Aktualności

Jak uzyskać koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej (koncesja WEE) – kluczowe warunki

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
15 kwietnia 2019
Jak uzyskać koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej (koncesja WEE) – kluczowe warunki

Jakie instalacje fotowoltaiczne muszą uzyskać koncesje URE na wytwarzanie energii?

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła w tym instalacji fotowoltaincznej (WEE) wymagana jest w przypadku zamiaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej za wyjątkiem:

  • instalacji fotowoltaicznych stanowiących mikroinstalację, czyli instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW (art. 2 pkt 19 ustawy o odnawialnych źródłach energii)
  • instalacji fotowoltaicznych stanowiących małą instalację, czyli instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW (art. 2 pkt 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii).

Jakie są warunki uzyskania koncesji na wytwarzanie energii w instalacji fotowoltaicznej?

Warunki na jakich można uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej zawarte są w ustawie prawo energetyczne oraz ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo Prezes URE w celu ułatwienia w przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej opracował tzw. Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu uzyskania koncesji na wytwarzanie energi elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej, informacje na temat prowadzonego przez Prezesa URE postępowania koncesyjnego oraz warunki formalne jakie należy spełnić składając wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej.

Podmioty składające wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej w Pakietach Informacyjnych znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: jakie warunki należy spełnić by uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej  oraz jakie dokumenty i w jakiej formie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej.

W naszej ocenie ww. pakiety są bardzo pomocne dla wnioskodawców oraz ułatwiają zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej.

Jak wygląda procedura uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej ?

Sama procedura uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej, ma na celu weryfikację, czy wnioskodawca, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej.

Czy koncesja jest konieczna do skorzystania  z sytemów wsparcia  feed in tariff (FIT) i feed in premium (FIP) ?

Co jest również niezmiernie istotne wyłącznie koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, jak również przedsiębiorstwa wpisane do wymienionych rejestrów działalności regulowanej (jeśli koncesja, bądź wpis są wymagane), wytwarzające energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii ( w tym w instalacjach fotowoltaicznych), mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 45 ustawy o odnawialnych źródłach energii (o ile pierwsze wytworzenie energii elektrycznej w danej instalacji nastąpiło przed dniem 1 lipca 2016 r.) lub uczestniczyć w aukcyjnym systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub taryfowych systemach wsparcia, tzw. feed in tariff (FIT) i feed in premium (FIP).

Postępowanie koncesyjne wszczynane jest po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej w którym powinny znaleźć się informacje o planowanej działalności w tym biznes plan prowadzania działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej oraz opis dotychczasowej działalności przedsiębiorcy.

Z naszego doświadczenia wynika, iż w przypadku nowo powstałych spółek jedną z kluczowych kwestii do uzyskania koncesji jest posiadanie wystarczających środków finansowych do prowadzenia działalności na podstawie koncesji na  wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej.

Należy również podkreślić, że Prezes URE przy ocenie zdolności finansowych podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej bierze pod uwagę środki finansowe którymi rzeczywiście może dysponować wnioskodawca. Warunku tego nie spełnią np. niewiążące zobowiązania podmiotów trzecich do inwestycji, listy intencyjne lub inne niewiążące deklaracje o dokapitalizowaniu podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej. Prawnicy Kancelarii również doradzają w zakresie sposobów zapewnienia środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej

Warto również zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej. Cześć dokumentów może być złożona tylko w oryginale np. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydana w stosunku do podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej oraz osobno członków zarządu i osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem, lub ma siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), informacje o niekaralności powinny pochodzić z rejestru właściwego państwa oraz być dostarczone, razem z tłumaczeniem przysięgłym oraz opatrzone klauzulą apostille. Dodatkowo składane dokumenty nie mogą być starsze aniżeli 3 miesiące licząc od daty ich złożenia do URE.

Warto podkreślić, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Z naszego doświadczenia wynika, że proces uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej trwa od 2 do 3 miesięcy.

W przypadku zainteresowania naszymi usługami w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej prawnicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji. Na życzenie klientów prowadzimy całe postępowanie koncesyjne przed Prezesem URE bądź też przygotowujemy tylko określone części wniosku koncesyjnego, w szczególności tzw. biznes plan działalności koncesjonowanej czyli zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym (OEE), na okres minimum trzech pełnych lat kalendarzowych.

Powiązane

Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC – kluczowe warunki URE
15 kwietnia 2019

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), co do zasady wymagana…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera