Aktualności

Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami gazowymi OPG – kluczowe warunki URE

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
20 lipca 2017
Jak uzyskać koncesję na obrót paliwami gazowymi OPG – kluczowe warunki URE

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót paliwami gazowymi w tym sprzedaż gazu ziemnego (OPG) co do zasady wymagana jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu hurtowym paliwami gazowymi (w tym gazem ziemnym) albo detalicznej sprzedaży gazu ziemnego (sprzedaż gazu do obiorców końcowych). Uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) nie wymaga się dla obrotu paliwami gazowymi jeżeli roczna wartość obrotu paliwami gazowymi nie przekracza równowartości 100 000 euro.

Warunki na jakich można uzyskać koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) zawarte są w ustawie prawo energetyczne oraz ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo Prezes URE w celu ułatwienia przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) opracował tzw. Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi prowadzonego przez Prezesa URE oraz warunki formalne jakie należy spełnić przygotowując wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG).

Podmioty składające wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) w Pakietach Informacyjnych Prezesa URE znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, w szczególności jakie warunki należy spełnić by uzyskać koncesję na obrót paliwami gazowymi (OPG) oraz jakie dokumenty i w jakiej formie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji paliwami gazowymi (OPG). W naszej ocenie ww. pakiety są bardzo pomocne dla wnioskodawców oraz ułatwiają zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów do wniosku o udzielenie paliwami gazowymi (OPG).

Sama procedura uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG), ma na celu również weryfikację, czy wnioskodawca, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prowadzenia sprzedaży paliw gazowych (OPG).  

Prezes URE wszczyna postępowanie po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) w którym powinny znaleźć się informacje o planowanej działalności w tym biznes plan prowadzania sprzedaży paliw gazowych oraz opis dotychczasowej działalności przedsiębiorcy.

Kancelaria przygotowuje również oprócz całego do wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) również, tzw. biznes plan działalności koncesjonowanej czyli zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym (OPG), na okres minimum trzech pełnych lat kalendarzowych. Dodatkowo prawnicy Kancelarii doradzają przy opracowaniu zestawienia planowanej sprzedaży paliw gazowych w jednostkach energii (MWh), które stanowi element o uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG)

Prawnicy Kancelarii również doradzają w zakresie sposobów zapewnienia środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami gazowymi.  

Z naszego doświadczenia wynika, iż w przypadku nowo powstałych spółek jedną z kluczowych kwestii do uzyskania koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) jest posiadania wystarczających środków finansowych do prowadzenia działalności na podstawie koncesji na obrót paliwami gazowymi. Prezes URE każdy wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi weryfikuje biorąc pod uwagę indywidualne zdolności finansowe wnioskodawcy. Z naszego doświadczenie wynika, że przy niskim poziomie dostępnych środków finansowych (mniej niż kilkaset tysięcy złotych) Prezes URE może uzależnić uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) od przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia np. w formie gwarancji bankowej lub gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń powstałych w wyniku prowadzenia działalności koncesjonowanej. Należy również podkreślić, że Prezes URE przy ocenie zdolności finansowych podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) bierze pod uwagę środki finansowe którymi rzeczywiście może dysponować wnioskodawca. Warunku tego nie spełnią np. niewiążące zobowiązania podmiotów trzecich do dokonana inwestycji, listy intencyjne lub inne niewiążące deklaracje o dokapitalizowaniu podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG).

Warto również zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG). Cześć dokumentów może być złożona tylko w oryginale np. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydana w stosunku do podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi oraz osobno członków zarządu i osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem, lub ma siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), informacje o niekaralności powinny pochodzić z rejestru właściwego państwa oraz być dostarczone, razem z tłumaczeniem przysięgłym oraz opatrzone klauzulą apostille. Dodatkowo składane dokumenty nie mogą być starsze aniżeli 3 miesiące licząc od daty ich złożenia do URE.

Warto podkreślić, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Z naszego doświadczenia wynika, że proces uzyskiwania koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) trwa od 2 do 6 miesięcy. Warto również zaznaczyć, że sama koncesja na obrót paliwami gazowymi (OPG) jest dopiero pierwszym krokiem do faktycznego rozpoczęcie działalności gospodarczej w  zakresie sprzedaży paliw gazowych dlatego planując datę rozpoczęcia sprzedaży gazu ziemnego warto wziąć pod uwagę zarówno czas potrzebny na uzyskanie koncesji na obrót paliwami gazowymi jak i dodatkowy czas konieczny na faktyczne rozpoczęcie działalności – zawarcie umowy przesyłowej, uzyskanie dostępu do TGE, zawarcie generalnych umów dystrybucyjnych i wiele innych czynności związanych z faktycznym dostępem do rynku gazu ziemnego.   

W przypadku zainteresowania naszymi usługami w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami gazowymi (OPG) prawnicy Kancelarii pozostają do dyspozycji. Na życzenie klientów prowadzimy całe postępowanie koncesyjne przed Prezesem URE bądź też przygotowujemy tylko określone części wniosku koncesyjnego o wydanie koncesji OPG, w szczególności tzw. biznes plan działalności koncesjonowanej czyli zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym (OPG), na okres minimum trzech pełnych lat kalendarzowych.

Powiązane

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki URE
20 lipca 2017

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki Na wstępie należy zaznaczyć, że…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera