Referencje

Nasi klienci

Świadczymy usługi prawne oraz doradzamy przy projektach dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Do grona naszych Klientów należą w szczególności spółki z sektora energetyki i finansów.

Econergy Poland sp. z o.o. Zobacz referencje
GEWI sp. z o.o.
mPay S.A.
Farma Wiatrowa Południe Corporate PPA Zobacz referencje
Robinson Packaging Polska sp. z o.o. – prawo energetyczne Zobacz referencje
Elektrownia Fotowoltaiczna 2,8MW Zobacz referencje
Nautikka Invest
Multibo sp. z o.o. Zobacz referencje
Bazet Paliwa sp. z o.o. Zobacz referencje
Ep Solar sp. z o.o. Zobacz referencje
Bisteq Wind Farm sp. z o.o. Zobacz referencje
SPLAST sp. z o.o.
Stec sp.j.
Ellipsis Energy sp. z o.o. Zobacz referencje
Metalpol Węgierska Górka sp. zo.o.
Cofen Energy sp. zo.o.
Akredo sp. z o.o. Zobacz referencje
Apis sp.j. Zobacz referencje
Aviva sp. z o.o. Zobacz referencje
Axpo Polska sp. z o.o. Zobacz referencje
Ceramika Paradyż sp. z o.o. Zobacz referencje
EnMS sp. z o.o. Zobacz referencje
Expander Advisors sp. z o.o. Zobacz referencje
Górażdże Cement SA Zobacz referencje
Grüne Energie U.G. Zobacz referencje
IKANO BANK AB Zobacz referencje
Incap sp. z o.o. Zobacz referencje
Maximus Finance Zobacz referencje
Paradyż sp. z o.o Zobacz referencje
Poland Today sp. z o.o. Zobacz referencje
OX2 Wind Poland sp. z o.o. Zobacz referencje
OZE Energy sp. z o.o. Zobacz referencje
Air Products sp. z o.o.
Axon Media Group
BrandMaker sp. z o.o.
Eko-Paliwo sp z o.o sp.k.
Financial Benefits sp. z o.o.
FW Południe sp. z o.o.
Green Field Wind sp. z o.o.
Idea Leasing SA
Iwoca Poland sp. z o.o.
MobiMedia Solution SA
Polish Campus Marketing sp. z o.o.
Zrealizowane projekty
Prawo sportowe
Sportowcy

Negocjacje i doprowadzenie do zawarcia umów ambasadorskich na kwotę około miliona złotych.

Zawodnicy piłki nożnej

Opiniowanie umów transferowych dla zawodników piłki nożnej.

Sportowcy

Negocjacje i doprowadzenie do zawarcia umów sponsoringowych i reklamowych na kwotę ponad 1 mln złotych.

Sportowcy

Skuteczne reprezentowanie zawodników (piłka nożna, kolarstwo oraz lekkoatletyka) w zakresie dochodzenia należności z kontraktów zawodniczych.

Fundusze EU i pomoc publiczna
Beneficjent funduszy UE

Reprezentacja beneficjentów funduszy UE i pomocy publicznej w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Beneficjent funduszy UE

Reprezentacja beneficjenta pomocy publicznej w postępowaniu administracyjnym w zakresie wymierzenia korekty finansowej.

Beneficjent funduszy UE

Badanie prawne due dilligence zgodności wykorzystania środków pomocy publicznej udzielonej dla projektów farm wiatrowych z przepisami pomocy publicznej i funduszy UE.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Beneficjent funduszy UE

Przygotowanie analizy prawnej z zakresu efektywności energetycznej, dotyczącej określenia możliwości przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na przedsięwzięcie efektywności energetycznej zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 b ustawy o efektywności energetycznej. 

Prawo ubezpieczeń
Zakład ubezpieczeń

Opiniowanie umów agencyjnych w zakresie współpracy pomiędzy największymi zakładami ubezpieczeń a jednym z największych na rynku pośredników ubezpieczeniowych.

Broker ubezpieczeniowy

Reprezentacja brokera ubezpieczeniowego w sporze sądowym z zakładem ubezpieczeń o zapłatę tzw. kurtażu brokerskiego – zakończona uzyskaniem korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta.

Start-up'y
Start-up IT

Założenie oraz bieżące doradztwo dla spółek działających w obszarze nowych technologii i marketingu internetowego. 

Start-up nieruchomościowy

Założenie oraz bieżące doradztwo dla spółki działającej w branży nieruchomości.

Prawo spółek handlowych
Instytucje finansowe

Obsługa prawna organów statutowych największych podmiotów branży finansowej.

Spółki prawa handlowego

Przekształcenia podmiotów (m.in. spółki cywilnej w spółkę komandytową).

Spółka publiczna

Doradztwo prawne w zakresie sporu pomiędzy akcjonariuszami spółki publicznej działającej na rynku „New Connect”.

Wytwórca energii

Doradztwo prawne w zakresie sporu pomiędzy wspólnikami spółki działającej na rynku tzw. energii odnawialnej.

Spółki prawa handlowego

Założenie przeszło 100 spółek handlowych (lata 2011 – 2017).

Prawo bankowe i instytucje finansowe
Firma inwestycyjna

Doradztwo prawne w zakresie uzyskania statusu agenta firmy inwestycyjnej. 

Biuro usług płatniczych

Doradztwo prawne w zakresie uzyskania niezbędnych zgód ze strony KNF na prowadzenie działalności w charakterze biura usług płatniczych.

Instytucja pożyczkowa

Doradztwo prawne przy otwarciu instytucji pożyczkowej z kapitałem zagranicznym oraz opracowanie dokumentacji i bieżąca obsługa prawna.

Spółka pośrednictwa finansowego

Wdrożenie ustawy o kredycie hipotecznym dla jednego z największych podmiotów z branży pośrednictwa kredytowego.

Spółka prawa handlowego

Opracowanie dokumentacji w zakresie emisji obligacji prywatnych o wartości emisji 5 mln PLN.

Oddział instytucji kredytowej

Audyt w zakresie poprawności wdrożenia rekomendacji KNF.

Ochrona konkurencji
Odbiorca przemysłowy

Prawnicy Kancelarii uzyskali ponad 7 milionów złotych oszczędności dla odbiorców przemysłowych wdrażając całkowite zwolnienia z podatku akcyzowego od energii elektrycznej określone w art. 30 ust 7a ustawy o podatku akcyzowym.

Podmiot podlegający koncentracji

Uzyskanie szeregu pozytywnych decyzji Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Spółka obrotu energią elektryczną

Analizy prawne w zakresie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej przez operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Spółki prawa handlowego

Badanie prawne due dilligence zgodności działalności przedsiębiorstw z przepisami ochrony konkurencji i konsumentów.

Spółki prawa handlowego

Bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora branży finansowej oraz przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ochrony konkurencji.

Beneficjent funduszy UE

Przygotowanie analizy prawnej z zakresu efektywności energetycznej, dotyczącej określenia możliwości przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na przedsięwzięcie efektywności energetycznej zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 b ustawy o efektywności energetycznej.

Odbiorcy energochłonni
Odbiorcy przemysłowi

Prawnicy Kancelarii sporządzili szereg opinii prawnych z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności ocenę ryzyk oraz analizę korzyści odbiorcy końcowego w zakresie nowego systemu efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria doradzała prawnie z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności obsługiwała prawnie proces pozyskiwania białych certyfikatów na podstawie ustawy o efektywności energetycznej dla kilkunastu dużych przedsięwzięć efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwo energochłonne

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh oraz umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria uzyskała decyzje o częściowym zwrocie akcyzy od energii elektrycznej zgodnie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria uzyskała status odbiorcy przemysłowego dla przedsiębiorstw energochłonnych zużywających ponad 200GWh energii elektrycznej rocznie.

OZE
Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne oraz przygotowanie regulacji prawnych do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia zielone certyfikaty (PM_OZEA) i błękitne certyfikaty (PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży gwarancji pochodzenia dla instalacji o mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW, negocjacje zarówno ze sprzedawcami zobowiązanymi (uprzednio sprzedawcy z urzędu) jak i z niezależnymi spółkami obrotu.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawa o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Wytwórca energii z OZE

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE dla projektu biogazowni.

Gaz ziemny
Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesją na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).

Spółka obrotu gazem ziemnym

Sporządzenie raportu prawnego dla sprzedawcy gazu ziemnego do odbiorców końcowych (koncesja OPG) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z Gas Storage Poland sp. z o.o.  umowy przedwstępnej o świadczenie usługi magazynowania wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2) ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z PGNiG umowy o świadczenia usługi biletowej wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2 ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym (koncesja OPG) oraz obrotu gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ).

Spółka obrotu gazem ziemnym

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego w szczególności umowy wieloletnie na dostawy gazu ziemnego dla Ceramiki Paradyż.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Opracowanie i wdrożenie wzorów umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego, a także ogólnych warunków umów sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru gazu ziemnego.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne obrotu gazem ziemnym na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu gazem ziemnym procesu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesji na obrót gazem ziemnym  (koncesja OGZ) oraz przygotowanie klientów do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Energia elektryczna
Spółka obrotu energią elektryczną

Prawnicy Kancelarii w ostatnich dwóch latach prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh, w szczególności umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej dla Ceramika Paradyż.

Spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru energii elektrycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie raportu prawnego dla spółki obrotu energią (koncesja OEE) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

OSD i spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną ( koncesja OEE) i dystrybucji energią elektryczną (koncesja DEE).

Spółki obrotu energią elektryczną

Opracowanie wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, a także ogólnych warunków umów sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu procesu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Spółki obrotu energią elektryczną

Uzyskanie kilkunastu koncesji na obrót energią elektryczną (koncesja OEE) oraz przygotowanie spółek do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Prawo energetyczne
Spółka obrotu energią elektryczną

Prawnicy Kancelarii w ostatnich dwóch latach prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh, w szczególności umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej dla Ceramika Paradyż.

Spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru energii elektrycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie raportu prawnego dla spółki obrotu energią (koncesja OEE) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

OSD i spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną ( koncesja OEE) i dystrybucji energią elektryczną (koncesja DEE).

Spółki obrotu energią elektryczną

Opracowanie wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, a także ogólnych warunków umów sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu procesu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Spółki obrotu energią elektryczną

Uzyskanie kilkunastu koncesji na obrót energią elektryczną (koncesja OEE) oraz przygotowanie spółek do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesją na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).

Spółka obrotu gazem ziemnym

Sporządzenie raportu prawnego dla sprzedawcy gazu ziemnego do odbiorców końcowych (koncesja OPG) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z Gas Storage Poland sp. z o.o.  umowy przedwstępnej o świadczenie usługi magazynowania wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2) ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z PGNiG umowy o świadczenia usługi biletowej wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2 ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym (koncesja OPG) oraz obrotu gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ).

Spółka obrotu gazem ziemnym

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego w szczególności umowy wieloletnie na dostawy gazu ziemnego dla Ceramiki Paradyż.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Opracowanie i wdrożenie wzorów umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego, a także ogólnych warunków umów sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru gazu ziemnego.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne obrotu gazem ziemnym na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu gazem ziemnym procesu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesji na obrót gazem ziemnym  (koncesja OGZ) oraz przygotowanie klientów do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne oraz przygotowanie regulacji prawnych do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia zielone certyfikaty (PM_OZEA) i błękitne certyfikaty (PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży gwarancji pochodzenia dla instalacji o mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW, negocjacje zarówno ze sprzedawcami zobowiązanymi (uprzednio sprzedawcy z urzędu) jak i z niezależnymi spółkami obrotu.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawa o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Wytwórca energii z OZE

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE dla projektu biogazowni.

Zespół
Instytucje finansowe i banki

Projekty z zakresu prawa bankowego, prawa regulującego działalność instytucji finansowych (w tym „fin-tech”), prawa spółek handlowych oraz branży start-up.

Przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy energochłonni

Projekty z zakresu Prawo Energetyczne, Energia Elektryczna, Gaz Ziemny, OZE.

Odbiorcy energii elektrycznej i gazu

Udział w  warsztatach  „Procedura zmiany sprzedawcy w świetle zmian prawnych w umowach energetycznych” w dniach 8-9 listopada 2016 r. i wygłoszenie prezentacji pt. „Problematyka pełnomocnictw umożliwiających przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy”.

Spółka pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Prowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych pojęć prawnych dla pośredników nieruchomości.

Spółka pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Opracowanie wszelkich dokumentów prawnych potrzebnych do świadczenia usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Spółka obrotu energią elektryczną

Opracowanie wszelkich dokumentów prawnych potrzebnych do sprzedaży energii elektrycznej i gazu do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Obsługa korporacyjna spółki obrotu energią elektryczną.

Beneficjent funduszy UE

Doradztwo w postępowaniu w zakresie zwrotu udzielonej beneficjentowi pomocy publicznej oraz wymierzenia korekty finansowej.

Zakład energochłonny

Doradztwo prawne w zakresie częściowego zwrotu akcyzy dla zakładu energochłonnego.

Wytwórca energii z OZE

Udział w sporządzeniu opinii prawnej w przedmiocie biznesowej optymalizacji biogazowni rolniczej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Udział w sporządzeniu opinii prawnej zawierającej analizę nowego systemu efektywności energetycznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Doradztwo w procesie zawierania przez Klienta z PGNiG S.A. umowy o świadczenie usługi biletowej w zakresie magazynowania gazu ziemnego.

Spółka obrotu energią elektryczną

Współpraca w procesie uzyskiwania przez Klienta statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia.

Spółka obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

Zapewnienie zgodności prowadzonej przez Spółkę działalności koncesjonowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie obowiązków koncesyjnych.

Instytucja finansowa

Bieżąca obsługa prawna spółki zajmującej się pośrednictwem finansowym.

Spółka pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Analiza i opiniowanie umów najmu lokali użytkowych.

Instytucja finansowa

Przygotowywanie regulaminów konkursów sprzedażowych dla współpracowników w sektorze usług finansowych.

Instytucja finansowa

Wsparcie kampanii reklamowych pod względem prawnym dla branży finansowej.

Instytucja finansowa

Bieżące wsparcie prawne oraz przygotowywanie dokumentów prawnych wspierających sieć franczyzową firmy działającej na rynku pośrednictwa finansowego.

Spółka obrotu energią elektryczną

Prowadzenie sporów sądowych w zakresie rynku energii energetycznej, obrót prawami majątkowymi, umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy sprzedaży gazu ziemnego.

Przedsiębiorstwo transportowe

Sporządzenie skutecznej skargi kasacyjnej przeciwko jednej z największych w Polsce spółek leasingowych.

Osoby fizyczne i przedsiębiorcy

Prowadzenie kilkudziesięciu sporów sądowych na rzecz klientów kancelarii.

Spory i windykacja
Firma transportowa

Wszczęcie i prowadzenie sprawy na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym przeciwko jednej z największych firm leasingowych.

Broker ubezpieczeniowy

Reprezentowanie interesów brokera ubezpieczeniowego należącego do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w zakresie zapłaty tzw. kurtażu brokerskiego od jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń.

Wytwórca energii z OZE

Prowadzenie sporów sądowych w zakresie uzyskania warunków przyłączenia dla farmy wiatrowej.

Spółki prawa handlowego

Prowadzenie licznych sporów korporacyjnych na rzecz naszych klientów.

Firma pożyczkowa

Prowadzenie windykacji masowej na podstawie weksli dla jednej z firm pożyczkowych.