Specjalizacje

Fundusze UE i pomoc publiczna

Kancelaria specjalizuje się w usługach prawnych z zakresu pomocy publicznej. Prawnicy Kancelarii oferują obsługę prawną obejmującą doradztwo w zakresie przepisów funduszy UE oraz przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej. Kancelaria zapewnia beneficjentom pomocy publicznej usługi prawne w zakresie analizy przepisów o pomocy publicznej. Prawnicy Kancelarii w ostatnich latach przygotowali kilkudziesiąt opinii prawnych w zakresie występowania pomocy publicznej, dopuszczalności pomocy publicznej, dokapitalizowania ze środków publicznych jako pomocy publicznej tzw. Test Prywatnego Inwestora, pomocy de minimis, rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych jako pomocy publicznej, kumulacji pomocy publicznej i funduszy UE, naruszenia zasady trwałości projektów z dofinansowaniem unijnym oraz pomocą publiczną.

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu funduszy unijnych oraz pomocy publicznej, w szczególności :

  • Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne w zakresie udzielania oraz wykorzystania pomocy publicznej,
  • Prawnicy Kancelarii sporządzają analizy prawne w zakresie zgodności udzielanego wsparcia z zasadami pomocy publicznej oraz analizy prawne w zakresie występowania pomocy publicznej,
  • Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie sprzedaży podmiotów lub projektów które otrzymały dofinansowanie ze środków funduszy unijnych w szczególności due dilligence projektów które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych lub pomoc publiczną,
  • Kancelaria sporządza opinie i ekspertyzy prawne w zakresie występowania i dopuszczalności pomocy publicznej przy projektach termodernizacji, projektach edukacyjnych, projektach kulturalno oświatowych oraz projektach pomocy publicznej dla klubów sportowych oraz pomocy publicznej na infrastrukturę sportową.
  • Prawnicy Kancelarii sporządzają opinie prawne w zakresie poprawności kalkulacji rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, analizy poprawności wyliczenia rekompensaty dla spółek komunalnych za świadczenie usług publicznych.
  • Kancelaria przygotowuje analizy tzw. Test Prywatnego Inwestora w zakresie dokapitalizowania ze środków publicznych, w szczególności Test Prywatnego Inwestora w zakresie dokapitalizowania działalności lotnisk regionalnych, Test Prywatnego Inwestora w zakresie udzielenia pomocy operacyjnej.
  • Prawnicy Kancelarii sporządzają opinie prawne w zakresie ustalania wartości pomocy de minimis, kumulacji pomocy de minimis z pomocą publiczną i funduszami UE, poprawności udzielania pomocy de minimis ramach funduszy unijnych oraz sprawozdawczości udzielonej pomocy de minimis udzielonych jako dofinansowanie.
  • Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie zachowania trwałości projektów z dofinansowaniem unijnym oraz opinie dotyczące naruszenia trwałości projektów otrzymujących dofinansowanie unijne.
Zrealizowane projekty
Beneficjent funduszy UE

Reprezentacja beneficjentów funduszy UE i pomocy publicznej w postępowaniu administracyjnym w zakresie zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Beneficjent funduszy UE

Reprezentacja beneficjenta pomocy publicznej w postępowaniu administracyjnym w zakresie wymierzenia korekty finansowej.

Beneficjent funduszy UE

Badanie prawne due dilligence zgodności wykorzystania środków pomocy publicznej udzielonej dla projektów farm wiatrowych z przepisami pomocy publicznej i funduszy UE.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Beneficjent funduszy UE

Przygotowanie analizy prawnej z zakresu efektywności energetycznej, dotyczącej określenia możliwości przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na przedsięwzięcie efektywności energetycznej zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 b ustawy o efektywności energetycznej.