Aktualności

Czy uzyskanie koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej będzie niezbędne do skorzystania z nowego zwolnienia z podatku akcyzowego?

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
24 sierpnia 2015
Czy uzyskanie koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej będzie niezbędne do skorzystania z nowego zwolnienia z podatku akcyzowego?

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Przewiduje ona zwolnienie od akcyzy całkowitego wolumenu energii elektrycznej, który jest wykorzystywany przez odbiorców końcowych do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych albo zwolnienie w postaci zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny jeśli jego wskaźnik energochłonności przekroczy 3%.

Jakie są warunki do skorzystania ze zwolnień w akcyzie?

Stosownie do art. 30 ust. 7a i b ustawy o podatku akcyzowym w zmienionym brzmieniu, głównym warunkiem uzyskania zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej jest wykorzystywanie energii elektrycznej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych przez podmiot będący bezpośrednim podatnikiem akcyzy od tej energii.

Oznacza to, że odbiorca końcowy aby skorzystać ze zwolnienia w akcyzie będzie musiał najpierw uzyskać status podatnika podatku akcyzowego. Obecnie jednak, większość odbiorców końcowych nie posiada statusu podatnika podatku akcyzowego. Nie oznacza to jednak, że tacy odbiorcy końcowi nie są obciążeni podatkiem akcyzowym. To sprzedawcy energii elektrycznej jako podatnicy podatku akcyzowego rozliczają się bezpośrednio z urzędem celnym z akcyzy od energii elektrycznej sprzedanej na rzecz odbiorców końcowych, a następnie koszt akcyzy doliczany jest do faktury za energię elektryczną wystawianej przez sprzedawcę odbiorcy końcowemu.

Jak uzyskać status podatnika podatku akcyzowego?

Aby uzyskać status podatnika akcyzy od energii elektrycznej należy posiadać jedną z koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Wówczas zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ustawy o podatku akcyzowym, odbiorca końcowy posiadający koncesję, zużywając energię elektryczną będzie dokonywał czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem akcyzowym i tym samym to na odbiorcy końcowym będzie spoczywał obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

W sytuacji gdy odbiorca końcowy nie posiada koncesji, czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jest, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu i w tej sytuacji, jak zostało wskazane powyżej to na sprzedawcy ciąży obowiązek rozliczenia się z podatku akcyzowego.

Co zmieni uzyskanie przez odbiorcę końcowego statusu podatnika podatku akcyzowego?

Po uzyskaniu koncesji oraz dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego do urzędu celnego odbiorca końcowy będzie zobowiązany składać do 15 dnia każdego miesiąca oświadczenie o ilości zużytej energii elektrycznej w poprzednim miesiącu oraz o jej przeznaczeniu.

Następnie do 25 dnia każdego miesiąca odbiorca końcowy będzie zobowiązany obliczać i opłacać akcyzę od energii elektrycznej zużytej w poprzednim miesiącu. W tych obliczeniach i deklaracji odbiorca końcowy będzie mógł uwzględnić przysługujące mu zwolnienie, czyli pomniejszyć ilość zużytej energii elektrycznej od której odprowadzany jest podatek akcyzowy o ilość energii elektrycznej zużytej w procesach technologicznych objętych zwolnieniem.

Podsumowując, by skorzystać ze zwolnienia, najpierw odbiorca końcowy musi uzyskać status podatnika podatku akcyzowego, a następnie samodzielnie i na własną odpowiedzialność (w tym karno-skarbową) będzie miał możliwość rozliczać się z podatku akcyzowego oraz samodzielnie obliczać wymiar zwolnienia.

Oprócz uzyskania koncesji, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do urzędu celnego, odbiorca końcowy będzie musiał poinformować swojego sprzedawcę energii elektrycznej o fakcie uzyskania statusu podatnika podatku akcyzowego i w konsekwencji dokonać zmian w umowie sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedawca musi zostać poinformowany o zmianie statusu odbiorcy końcowego, tak by uniknąć „podwójnego” odprowadzania podatku akcyzowego, zarówno przez sprzedawcę jak i przez odbiorcę końcowego.

Ile czasu na uzyskanie koncesji?

Wprawdzie wejście w życie nowelizacji ustawy, w tym zmian w zakresie zniżek w podatku akcyzowym od energii elektrycznej planowane jest na 1 stycznia 2016 r., to już teraz warto rozpocząć proces przygotowania do złożenia wniosku i uzyskania koncesji.

Należy zaznaczyć, że postępowanie przed Prezesem URE w sprawie udzielenia koncesji trwa od 2 do 3 miesięcy, a czasami nawet dłużej. Dodatkowo sam proces przygotowania dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o udzielenie koncesji może pochłonąć nawet 2-3 tygodnie (w szczególności uzyskanie zaświadczeń o niekaralności członków zarządu posiadających zagraniczne obywatelstwo, tłumaczenia przysięgłe, zaopatrzenie dokumentów w klauzle apostille i wiele innych wymogów formalnych).

Biorąc pod uwagę, że do planowanego wejścia w życie opisywanego zwolnienia zostało 4 miesiące a dopiero uzyskanie koncesji oraz zgłoszenie rejestracyjne uprawnia do skorzystanie ze zwolnienia, może się okazać, że część odbiorców końcowych nie uzyska statusu podatnika podatku akcyzowego, a tam samym nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2016 r. Stratę dla odbiorcy końcowego, wynikającą z braku możliwości skorzystania ze zwolnienia jest bardzo łatwo wyliczyć. Jeżeli średni miesięczny wolumen zużycia energii elektrycznej podlegającej zwolnieniu to 1 GWh, to odbiorca końcowy straci 20.000 zł w każdym miesiącu.

Podsumowanie

Obecna sytuacja, w której ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta, a do jej planowanego wejścia w życie pozostały 4 miesiące nie jest komfortowa dla przedsiębiorców. Z każdym dniem przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na uzyskanie statusu podatnika podatku akcyzowego, z drugiej strony nie mają ostatecznej pewności, że planowane zwolnienia wejdą w życie. By uniknąć sytuacji jaka miała miejsce z wprowadzeniem zniżek dla odbiorców przemysłowych, kiedy wielu przedsiębiorców zostało wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia ze względu na krótkie terminy na złożenie wniosków lub brak informacji o tych zniżkach, wydaje się zasadne, by już teraz przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z planowanych zwolnień w akcyzie przygotowali się do uzyskania koncesji oraz statusu podatnika podatku akcyzowego.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem:
kacper.skalski@rsplegal.pl

 

Powiązane

Ograniczenia dostaw energii – zasady odpowiedzialności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za szkody poniesione przez odbiorców
24 sierpnia 2015

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego wprowadził z dniem 10 sierpnia od godziny…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera