Aktualności

URE wyjaśnia wątpliwości stosowania obowiązku z art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne – obowiązku który niebawem będzie dotyczyć wszystkich koncesjonariuszy.

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
30 lipca 2017
URE wyjaśnia wątpliwości stosowania obowiązku z art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne – obowiązku który niebawem będzie dotyczyć wszystkich koncesjonariuszy.

Nowelizacja ustawy prawo energetyczne z dnia 22 lipca 2016 r. nałożyła na przedsiębiorstwa energetyczne nowe obowiązki informacyjne wobec Prezesa URE. Zgodnie z dodanym do ustawy prawo energetyczne art. 37 ust. 2d przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek informowania Prezesa URE zmianie określonych danych w terminie 14 dni (od dnia zaistnienia zmiany) m.in. danych osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.

Od wejścia w życie art. 37 ust. 2 d ustawy prawo energetyczne powstały wątpliwości, czy nowy obowiązek dotyczy tylko sektora paliwowego (podmiotów posiadających  koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesje na obrót paliwami ciekłymi) czy też wszystkich przedsiębiorstw energetycznych.

Z jednej strony zgodnie z literalnym brzmieniem – dyspozycja art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne obejmuje „przedsiębiorstwo energetyczne” czyli zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy prawo energetyczne „podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla” – czyli defacto wszystkich uczestników rynku energetycznego.

Z drugiej strony zakres danych, których zmianę należy zgłosić Prezesowi URE odnosi się do danych, związanych z uzyskaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Za zastosowaniem art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne do sektora paliwowego przemawiał również fakt, że przepis ten został wprowadzony jako element tzw. pakietu paliwowego.

Jak widać przedsiębiorstwa energetyczne mogły mieć uzasadnione wątpliwości w jaki sposób powinny się zachować w przypadku zaistnienia ww. zmian. Dodatkowo za niewykonanie obowiązku określonego w art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne przewidziana jest kara pieniężna w kwocie od 10 000 zł do 50 000 zł, i co więcej nawet w przypadku nieznacznego opóźnienia w dochowaniu 14 dniowego terminu Prezes URE nie miał możliwości obniżenia kary. Część przedsiębiorstw energetycznych mimo uciążliwości tych obowiązków, chcąc uniknąć ewentualnych postępowań ze strony Prezesa URE, informowało o zaistnieniu tych zmian.

W ostatnim czasie udało się nam dla jednego z naszych klientów uzyskać poniższe stanowisko „Prezes URE stoi na stanowisku, zgodnie z którym art. 37 ust. 2d ustawy — Prawo energetyczne konkretyzuje obowiązek odnoszący się jedynie do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a zatem nie odnosi się do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na inny rodzaj działalności wskazany w ustawie – Prawo energetyczne, np. koncesję na obrót energią elektryczną.”

Jak wynika z powyższego, do podmiotów posiadających koncesje inne niż koncesje paliwowe, art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne nie znajdzie zastosowania. Stanowisko to należy w pełni podzielić co jednak nie zmienia faktu, że przy okazji nowelizacji ustawy prawo energetyczne warto by doprecyzować ten przepis tak by dotyczył tylko sektora paliwowego.

Co warte jednak podkreślenia, już niedługo inni koncesjonariusze (w szczególności posiadający koncesje na obrót energia elektryczną i koncesje na obrót gazem ziemnym) również będą podlegać obowiązkowi informowania Prezesa URE o ww. zmianach.

Wynika to z faktu, iż w ostatnio wydawanych lub zmienianych koncesjach na obrót gazem ziemnym i koncesjach na obrót energią elektryczną Prezes URE nakłada na koncesjonariuszy obowiązki tożsame jak w art. 37 ust. 2d ustawy prawo energetyczne.

Biorąc pod uwagę, że nieprzestrzeganie obowiązków koncesyjnych również zagrożone jest karą pieniężną, warto pamiętać by o konieczności przestrzegania nowych obowiązków po zmianach koncesji.

 

Powiązane

Szkolenie – Obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energia elektryczną.
30 lipca 2017

Dla naszych Klientów przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną oferujemy przeprowadzenie szkolenia prowadzonego w formie…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera