Aktualności

Zwrot dofinansowania – nie zawsze w całości – orzeczenie SN

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
25 listopada 2015
Zwrot dofinansowania – nie zawsze w całości – orzeczenie SN

Do tej pory beneficjenci dotacji musieli dokładnie kontrolować czy podczas realizacji projektu trzymają się drobiazgowo postanowień umowy o dofinansowanie. Jakiekolwiek odstępstwa od projektu groziły koniecznością zwrotu całości dofinansowania, nawet w sytuacji gdy beneficjent osiągnął cel określony w umowie o dofinansowanie. Jedno z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego przełamuje stanowisko podmiotów udzielających pomocy , które nawet w przypadku drobnych naruszeń umowy o dofinansowanie żądały od beneficjenta zwrotu całkowitej kwoty dofinansowania.

Pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której spółka ze Świebodzic otrzymała dofinansowanie na uruchomienie produkcji innowacyjnego urządzenia grzewczego. Minister Gospodarki zażądał od beneficjenta zwrotu dofinansowania w wysokości 1,2 miliona złotych z uwagi na fakt, że spółka nie utworzyła nowych miejsc pracy. Jednak od momentu jej podpisania, spółka zmniejszyła liczbę zatrudnionych z 450 na 390 pracowników. Ta sytuacja była w ocenie Ministra Gospodarki wystarczającą przyczyną do żądania zwrotu całości dofinansowania.

Jednak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 października 2015 r. (sygn. akt  I CSK 878/14) stwierdził, że naruszenie postanowień umowy o dofinansowanie nie może pociągać za sobą automatycznie konieczności zwrotu całego dofinansowania. Kwota zwrotu dotacji powinna zostać określona z uwzględnieniem zakresu, w którym umowa nie została wykonana.

Wyrok ten jest korzystny dla przedsiębiorców, który do tej pory byli zobligowani do zwrotu całości dofinansowania, w sytuacji gdy nie spełnili choćby jednego z warunków umowy o dofinansowanie. Dotychczasowa praktyka w tej kwestii była zbyt restrykcyjna i nie uwzględniała mechanizmów miarkowania zakresu zwrotu dofinansowania przez beneficjenta. Ewentualny zwrot dotacji powinien być oparty na zasadach słuszności, proporcjonalności i z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego. Tym bardziej, że często zwrot całości dofinansowania pociąga za sobą  redukcję zatrudnienia, a nawet konieczność ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.  

Wyżej wskazany wyrok może przełożyć się na efektywniejsze wykorzystywanie funduszy przez beneficjentów, ponieważ do tej pory przedsiębiorcy w obawie przed koniecznością zwrotu całości wsparcia, nie podejmowali najbardziej efektywnych decyzji ekonomicznych, tylko kierowali się wytycznymi z umowy o dofinansowanie. Wyrok Sądu Najwyższego najpewniej doprowadzi do zmniejszenia formalizmu przy rozliczaniu dotacji na rzecz efektywniejszej realizacji ich celu oraz stanowi światło w tunelu dla wielu przedsiębiorców uwikłanych w sprawy związane ze zwrotem dofinansowania.

Podstawa: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2015 r. (sygn. akt  I CSK 878/14)

Autor: Kacper Skalski radca prawny/ Joanna Legun aplikant adwokacki

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem:
kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Zwrot dofinansowania – nie zawsze w całości – orzeczenie SN
25 listopada 2015

Do tej pory beneficjenci dotacji musieli dokładnie kontrolować czy podczas realizacji projektu trzymają się drobiazgowo…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera