Aktualności

Jak sprawdzić czy przedsiębiorca kwalifikuje się do uzyskania zwolnienia w postaci zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego? (część I)

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
26 września 2015
Jak sprawdzić czy przedsiębiorca kwalifikuje się do uzyskania zwolnienia w postaci zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego? (część I)

W 2015 r. przedsiębiorcy, których głównym kosztem działalności są koszty energii elektrycznej oraz świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych (tzw. zielonych certyfikatów) uzyskali możliwość skorzystania z szeregu zwolnień, zniżek oraz ulg, których wprowadzenie pozwoli znacznie obniżyć koszty prowadzenia działalności.

Kancelaria RSP Raczyński Skalski & Partners wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom rozpoczyna cykl artykułów, które przedstawiają główne zasady oraz warunki skorzystania z nowo wprowadzonych zwolnień i ulg.

W niniejszym artykule przedstawiamy jakie branże, rodzaje produkcji oraz działalności (określone kodami PKD) kwalifikują się do zwrotu części podatku akcyzowego od wykorzystanej energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy.

Status odbiorcy przemysłowego w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła możliwość ograniczenia kosztów działalności przedsiębiorstw energochłonnych poprzez obniżenie wolumenu energii elektrycznej wobec którego istnieje obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów). Przedsiębiorca spełniający warunki do skorzystania z tej ulgi ma możliwość złożenia wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie statusu odbiorcy przemysłowego. Wymiar oszczędności zależy od wskaźnika energochłonności na podstawie którego przedsiębiorca uzyskuje uprawnienie do umorzenia świadectw pochodzenia tylko w odniesieniu do 15, 60 albo 80 procent zużywanego wolumenu energii elektrycznej. Uzyskując status odbiorcy przemysłowego przedsiębiorca może obniżyć koszty swojej działalności od kilu tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

Zwolnienie w postacie zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej

Znowelizowany art. 31d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza począwszy od 1 stycznia 2016 r. możliwość uzyskania zwolnienia w postaci zwrotu części akcyzy zapłaconej od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny. Przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną rozumie się przedsiębiorcę, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej wynosi ponad 3 %.

Jakie branże i rodzaje działalności mogą uzyskać zwolnienia?

Tym co łączy zniżkę dla odbiorców przemysłowych oraz zwolnienie z akcyzy dla zakładów energochłonnych jest wykonywanie działalności w tych samych branżach.

Głównym warunkiem do skorzystania z ulg dla odbiorcy przemysłowego oraz zwolnienia w postaci zwrotu części akcyzy dla przedsiębiorcy spełniającego warunki dla zakładu energochłonnego jest prowadzenie działalności w zakresie kodów PKD wskazanych w ustawie o podatku akcyzowym lub ustawie o odnawialnych źródłach energii. Kody działalności PKD wskazane w ustawie o odnawialnych źródłach energii są takie same jak w znowelizowanej ustawie o podatku akcyzowym. Co warte podkreślenia przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z obydwu preferencji jednocześnie. Skorzystanie z ulgi dla odbiorców przemysłowych nie wyklucza możliwości ubiegania się o zwrot części zapłaconej akcyzy, i odwrotnie.

Poniżej przedstawimy jakie branże oraz rodzaje działalności (określone kodami PKD) uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego od wykorzystanej energii elektrycznej oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego –  zaznaczamy, że rodzaje uprawnionych działalności są takie same. Zaznaczamy jednak, że w przypadku odbiorców przemysłowych działalność określona kodami PKD musi być działalnością przeważającą.

Sprawdzenie spełniana wymogu prowadzenia działalności w poniższym zakresie jest pierwszym krokiem do sprawdzeni możliwości skorzystania z ww. preferencji. W kolejnych artykułach przedstawimy jakie są dodatkowe warunki do skorzystania z ulgi dla odbiorców przemysłowych lub zakładów energochłonnych.

Zestawienie kodów PKD uprawniających do uzyskania zwrotu w podatku akcyzowym (3%) oraz uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego

L.p. Klasa   Opis przedmiotu działalności
1 0510 wydobywanie węgla kamiennego
2 0729 górnictwo pozostałych rud metali niezależnych
3 0811 wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
4 0891 wydobywanie materiałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
5 0893 wydobywanie soli
6 0899 pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
7 1032 produkcja soków z owoców i warzyw
8 1039 pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
9 1041 produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 
10 1062 wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
11 1104 produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
12 1106  produkcja słodu
13 1310 przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
14 1320 produkcja tkanin
15 1394 produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
16 1395 produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
17 1411 produkcja odzieży skórzanej
18 1610 produkcja wyrobów tartacznych
19 1621 produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
20 1711  produkcja masy włóknistej
21 1712 produkcja papieru i tektury
22 1722 produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 
23 1920 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
24 2012 produkcja barwników i pigmentów
25 2013  produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
26 2014 produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
27 2015 produkcja nawozów i związków azotowych
28 2016 produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
29 2017 produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
30 2060 produkcja włókien chemicznych 
31 2110  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
32 2221 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
33 2222 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
34 2311 produkcja szkła płaskiego
35 2312 kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
36 2313 produkcja szkła gospodarczego
37 2314 produkcja włókien szklanych
 38 2319 produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
39 2320 produkcja wyborów ogniotrwałych
40 2331 produkcja ceramicznych kafli i płytek
41 2342 produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
42 2343 produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 
43 2349 produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
44 2399 produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
45 2410 produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stalki oraz wyrobów hutniczych
46 2420 produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
47 2431 produkcja prętów ciągnionych na zimno
48 2432 produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
49 2434 produkcja drutu
50 2441 produkcja metali szlachetnych
51 2442 produkcja aluminium
52 2443 produkcja ołowiu, cynku i cyny
53 2444 produkcja miedzi
54 2445  produkcja pozostałych metali nieżelaznych
55 2446 wytwarzanie paliw jądrowych
56 2720 produkcja baterii i akumulatorów
57 3299 produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 
58 2011 produkcja gazów technicznych 
59 2332 produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
60 2351 produkcja cementu
61 2352 produkcja wapna i gipsu
62 2451 odlewnictwo żeliwa
63 2452 odlewnictwo staliwa
64 2453 odlewnictwo metali lekkich
65 2454 odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
66 2611 produkcja elementów elektronicznych
67  2680 produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
68 3832  odzysk surowców z materiałów segregowanych

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem:
kacper.skalski@rsplegal.pl

Powiązane

Oferta w zakresie uzyskania koncesji i nowych zwolnień w podatku akcyzowym od energii elektrycznej
26 września 2015

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza począwszy od 1 stycznia 2016 r. zwolnienie z akcyzy całkowitego…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera