Aktualności

Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC – kluczowe warunki URE

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
29 lipca 2020
Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC – kluczowe warunki URE

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC), co do zasady wymagana jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu hurtowym albo detalicznym paliwami ciekłymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039) koncesji wymaga obrót paliwami ciekłymi oznaczonymi następującymi kodami CN: 1) półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55; 2) gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych; 3) benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15; 4) benzyny silnikowe: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00; 5) benzyny lotnicze: 2710 12 31; 6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70; 7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21; 8) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11; 9) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19; 10) ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90; 11) biopaliwa płynne (ciekłe): a) 3826 00 10, z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych, b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa płynne (ciekłe) bez względu na kod CN, z wyłączeniem biopaliw płynnych stanowiących dodatki do paliw ciekłych.

Uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) nie wymaga się dla obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 10.000 euro.

Warunki na jakich można uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi

Warunki na jakich można uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) zawarte są w ustawie prawo energetyczne oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Dodatkowo Prezes URE w celu ułatwienia przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) opracował tzw. Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz warunki formalne jakie należy spełnić przygotowując wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC).

Podmioty składające wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) w Pakietach Informacyjnych Prezesa URE znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, w szczególności jakie warunki należy spełnić by uzyskać koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC) oraz jakie dokumenty i w jakiej formie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). W naszej ocenie ww. pakiety są bardzo pomocne dla wnioskodawców oraz ułatwiają zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów do wniosku o udzielenie paliwami ciekłymi (OPC).

Procedura uzyskania koncesji

Sama procedura uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), ma na celu również weryfikację, czy wnioskodawca, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych (OPC).

Prezes URE wszczyna postępowanie po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC), w którym powinny znaleźć się informacje o planowanej działalności w tym biznes plan prowadzania sprzedaży paliw ciekłych oraz opis dotychczasowej działalności przedsiębiorcy. Z naszego doświadczenia wynika, iż w przypadku nowo powstałych spółek jedną z kluczowych kwestii do uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) jest posiadanie wystarczających środków finansowych do prowadzenia działalności na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Prezes URE każdy wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi weryfikuje biorąc pod uwagę indywidualne zdolności finansowe wnioskodawcy. Z naszego doświadczenie wynika, że przy niskim poziomie dostępnych środków finansowych Prezes URE może uzależnić uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) od przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia np. w formie gwarancji bankowej lub gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń powstałych w wyniku prowadzenia działalności koncesjonowanej. Należy również podkreślić, że Prezes URE przy ocenie zdolności finansowych podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) bierze pod uwagę środki finansowe, którymi rzeczywiście może dysponować wnioskodawca. Warunku tego nie spełnią np. niewiążące zobowiązania podmiotów trzecich do dokonana inwestycji, listy intencyjne lub inne niewiążące deklaracje o dokapitalizowaniu podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC).

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Warto również zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Cześć dokumentów może być złożona tylko w oryginale np. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydana w stosunku do podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz osobno członków zarządu i osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem, lub ma siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), informacje o niekaralności powinny pochodzić z rejestru właściwego państwa oraz być dostarczone, razem z tłumaczeniem przysięgłym oraz opatrzone klauzulą apostille. Dodatkowo składane dokumenty nie mogą być starsze aniżeli 3 miesiące licząc od daty ich złożenia do URE.

Warto podkreślić, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Natomiast w myśl art. 57g ustawy – Prawo energetyczne, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub przeładunku, przesyłania lub dystrybucji, obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu tymi paliwami z zagranicą, bez wymaganej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Z naszego doświadczenia wynika, że proces uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) trwa od 2 do 4 miesięcy. Warto również zaznaczyć, że sama koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC) jest dopiero pierwszym krokiem do faktycznego rozpoczęcie działalności gospodarczej w  zakresie sprzedaży paliw ciekłych, dlatego planując datę rozpoczęcia sprzedaży warto wziąć pod uwagę zarówno czas potrzebny na uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, jak i dodatkowy czas konieczny na faktyczne rozpoczęcie działalności.

3.4/5 - (12 votes)

Powiązane

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki URE
29 lipca 2020

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki Na wstępie należy zaznaczyć, że…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera