Aktualności

Konsekwencje uchwalenia Ustawy OZE dla odbiorców przemysłowych – 14 dni na złożenie oświadczeń Prezesowi URE

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
1 marca 2015
Konsekwencje uchwalenia Ustawy OZE dla odbiorców przemysłowych – 14 dni na złożenie oświadczeń Prezesowi URE

Uchwalenie oraz wejście w życie ustawy OZE (ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) będzie miało znaczące konsekwencje dla odbiorców przemysłowych w zakresie obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (dalej: Zielone Certyfikaty) jak i obowiązku umorzenia przez odbiorców przemysłowych świadectw pochodzenia z kogeneracji o których mowa w Artykule 9l ust. 1 Ustawy Prawo Energetyczne tj. Czerwonych, Żółtych i Fioletowych certyfikatów.

Aby odbiorca przemysłowy mógł skorzystać z możliwości samodzielnego rozliczania się z ww. obowiązku a co więcej by miał możliwość skorzystania z obniżonego wymiaru obowiązku przedstawienia do umorzenia Zielonych Certyfikatów, musi złożyć Prezesowi URE oświadczenia wskazane w Ustawie OZE w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu publikacji Ustawy OZE w Dzienniku Ustaw. W przypadku nie złożenia oświadczeń w ww. terminie, odbiorca przemysłowy nie będzie uprawniony do samodzielnego rozliczania się z obowiązku w zakresie umorzenia ww. certyfikatów za 2015 r. a co więcej nie będzie mógł skorzystać z obniżonego wymiaru obowiązku przedstawienia do umorzenia zielonych certyfikatów.

Co odbiorca przemysłowy musi zrobić by skorzystać z możliwości samodzielnego umorzenia Zielonych Certyfikatów oraz obniżonego wymiaru obowiązku ?

Zgodnie z art. 188 ustawy o OZE odbiorcy przemysłowi w celu posiadania prawa do samodzielnego wykonania obowiązku umorzenia Zielonych Certyfikatów za 2015 rok obowiązani są przedłożyć Prezesowi URE oświadczenie określone w art. 188 ust.4 Ustawy OZE, które powinno zawierać:

  • potwierdzenie wykonywania działalności określonej kodami PKD wskazanymi w art. 188 ust. 3 Ustawy OZE,
  • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w 2014 r.,
  • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej obliczonego zgodnie z art. 188 ust. 8-13 Ustawy OZE,
  • opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Prezes URE w terminie 21 dni od publikacji Ustawy OZE sporządzi wykaz odbiorców przemysłowych wraz z informacją o wymiarze obniżonego obowiązku w zakresie umorzenia zielonych certyfikatów za 2015. Wykaz ten będzie stanowił potwierdzenie dla odbiorcy przemysłowego możliwości samodzielnego rozliczania się z obowiązku oraz wartości obniżonego wymiaru.

Jaki będzie wymiar obniżonego obowiązku za 2015 rok w zakresie Zielonych Certyfikatów?

Odbiorcy przemysłowi, którzy w terminie 14 dni od dnia następnego od publikacji Ustawy OZE złożą ww. oświadczenie oraz zostaną uwzględnieni w wykazie Prezesa URE, będą mogli skorzystać z obniżonego obowiązku w zakresie umorzenia Zielonych Certyfikatów, który będzie wykonywany w odniesieniu do :

  • 80% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2015 r. – jeżeli współczynnik intensywności energii elektrycznej dla tego przedsiębiorcy wynosił nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20%,
  • 60% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2015 r. – jeżeli współczynnik intensywności energii elektrycznej dla tego przedsiębiorcy wynosił powyżej 20% i nie więcej niż 40.
  • 15% ilości energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę przemysłowego na własny użytek w 2015 r. – jeżeli współczynnik intensywności energii elektrycznej dla tego przedsiębiorcy wynosił powyżej 40.

Od kiedy stosuje się nowe przepisy wprowadzane Ustawą OZE? 

Aktualizacja

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE z dnia 7 kwietnia 2015 r.

http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odbiorcy-przemyslowi/oswiadczenia/6094,Oswiadczenia-na-rok-2015-zgodnie-z-ustawa-o-odnawialnych-zrodlach-energii.html

„Zgodnie z art. 186 ust 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy zmienianej w art. 179 ustawy o odnawialnych źródłach energii (tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne – Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), za okres przed dniem wejścia w życie art. 179 pkt 5 tej ustawy, oraz w zakresie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tego obowiązku w tym okresie stosuje się przepisy dotychczasowe. W świetle powyższego, realizacja przedmiotowego obowiązku w sposób wskazany w art. 188 następuje z dniem wejścia w życie tego przepisu, pod warunkiem terminowego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 188 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.”

Biorąc pod uwagę, iż art. 179 ustawy o odnawialnych źródłach energii wszedł w życie w dniu 4 kwietnia 2015 r. do tego dnia zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe a tym samym odbiorca przemysłowy powinien wyliczyć wymiar obowiązku w zakresie przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia na podstawie obecnego brzmienia ustawy prawo energetyczne.

Dopiero od 4 kwietnia 2015 r. odbiorca przemysłowy, który złożył oświadczenie Prezesowi URE może stosować obniżony wymiar obowiązku w zakresie przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia wprowadzony na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Konieczność złożenia dodatkowego oświadczenia w zakresie obowiązku związanego z Czerwonymi, Żółtymi i Fioletowymi certyfikatami.

Dodatkowo osobne oświadczenie wskazane w art. 189 ust. 1 Ustawy OZE powinno zostać złożone Prezesowi URE przez odbiorcę przemysłowego, które będzie potwierdzać zużycie przez odbiorcę przemysłowego nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, czyli w 2014 r. Złożenie tego oświadczenie konieczne jest do samodzielnego rozliczania się przez odbiorcę przemysłowego z obowiązku umorzenia określnej ilości świadectw pochodzenia z kogeneracji czyli Czerwonych, Żółtych i Fioletowych certyfikatów.

Prezes URE w terminie 35 dni od dnia następującego po publikacji Ustawy OZE w dzienniku ustaw publikuje wykaz odbiorców przemysłowych, którzy samodzielnie będą mogli wypełnić ww. obowiązek.

Rekomendacje

Biorąc pod uwagę, krótki okres na złożenie ww. oświadczeń, oraz niepewność co do daty publikacji Ustawy OZE rekomendujemy odbiorcom przemysłowym już w tym momencie przygotowanie ww. oświadczeń tak by po publikacji Ustawy OZE być gotowym do ich terminowego złożenia.

Jednocześnie podajemy adres strony internetowej Dziennika Ustaw gdzie opublikowany zostanie tekst Ustawy OZE.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015

Poinformujemy również państwa niezwłocznie o publikacji Ustawy OZE.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Ważne – do 31 października 2016 możliwość wykorzystania posiadanych audytów efektywności energetycznej do wypełnienia nowego obowiązku.
1 marca 2015

W nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej na określoną kategorię przedsiębiorców…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera