Aktualności

Obroniliśmy Klienta kancelarii przed karą umowną nałożoną za niezużycie minimalnego wolumenu gazu!

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
14 maja 2024
Obroniliśmy Klienta kancelarii przed karą umowną nałożoną za niezużycie minimalnego wolumenu gazu!

Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem z 24 kwietnia 2024 r. oddalił w całości powództwo sprzedawcy gazu przeciwko odbiorcy gazu ziemnego, w sprawie o zapłatę kar umownych wynikających z umowy sprzedaży paliwa gazowego. 

To kolejny sukces Kancelarii w reprezentacji odbiorcy gazu, w sytuacji nałożenia kary umownej przez sprzedawcę gazu za niezużycie określonego w umowie wolumenu gazu ziemnego.   

Strony zawarły umowę o dostarczenie paliwa gazowego na mocy której, sprzedawca gazu zobowiązał się dostarczać paliwo gazowe do punktu poboru. Zdaniem sprzedawcy gazu, strony ustaliły minimalne ilości paliwa gazowego, jakie zostaną odebrane w czasie jego trwania.  

Z przyczyn od siebie niezależnych, odbiorca gazu nie miał możliwości odbioru gazu w ilości określonej w umowie sprzedaży gazu. W konsekwencji sprzedawca gazu wystawił notę odsetkową tytułem kary umownej za niezużycie minimalnej ilości gazu. Zdaniem sprzedawcy gazu strony ustaliły, że w przypadku gdy, odbiorca nie dokona zakupi w okresie obowiązywania umowy określonej ilości paliwa gazowego będzie zobligowany do zapłaty na rzecz sprzedawcy gazu kary umownej za każdą 1 kWh paliwa gazowego stanowiącą różnicę między kontraktową ilością obowiązkową, a ilością faktycznie odebraną.  

Odbiorca  udowodnił, że w sprawie nie zaistniały przesłanki do wypłaty kar umownych, a Sąd podzielił argumentację prawników kancelarii w całości, wskazując, że roszczenie nie zasługiwało na uwzględnienie i brak było podstaw do zasądzenia kar umownych z  tytułu  zobowiązania do odbioru minimalnej ilości gazu ziemnego.  

Klienta kancelarii reprezentowali adwokat Joanna Legun i radca prawny Kacper Skalski  

Wyrok jest nieprawomocny i możliwa jest ewentualna apelacja sprzedawcy paliwa gazowego.  

5/5 - (1 vote)

Powiązane

Aktualizacja wymagań dla koncesji paliwowych
14 maja 2024

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki opublikowane zostały zaktualizowane pakiety informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić uzyskać…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera