Specjalizacje

Odbiorcy Energochłonni

Kancelaria oferuje obsługę prawną dla zakładów energochłonnych i odbiorców przemysłowych. Prawnicy Kancelarii doradzają odbiorcom przemysłowym w sprawach związanych z regulacjami ustawy prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o efektywności energetycznej oraz w negocjacjach umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego. Kancelaria świadczy usługi prawne dla odbiorców energochłonnych w zakresie efektywności energetycznej, uzyskania całkowitego zwolnienia energii elektrycznej z podatku akcyzowego, uzyskania częściowego zwrotu akcyzy od energii elektrycznej oraz oferuje pełne doradztwo prawne w zakresie uzyskania oraz utrzymania statusu odbiorcy przemysłowego zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Kancelaria oferuje usługi prawne dla odbiorców przemysłowych i zakładów energochłonnych, w szczególności :

 • Doradztwo prawne dla dużych odbiorców przemysłowych z uwzględnieniem regulacji ustawy prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki
 • Prawnicy Kancelarii zapewniają uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawą prawo energetyczne. Kancelaria zapewnia również obsługę prawną obowiązków odbiorcy przemysłowego wobec URE oraz utrzymanie statusu odbiorcy przemysłowego na kolejne lata,
 • Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie pozyskania i wdrożenia całkowitego zwolnienia energii elektrycznej z akcyzy zgodnie z art. 30 ust 7a ustawy o podatku akcyzowym,
 • Prawnicy Kancelarii zapewniają usługi prawne w zakresie uzyskania dla zakładów energochłonnych częściowego zwrotu akcyzy od energii elektrycznej zgodnie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym,
 • Kancelaria zapewnia doradztwo prawne z zakresu efektywności energetycznej,
 • Kancelaria świadczy usługi prawne w procesie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla przedsięwzięć efektywności energetycznej. Zespół prawa energetycznego Kancelarii przygotowuje analizy prawne z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności dotyczące określenia możliwości przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na przedsięwzięcie efektywności energetycznej zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 b ustawy o efektywności energetycznej,
 • Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w zakresie negocjacji umów na dostawy mediów, w szczególności umów sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego w tym umów na produkt transzowy, multi clik lub ceny oparte na notowaniach Towarowej Giełdy Energii,
 • Kancelaria doradza prawnie z zakresu usług DSR, które na rzecz PSE SA może świadczyć każdy odbiorca posiadający zdolności redukcji obciążenia,
 • Prawnicy Kancelarii doradzają przy umowach zakupu praw majątkowych ze świadectw pochodzenia ( zielone i błękitne certyfikaty) dla odbiorców przemysłowych powyżej 100GWh oraz zapewniają przeprowadzenie procesu umorzenia świadectw pochodzenia przez odbiorców przemysłowych,
 • Prawnicy Kancelarii na bieżąco monitorują zmiany przepisów sektora energetyki w szczególności ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz zapewniają odbiorcom przemysłowym alerty prawne zawierające ocenę wpływu planowanych zmian na działalność zakładów produkcyjnych,
 • Kancelaria prowadzi szkolenia i warsztaty dla odbiorców przemysłowych z obowiązków sprawozdawczych odbiorcy przemysłowego oraz szkolenia z obowiązków koncesyjnych.
Zrealizowane projekty
Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria uzyskała status odbiorcy przemysłowego dla przedsiębiorstw energochłonnych zużywających ponad 200GWh energii elektrycznej rocznie.

Odbiorca przemysłowy

Prawnicy Kancelarii uzyskali ponad 7 milionów złotych oszczędności dla odbiorców przemysłowych wdrażając całkowite zwolnienia z podatku akcyzowego od energii elektrycznej określone w art. 30 ust 7a ustawy o podatku akcyzowym.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria uzyskała decyzje o częściowym zwrocie akcyzy od energii elektrycznej zgodnie art. 31d ustawy o podatku akcyzowym.

Przedsiębiorstwo energochłonne

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh oraz umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego.

Odbiorcy przemysłowi

Prawnicy Kancelarii sporządzili szereg opinii prawnych z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności ocenę ryzyk oraz analizę korzyści odbiorcy końcowego w zakresie nowego systemu efektywności energetycznej.

Przedsiębiorstwo energochłonne

Kancelaria doradzała prawnie z zakresu efektywności energetycznej, w szczególności obsługiwała prawnie proces pozyskiwania białych certyfikatów na podstawie ustawy o efektywności energetycznej dla kilkunastu dużych przedsięwzięć efektywności energetycznej.