Aktualności

Nowe wsparcie dla zakładów energochłonnych i odbiorców przemysłowych – nowe zwolnienia i zwrot podatku akcyzowego – projekt zmian.

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
17 lipca 2015
Nowe wsparcie dla zakładów energochłonnych i odbiorców przemysłowych – nowe zwolnienia i zwrot podatku akcyzowego – projekt zmian.

Możliwe, że jeszcze przed wyborami zostaną przyjęte zmiany w ustawie o podatku akcyzowym. Przyjęta poprawka do rządowego projektu nowelizacji ustawy o akcyzie przewiduje dwa rodzaje długo oczekiwanych preferencji podatkowych dla odbiorców przemysłowych i zakładów energochłonnych.

Pierwsza preferencja polega na zwolnieniu od akcyzy całkowitego wolumenu energii elektrycznej, który jest wykorzystywany w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie w podatku akcyzowym jest konieczność posiadania statusu podatnika akcyzy z tytułu zużytej energii, status ten można uzyskać np. poprzez posiadanie jednej z koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej.

Druga ulga polega na możliwości uzyskania zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny. Zwrotowi podlegać będzie akcyza zapłacona od energii elektrycznej, której koszty przekraczają ponad 3% wskaźnik energochłonności. Wskaźnik energochłonności określa się jako udział kosztów energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej. Aby skorzystać z tej ulgi wskaźnik energochłonności musi wynosić co najmniej 3 %. Zwrot zapłaconej akcyzy ( ponad 3 % wskaźnik energochłonności) będzie możliwy dopiero po zakończeniu roku podatkowego przez danego odbiorcę.

Zwolnienia podatkowe w akcyzie przewidziane poprawką do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Artykuł

Rodzaj preferencji

Warunki uzyskania zwolnienia/zwrotu

Wielkość zwolnienia/zwrotu

Beneficjenci

ZWOLNIENIE OD AKCYZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYTEJ W PROCESACH PRODUKCJI

art. 30 ust. 7a -7c projektu ustawy o podatku akcyzowym

Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach:

a)    do celów redukcji chemicznej,

b)    w procesach elektrolitycznych,

c)    w procesach metalurgicznych,

d)    w procesach mineralogicznych.

 

Faktyczne wykorzystywanie energii elektrycznej, do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych oraz mineralogicznych

Posiadanie przez podmiot statusu podatnika akcyzy, w tym posiadanie jednej z koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej.

Przekazanie do właściwego naczelnika urzędu celnego, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik akcyzy wykorzystał energię elektryczną, oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania.

Oświadczenie powinno zawierać:

a) nazwę i adres siedziby podmiotu wykorzystującego energię elektryczną,

b) ilość wytwarzanej energii elektrycznej,

c) sposób wykorzystania energii elektrycznej,

d) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia.

 

Zwolnieniu podlega całkowity wolumen wykorzystany do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych.

Przykład:

Podatnik od akcyzy zużywa 10 000 MWh energii elektrycznej, a stawka akcyzy wynosi 20 zł.

Zwolnienie:
10 000 MWh x 20 zł = 200 000 zł

 

Wszyscy podatnicy akcyzy od energii elektrycznej, którzy wykorzystują tą energię do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych.

ZWROT AKCYZY DLA ZAKŁADÓW ENERGOCHŁONNYCH

Artykuł

Rodzaj preferencji

Warunki uzyskania zwolnienia/zwrotu

Wielkość zwolnienia/zwrotu

Beneficjenci

art. 31 d projektu ustawy o podatku akcyzowym

Zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny, jeśli udział kosztów energii w wartości produkcji sprzedanej wyniesie ponad 3%.

Złożenie wniosku o zwrot części zapłaconej akcyzy w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy. Wniosek należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu celnego.

Do wniosku dodatkowo należy załączyć:

a)    dane określone w projektowanym art. 31d ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym,

b)    dokumenty na podstawie których odbiorca przemysłowy określi koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy, a także

c)    opinię biegłego rewidenta która potwierdzi prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek.

Zwrotu akcyzy dokonuje dyrektor właściwej izby celnej na wniosek naczelnika urzędu celnego.

Zwrot akcyzy dokonany będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o zwolnienie z akcyzy wraz z dokumentami.

 

 

1. Zwrot dotyczy zapłaconej akcyzy od wolumenu energii, przekraczającego 3% wskaźnik energochłonności.

2. Kwota zwrotu nie będzie mogła przewyższać kwoty zapłaconej akcyzy.

3. Przykład:
Gdy wskaźnik energochłonności wyniesie 5%, zwrot akcyzy obejmie koszty energii dotyczące 2% nadwyżki ponad 3% wskaźnik energochłonności.

 

 

Zakład energochłonny, który:

1. wykonuje działalność gospodarczą określoną kodami PKD wskazanymi w projektowanym art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104;1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;

2. prowadzi księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

3. nie korzysta ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa powyżej (zwolnienie energii w procesach produkcyjnych).

Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się podmiot:

1. u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z akcyzy, wynosi ponad 3%,

2. który nie jest mniejszy niż zorganizowana cześć przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Rządowy projekt ustawy o zmianie podatku akcyzowego wpłynął do sejmu 17 czerwca 2015 r. i jest dopiero na początkowym etapie procesu legislacyjnego. Przewidywana tzw. autopoprawka do rządowego projektu ustawy, została w dniu 14 lipca 2015 r. pozytywnie rozpatrzona przez Radę Ministrów i ma być procedowana w ramach rządowego projektu ustawy o zmianie podatku akcyzowego. Wejście w życie planowanych zmian przewidziane jest na 1 stycznia 2016 r.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym został umieszczony na stronach RCL.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3522

Poinformujemy Państwa o przebiegu procesu legislacyjnego oraz ewentualnych zmianach w zapłacie i zwrocie akcyzy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem: kacper.skalski@rsplegal.pl

 

Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera

    Wybierz listę

    Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail. Czytaj dalej

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.