Aktualności

Kolejny obowiązek zmiany koncesji paliwowych – podmioty zobowiązane oraz terminy.

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
1 września 2020
Kolejny obowiązek zmiany koncesji paliwowych – podmioty zobowiązane oraz terminy.

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, minister właściwy do spraw energii został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, określonych w art. 32 ust. 1 ustawy prawo energetyczne.

Zgodnie z dyspozycja ustawy prawo energetyczne, wydane zostało rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Z czego wynikają zmiany w zakresie paliw objętych obowiązkiem uzyskania koncesji?

Obecnie w związku w wejściem w życie nowej Nomenklatury Scalonej 2020, powstała konieczność zmiany przepisów obowiązującego rozporządzenia  Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych.

W tym celu w dniu 24 sierpnia 2020 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1431) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących.

Link do Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000143101.pdf

Jakich rodzajów paliw ciekłych dla których konieczne są koncesje dotyczą zmiany?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych wprowadza zmiany w § 1 pkt 8 i 9 oraz § 2 pkt 9 i 10 Rozporządzenia zgodnie z następującym schematem:

Rodzaj paliwa ciekłego

 

Nomenklatura Scalona

2019

(poprzednie rozporządzenie)

Nomenklatura Scalona 2020

(nowe rozporządzenie)

 

Oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe

2710 20 15

2710 20 17

2710 20 16

 

Ciężkie oleje opałowe

 

2710 19 64

2710 19 66

 

Ciężkie oleje opałowe

 

2710 19 68

2710 19 67

 

Ciężkie oleje opałowe

2710 20 31

 

2710 20 32

 

  Ciężkie oleje opałowe

2710 20 35

2710 20 39

2710 20 38

 

W konsekwencji ww. zmian wszystkie podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych, przesyłanie lub dystrybucje paliw ciekłych, obrót, w tym obrót z zagranicą paliwami ciekłym będą musiały dostosować treść koncesji udzielonych przez Prezesa URE do Nomenklatury Scalonej 2020 wprowadzonej przez rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych.

Jaki jest termin na dokonanie zmiany lub uzyskanie koncesji ?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z art. 32 ust. 2a-2d ustawy prawo energetyczne przedsiębiorcy, którzy wskutek zmian w przedmiotowym rozporządzeniu będą zobowiązani do uzyskania lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, albo uzyskania wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, mają 30 dni od dnia wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia na złożenie stosownego wniosku do Prezesa URE.

Podmioty, które złożyły wniosek w terminie, a w przypadku braków formalnych – złożyły uzupełnienie w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni, mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych, w zakresie wskazanym we wniosku do dnia doręczenia decyzji Prezesa URE.

Podsumowując

Przedsiębiorcy, którzy wskutek wprowadzonych zmian w przedmiotowym rozporządzeniu będą zobowiązani do uzyskania lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, albo uzyskania wpisu lub zmiany zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów mają czas do 7 października  2020 r. na złożenie stosownego wniosku do Prezesa URE w zakresie zmiany lub uzyskania koncesji.

Powiązane

Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC
1 września 2020

Miło nam poinformować, iż dla naszego klienta uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC.  …

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera