Aktualności

Jak uzyskać koncesję URE na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE ?

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
9 marca 2020
Jak uzyskać koncesję URE na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE ?

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE),  w instalacji odnawialnego źródła, np. instalacji fotowoltaicznej (PV) lub farmie wiatrowej wymagana jest w przypadku zamiaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE , za wyjątkiem mikroinstalacji lub małych instalacji oraz instalacji wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego, wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji oraz wyłącznie z biopłynów.

Jakie instalacje OZE wymagają koncesji?

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródła energii za mikroinstalację, uznaje się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Natomiast za małą instalację, uznaje się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Biorąc powyższe pod uwagę wytwarzanie energii w odnawialnych źródle energii które stanowi mikroinstalację lub małą instalację wymaga co do zasady uzyskania koncesji  na wytwarzanie energii (WEE) wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Oddziały Terenowe URE odpowiedzialne za wydawanie koncesji

Organem wydającym koncesje na wytwarzanie energii w instalacji odnawialnego źródła energii jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz właściwe Oddziały Terenowe URE na terenie których właściwości zlokalizowana ma być instalacja wytwarzająca energię z OZE.  Na stronie URE można znaleźć dokładny wykaz obszarów, za które odpowiada dany Oddział Terenowy URE.

Gdzie znaleźć i jakie są warunki konieczne do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii w instalacji OZE?

Warunki na jakich można uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE  zawarte są w ustawie prawo energetyczne oraz ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo Prezes URE w celu ułatwienia w przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE, opracował tzw. Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE , informacje na temat postępowania koncesyjnego prowadzonego przez Prezesa URE oraz warunki formalne jakie należy spełnić składając wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE. 

Podmioty składające wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE w Pakietach Informacyjnych znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: jakie warunki należy spełnić by uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE  oraz jakie dokumenty i w jakiej formie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.

W naszej ocenie ww. pakiety są bardzo pomocne dla podmiotów wnioskujących o koncesje oraz ułatwiają zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów do przygotowania wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.

Nowe wymogi wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii w OZE

Warto wskazać, że w związku z wejściem w życie  1 stycznia 2020 r. art. 32 ust. 1a ustawy prawo energetyczne nastąpiły zmiany dotyczące zawartości wniosku o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.

Zgodnie z ww. przepisem ustawy prawo energetyczne, koncesję na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, po raz pierwszy wydaje się wyłącznie w przypadku, gdy urządzenia wchodzące w skład instalacji OZE służące do wytwarzania energii:

1. spełniają wymagania określone w art. 74 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Czyli urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej, zamontowane w czasie budowy albo modernizacji, zostały wyprodukowane w okresie 42 miesięcy, a w przypadku instalacji wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego – w okresie 24 miesiące, energię wiatru na lądzie – w okresie 33 miesięcy, energię wiatru na morzu – w okresie 72 miesięcy – bezpośrednio poprzedzających dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji odnawialnego źródła energii. Dodatkowo urządzenia te nie mogą być wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.

albo

2. posiadają ważne potwierdzenie zgodności z certyfikowanym typem urządzenia lub deklarację zgodności z właściwymi normami wystawione przez ich producenta dla danej lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej instalacji.

Warto zwrócić uwagę na te wymogi już na etapie projektowania danej instalacji OZE oraz wyboru dostawców komponentów. Warto wskazać, że URE weryfikuje te informacje zarówno poprzez wnioskowanie o przedstawienie dokumentów jak i ewentualne przedstawienia tabliczek znamionowych generatorów.

Jak wygląda procedura uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE ?

Sama procedura uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE, ma na celu weryfikację, czy wnioskodawca, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. Oprócz wniosku o uzyskanie koncesji, URE może prosić o dodatkowe dokumenty oraz wyjaśnienia.

Czy koncesja WEE jest konieczna do skorzystania  z sytemów wsparcia  feed in tariff (FIT) i feed in premium (FIP) ?

Co jest również niezmiernie istotne wyłącznie koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, jak również przedsiębiorstwa wpisane do wymienionych rejestrów działalności regulowanej (jeśli koncesja, bądź wpis są wymagane), wytwarzające energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii ( w tym w instalacjach fotowoltaicznych i farmach wiatrowych), mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 45 ustawy o odnawialnych źródłach energii (o ile pierwsze wytworzenie energii elektrycznej w danej instalacji nastąpiło przed dniem 1 lipca 2016 r.) lub uczestniczyć w aukcyjnym systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub taryfowych systemach wsparcia, tzw. feed in tariff (FIT) i feed in premium (FIP).

Jak przygotować i na co zwrócić uwagę we wniosku o wydanie koncesji WEE  ?

Postępowanie koncesyjne wszczynane jest po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej w którym powinny znaleźć się informacje o planowanej działalności w tym biznes plan prowadzania działalności polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w instalacji OZE oraz opis dotychczasowej działalności przedsiębiorcy.

Z naszego doświadczenia wynika, iż w przypadku nowo powstałych spółek jedną z kluczowych kwestii do uzyskania koncesji jest posiadanie wystarczających środków finansowych do prowadzenia działalności na podstawie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.

Należy również podkreślić, że Prezes URE przy ocenie zdolności finansowych podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii bierze pod uwagę środki finansowe którymi rzeczywiście może dysponować wnioskodawca. Warunku tego nie spełnią np. niewiążące zobowiązania podmiotów trzecich do inwestycji, listy intencyjne lub inne niewiążące deklaracje o dokapitalizowaniu podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE.  

Warto również zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE. Cześć dokumentów może być złożona tylko w oryginale np. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydana w stosunku do podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE oraz osobno członków zarządu i osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem, lub ma siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), informacje o niekaralności powinny pochodzić z rejestru właściwego państwa oraz być dostarczone, razem z tłumaczeniem przysięgłym oraz opatrzone klauzulą apostillem, która również powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo składane dokumenty nie mogą być starsze aniżeli 3 miesiące licząc od daty ich złożenia do URE.

Co może oczywiste ale nie zawsze przestrzegane przez wnioskodawców to każda ze stron wniosku lub załącznika do wniosku o wydanie koncesji musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji.

Ile trwa procedura uzyskania koncesji na wytwarzanie energii w instalacji OZE (WEE) ?

Z naszego doświadczenia wynika, że proces uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE trwa od 2 do 3 miesięcy. Warto wskazać, że dobrze przygotowany wniosek o wydanie koncesji WEE zapewni sprawne przeprowadzenie postępowania przed URE oraz pozwoli bez opóźnień w pełni uruchomić instalację OZE.  W przypadku braków we wniosku URE może skierować wnioski o uzupełnienia braków lub przedstawienie dodatkowych dokumentów do wniosku o uzyskanie koncesji.

Ile wynoszą opłaty za wydanie koncesji na wytwarzanie energii w instalacji OZE (WEE) ?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, stawki opłaty skarbowej w odniesieniu do czynności związanych z zakresem działania Prezesa URE, wynoszą:

  • za wydanie przyrzeczenia (promesy koncesji bądź promesę zmiany koncesji) – 98 zł (część I pkt 20 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej); 
  • za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków przyrzeczenia zezwolenia (promesy koncesji bądź promesy zmiany koncesji) – 44 zł (część I pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej);
  • za wydanie zezwolenia (koncesji WEE ) – 616 zł (część III pkt 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Jakie są sankcje za wytwarzanie energii bez koncesji WEE?

Warto podkreślić, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Podsumowanie

Podsumowując należy wskazać,  że dobrze przygotowany wniosek o wydanie koncesji WEE zapewni sprawne przeprowadzenie postępowania przed URE oraz pozwoli bez opóźnień w pełni uruchomić instalację OZE. 

Prawnicy Kancelarii pozostają do Państwa dyspozycji, zarówno w zakresie poprowadzenia całego postępowania koncesyjnego przed Prezesem URE bądź też przygotowania tylko określonych części wniosku koncesyjnego, w szczególności tzw. biznes plan działalności koncesjonowanej.

4.3/5 - (20 votes)

Powiązane

Uzyskaliśmy kolejną koncesję na wytwarzanie energii w instalacji OZE
9 marca 2020

Miło nam poinformować, iż uzyskaliśmy kolejną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera

    Wybierz listę

    Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail. Czytaj dalej

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.