Aktualności

Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych będących członkami Towarowej Giełdy Energii związane z nowelizacją ustawy o giełdach towarowych

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
11 stycznia 2016
Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych będących członkami Towarowej Giełdy Energii związane z nowelizacją ustawy o giełdach towarowych

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów od 30 listopada 2015r., zawód maklera giełd towarowych nie jest już zawodem regulowanym. Dodatkowo w wyniku nowelizacji, przedsiębiorstwa energetyczne, będące członkami TGE, zostały zobowiązane do spełnienia szeregu obowiązków, których niedopełnienie może skutkować cofnięciem zezwolenia do prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, a tym samym pozbawienia możliwości bezpośredniego działania na TGE.

Deregulacja zawodu maklera TGE

Od 30 listopada 2015r., maklerem giełd towarowych można zostać po odbyciu dedykowanego kursu organizowanego przez TGE oraz złożeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem. Od kandydatów wymagane jest także przedstawienie dowodów spełniania wymogów zawartych w ustawie z dnia 26 października 2000 r o giełdach towarowych oraz określonych przez TGE. Osoby wpisane w dniu 30 listopada 2015 r. na listę maklerów giełd towarowych w KNF, zachowają swoje kwalifikacje oraz nie muszą składać dodatkowych egzaminów.

 Oprócz deregulacji – nowe obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych

Co ciekawe, ustawa nowelizująca oprócz deregulacji zawodu maklera giełdowego nałożyła na członków TGE dodatkowe obowiązki. W związku z nowelizacją ustawy o giełdach towarowych przedsiębiorstwa energetyczne, uprawnione na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych do bycia stroną transakcji giełdowych, zatrudniające do tej pory maklerów giełd towarowych, zostały na podstawie art. 26 ustawy nowelizującej zobowiązane, do złożenia w terminie do 3 miesięcy po wejściu w życie tej  ustawy do przedstawienia Komisji Nadzoru Finansowego, poniższych dokumentów i procedur:

  • regulaminu nadzoru zgodności działalności z prawem,
  • regulaminu ochrony przepływu informacji stanowiących tajemnicę zawodową,
  • procedur wewnętrznych zapobiegające wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz 
  • regulaminu zarządzania konfliktami interesów.

Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne będące członkiem TGE powinno przedstawić KNF listę osób, które będą zatrudnione do wykonywania czynności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 38e ustawy o giełdach towarowych (zawieranie transakcji giełdowych), zawierającą imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania i numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przedsiębiorstwo energetyczne będące członkiem TGE musi także wprowadzić i stosować regulacje wewnętrzne określające sposób weryfikacji spełniania wymogów określonych ustawowo dla osób dokonujących transakcji na towarowej giełdzie.

Innym ważnym dokumentem przewidzianym w obowiązkach ustawowych, jest złożenie oświadczeń osób kierujących działalnością maklerską o ich niekaralności za czyny określone w  art. 50b ust.2 pkt. 2 ustawy o giełdach towarowych.

Sankcje za niespełnienie obowiązków

Co ważne do podkreślenia, niewywiązanie się z ww. obowiązków przez przedsiębiorstwo energetyczne będące członkiem TGE w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o giełdach towarowych, skutkować będzie cofnięciem zezwolenia do prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych, czyli bezpośredniego działania na TGE.

Nowe opłaty

Warto również zaznaczyć, że art. 26 ustawy o giełdach towarowych w brzmieniu po nowelizacji – wprowadza obligatoryjną opłatę w wysokości równowartości 750 euro od podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie rachunków i rejestrów towarów giełdowych – czyli np. przedsiębiorstwa energetycznego będącego członkiem  TGE.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym opłatę wnosi się do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego.

Podsumowanie

Nowelizacja mająca być rewolucyjną w zakresie uwolnienia zawodu maklera giełd towarowych, przeniosła ciężar weryfikacji kompetencji osób dokonujących transakcji giełdowych na  przedsiębiorstwa energetyczne, będące członkami giełdy. Dodatkowo przedsiębiorstwa energetyczne zostały zobowiązane do przedstawienie szeregu dokumentów  wymaganych przepisami ustawy nowelizującej. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu na wykonanie tego obowiązku skutkować może cofnięciem przez KNF zezwolenia do bezpośredniego działania na giełdzie towarowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem:
kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Czy uzyskanie koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej będzie niezbędne do skorzystania z nowego zwolnienia z podatku akcyzowego?
11 stycznia 2016

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Przewiduje ona zwolnienie od akcyzy…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera