „Aktualne obowiązki koncesyjne obrót gazem ziemnym i paliwami gazowymi”

Dla naszych Klientów, przedsiębiorstw posiadających koncesję na  obrót gazem ziemnym (OPG), a także koncesje na…

Data: 23 sierpnia 2017
Ostatni dzwonek na zwrot akcyzy za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego za 2016

Celem zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu, ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie dla przedsiębiorstw, których działalność wiąże się…

Data: 8 sierpnia 2017
Obowiązki koncesjonariusza wobec URE – szkolenie dla spółek posiadających koncesje na obrót energią elektryczną

Serdecznie zapraszamy na szkolenie eksperckie Aktualne Obowiązki Koncesyjne Przedsiębiorstw Posiadających Koncesję na Obrót Energią Elektryczną…

Data: 7 sierpnia 2017
Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki URE

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki Na wstępie należy zaznaczyć, że…

Data: 6 sierpnia 2017
URE wyjaśnia wątpliwości stosowania obowiązku z art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne – obowiązku który niebawem będzie dotyczyć wszystkich koncesjonariuszy.

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne z dnia 22 lipca 2016 r. nałożyła na przedsiębiorstwa energetyczne nowe…

Data: 30 lipca 2017
Ważne zmiany w zakresie ustalenia zapasów obowiązkowych dla przedsiębiorstw energetycznych dokonujących przywozu gazu ziemnego

W dniu 18 lipca opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 lipca 2017…

Data: 25 lipca 2017
Zniesienie barier w uzyskaniu koncesji OGZ – jeden z niewielu plusów nowelizacji ustawy o zapasach

Opublikowana 18 lipca 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej oraz ustawy…

Data: 21 lipca 2017
Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami gazowymi OPG – kluczowe warunki URE

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami gazowymi w tym sprzedaż gazu ziemnego…

Data: 20 lipca 2017
Procedura odwoławcza od wykazu odbiorców przemysłowych w świetle orzecznictwa SOKiK i sądów administracyjnych

Wykaz odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 189 (obecnie 52 ust. 4) ustawy o odnawialnych…

Data: 12 czerwca 2017
Proposed changes to polish natural gas mandatory stocks regime

On June 8th 2017 draft of the Act on Reserves of natural gas and the…

Data: 9 czerwca 2017
Projekt zmiany ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego

Na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów…

Data: 8 czerwca 2017
O rozbieżnościach orzecznictwa w świetle obowiązku informacyjnego przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą – komentarz do Informacji Prezesa URE nr 29/2017

Tytułem wstępu należy wskazać, że w ostatnich latach sporo wątpliwości budzi konieczność wypełniania przez przedsiębiorstwa…

Data: 20 kwietnia 2017
Zakup spółki z koncesją – czyli due diligence spółki nie prowadzącej działalności koncesjonowanej

Odwiedził mnie ostatnio znajomy. Na wstępie oznajmił, że jakby co to ma „fajną spółeczkę” z…

Data: 3 kwietnia 2017
O tym czy spółki obrotu oraz OSD zostaną zobowiązane do windykacji ulg dla odbiorców przemysłowych udzielonych przez URE?

Na wstępie warto wspomnieć, że odbiorcy przemysłowi to taka kategoria odbiorców końcowych, którzy są umieszczeni…

Data: 27 marca 2017
Zaproszenie na warsztaty „Optymalizacja zakupu i zużycia mediów”

Miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria została partnerem merytorycznym warsztatów „Optymalizacja zakupu i zużycia mediów”. Radca…

Data: 19 marca 2017
Po jakiej cenie i na jakich warunkach obowiązkowy zakup ciepła z odnawialnego źródła energii?

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii…

Data: 25 lutego 2017
Sprawdź ile można uzyskać zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

Ustawa o podatku akcyzowym przewiduje możliwość zwrotu części zapłaconej akcyzy od zużytej energii elektrycznej przez…

Data: 27 stycznia 2017
Obliczanie wartości pomocy publicznej -Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania…

Data: 7 grudnia 2016
Zaproszenie na warsztaty Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian prawnych w umowach energetycznych

Miło nam poinformować, iż nasza Kancelaria została partnerem merytorycznym warsztatów „Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian…

Data: 20 października 2016
Ważne – do 31 października 2016 możliwość wykorzystania posiadanych audytów efektywności energetycznej do wypełnienia nowego obowiązku.

W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej na określoną kategorię przedsiębiorców…

Data: 16 października 2016
Ostatni przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Prezes URE 22 września 2016 r. ogłosił przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. …

Data: 21 września 2016
Ograniczenia w poborze i dostarczaniu energii elektrycznej

OGRANICZENIA W POBORZE I DOSTARCZANIU ENERGII. Jak powinien postępować odbiorca końcowy?” Polecamy nasz nowy artykuł opublikowany…

Data: 20 września 2016
Kary za przekroczenia ograniczeń w poborze mocy – komentarz dla Gazety Wyborczej

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej znajdą Państwo komentarz mec. Kacpra Skalskiego dotyczący kar za przekroczenia…

Data: 20 lipca 2016
Kary za niestosowanie ograniczeń w poborze energii w okresie 20 stopnia zasilania- Prezes URE wszczyna postępowania wobec odbiorców energii.

Zgodnie z zapowiedziami powołany przez Prezesa URE zespół kontrolny podjął działania sprawdzające czy odbiorcy energii elektrycznej…

Data: 7 lipca 2016
Cofnięcie koncesji na obrót energią elektryczną w przypadku niepodjęcia działalności lub niewykonywania działalności koncesjonowanej

Proces uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną może potrwać nawet kilka miesięcy. Dlatego w momencie…

Data: 1 lipca 2016
Szkolenie – Obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energia elektryczną.

Dla naszych Klientów przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną oferujemy przeprowadzenie szkolenia prowadzonego w formie…

Data: 8 czerwca 2016
Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą – pierwszy krok do rozpoczęcia działalności.

Rynek gazu ziemnego, podążając za rynkiem energii, ulega ciągłej, choć powolnej liberalizacji. W polskich warunkach…

Data: 25 lutego 2016
Zaproszenie na konferencję – Prawne i podatkowe możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych

Zapraszam na moją prelekcję „Prawne i podatkowe możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych” w ramach bezpłatnej konferencji…

Data: 15 lutego 2016
Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych będących członkami Towarowej Giełdy Energii związane z nowelizacją ustawy o giełdach towarowych

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki…

Data: 11 stycznia 2016
Zwrot dofinansowania – nie zawsze w całości – orzeczenie SN

Do tej pory beneficjenci dotacji musieli dokładnie kontrolować czy podczas realizacji projektu trzymają się drobiazgowo…

Data: 25 listopada 2015
Błędy we wzorach umieszczonych na stronie URE dla przedsiębiorstw składających oświadczenia dotyczące uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego

Do dnia 30 listopada 2015, przedsiębiorstwa będące odbiorcami przemysłowymi, powinny złożyć stosowne oświadczenia Prezesowi URE….

Data: 16 listopada 2015
Jak sprawdzić czy przedsiębiorca kwalifikuje się do uzyskania zwolnienia w postaci zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego? (część I)

W 2015 r. przedsiębiorcy, których głównym kosztem działalności są koszty energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia…

Data: 26 września 2015
Oferta w zakresie uzyskania koncesji i nowych zwolnień w podatku akcyzowym od energii elektrycznej

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza począwszy od 1 stycznia 2016 r. zwolnienie z akcyzy całkowitego…

Data: 9 września 2015
Kolejna luka w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Czy odbiorcy przemysłowi znowu zostaną poszkodowani?

Po sytuacji, która miała miejsce po publikacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa OZE),…

Data: 7 września 2015
Czy uzyskanie koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej będzie niezbędne do skorzystania z nowego zwolnienia z podatku akcyzowego?

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Przewiduje ona zwolnienie od akcyzy…

Data: 24 sierpnia 2015
Ograniczenia dostaw energii – zasady odpowiedzialności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za szkody poniesione przez odbiorców

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego wprowadził z dniem 10 sierpnia od godziny…

Data: 12 sierpnia 2015
Nowe zniżki i zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych i odbiorców przemysłowych – Sejm uchwalił projekt zmian ustawy o podatku akcyzowym

W piątek 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, została ona…

Data: 27 lipca 2015
Nowe wsparcie dla zakładów energochłonnych i odbiorców przemysłowych – nowe zwolnienia i zwrot podatku akcyzowego – projekt zmian.

Możliwe, że jeszcze przed wyborami zostaną przyjęte zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Przyjęta poprawka do…

Data: 17 lipca 2015
Obowiązek złożenia przez odbiorców przemysłowych informacji i oświadczenia, o których mowa w art. 9a ust. 1a5 – Prawa energetycznego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 kwietnia 2015 r.), a obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji za 2014 rok

Prezes URE w dniu 8 maja 2015 r. opublikował wzór informacji i oświadczenia, o których mowa w art….

Data: 20 maja 2015
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE)

Ministerstwo Gospodarko przygotowało oraz skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Co ciekawe…

Data: 15 maja 2015
Uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego – co dalej? Rozpoczęcie negocjacji ze sprzedawcą energii – renegocjacja umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

W dniu 24 kwietnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował wykazy, zawierające listę odbiorców…

Data: 29 kwietnia 2015
Jaki będzie wolumen i wartość energii w aukcji OZE w 2016?

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych…

Data: 14 kwietnia 2015
17 kwietnia 2015 – termin na złożenie oświadczeń Prezesowi URE przez odbiorców przemysłowych

W dniu 3 kwietnia 2015 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa z 20 lutego 2015 r….

Data: 7 kwietnia 2015
Konsekwencje uchwalenia Ustawy OZE dla odbiorców przemysłowych – 14 dni na złożenie oświadczeń Prezesowi URE

Uchwalenie oraz wejście w życie ustawy OZE (ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) będzie…

Data: 1 marca 2015
Prace Senatu nad ustawą o odnawialnych źródłach energii

Na 5-6 lutego 2015 planowane jest głosowanie Senatu nad poprawkami i przyjęciem ustawy OZE. Jak na…

Data: 5 lutego 2015