Aktualności

Ograniczenia dostaw energii – zasady odpowiedzialności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za szkody poniesione przez odbiorców

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
12 sierpnia 2015
Ograniczenia dostaw energii – zasady odpowiedzialności Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. za szkody poniesione przez odbiorców

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego wprowadził z dniem 10 sierpnia od godziny 10:00 ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na obszarze całego kraju.

Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej dotyczą odbiorców, którzy w umowach dystrybucyjnych mają określony poziom mocy umownej powyżej 300 kW. Stopień zasilania wynosi od 17 do 20 w zależności od pory dnia (szczyt/ godziny pozaszczytowe)

Większość odbiorców przemysłowych czy zakładów energochłonnych ponosi duże straty z powodu ograniczonych dostaw energii. Powstaje pytanie co w takiej sytuacji mogą zrobić odiorcy ponoszący straty w wyniku ograniczeń w dostawach energii elektrycznej wprowadzonych przez PSE. 

Stosownie do art. 11e ust. 1 Prawa energetycznego, operator systemu przesyłowego (OSP) nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, odpowiedzialność OSP  za wprowadzenie ograniczeń w dostawach energii. jest mozliwa tylko w  przypadku wykazania, że ograniczenia w dostawie energii elektrycznej nastąpiły wskutek okoliczności za które OSP ponosi odpowiedzialność lub jeśli OSP dopuścił się niedbalstwa przy dokonywaniu oceny zasadności wprowadzenia ograniczeń. 

Odbiorcy, którzy ponieśli straty i wykażą jedną z powyższych okoliczności, będą uprawnieni do żądania odszkodowania w granicach rzeczywiście poniesionej szkody, wykluczone jest jednak odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność OSP jest dodatkowo ograniczona i zgodnie z Artykułem 11e ust. 4 Prawa energetycznego całkowita odpowiedzialność OSP wobec wszystkich odbiorców wynosi 250 000 000 zł. Jeśli szkoda jest niższa niż 100 zł, OSP również nie ponosi  odpowiedzialności.

Dodatkowo z tytułu wprowadzonych ograniczeń wykluczone jest uprawnienie odbiorców do otrzymywania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców lub parametrów jakościowych energii elektrycznej.

Żądanie naprawienia szkody należy złożyć do OSP w terminie 180 dni od dnia zniesienia ograniczeń. Należy pamiętać, że wskazany w ustawie termin jest zawity, a jego przekroczenie spowoduje wygaśnięcie roszczeń o naprawienie szkody.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Nowe zniżki i zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych i odbiorców przemysłowych – Sejm uchwalił projekt zmian ustawy o podatku akcyzowym
12 sierpnia 2015

W piątek 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, została ona…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera