Specjalizacje

Prawo energetyczne OZE

Kancelaria specjalizuje się w usługach prawnych z sektora energetyki, w szczególności ustawy prawo energetyczne. Zespół prawa energetycznego Kancelarii oferuje obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Prawnicy Kancelarii zapewniają zgodność działalności przedsiębiorstw energetycznych z przepisami ustawy prawo energetyczne oraz innych regulacji sektora energetyki.

Kancelaria oferuje usługi prawne z zakresu prawa energetycznego, w szczególności :

  • Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki,
  • Kancelaria oferuje usługi prawne dla przedsiębiorstw energetycznych począwszy od uzyskania koncesji poprzez wdrożenie kwestii prawnych koniecznych do operacyjnego rozpoczęcia działalności koncesjonowanej,
  • Eksperci Kancelarii przygotowują taryfy i cenniki gazu ziemnego i energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa energetycznego oraz prowadzą postępowania na podstawie prawa energetycznego w zakresie zatwierdzania taryf,
  • Prawnicy Kancelarii reprezentują przedsiębiorstwa energetyczne przed Prezesem URE w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Kancelaria zapewnia przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE) i obrót gazem ziemnym krajowy i zagraniczny (OPG, OGZ),
  • Kancelaria sporządza analizy i opinie prawne z zakresu prawa energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o zapasach o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz dotyczące rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają pełen monitoring zmian regulacji sektora energetyki w tym prawa energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, ustawy o zapasach o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz na bieżąco informują klientów o konsekwencjach planowanych zmian.
  • Kancelaria zapewnia pełne doradztowo prawne przy organizacji i powołaniu klastra energii. Doradztwo prawne dla koordynatora klastra energii , organizacje klastra energii w tym uzyskanie koncesji na obrót energią dla koordynatora klastra energii. 
  • Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne w zakresie sporządzenia umów pomiędzy członkami klastra energii w szczególności umowy sprzedaży energii zawierane przez członków klastra energii, umowy dystrybucyjne dla uczestników klastra energii oraz zapewniają członkom klastra energii pełne doradztwo regulacyjne oraz reprezentacje przed Prezesem URE.
Zrealizowane projekty
Wytwórca energii z OZE

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE dla projektu biogazowni.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawa o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW, negocjacje zarówno ze sprzedawcami zobowiązanymi (uprzednio sprzedawcy z urzędu) jak i z niezależnymi spółkami obrotu.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży gwarancji pochodzenia dla instalacji o mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne oraz przygotowanie regulacji prawnych do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia zielone certyfikaty (PM_OZEA) i błękitne certyfikaty (PM_OZE-BIO).

Spółka obrotu gazem ziemnym

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesji na obrót gazem ziemnym  (koncesja OGZ) oraz przygotowanie klientów do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu gazem ziemnym procesu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne obrotu gazem ziemnym na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru gazu ziemnego.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Opracowanie i wdrożenie wzorów umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego, a także ogólnych warunków umów sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu gazem ziemnym

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego w szczególności umowy wieloletnie na dostawy gazu ziemnego dla Ceramiki Paradyż.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym (koncesja OPG) oraz obrotu gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ).

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z PGNiG umowy o świadczenia usługi biletowej wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2 ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z Gas Storage Poland sp. z o.o.  umowy przedwstępnej o świadczenie usługi magazynowania wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2) ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Sporządzenie raportu prawnego dla sprzedawcy gazu ziemnego do odbiorców końcowych (koncesja OPG) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesją na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).

Spółki obrotu energią elektryczną

Uzyskanie kilkunastu koncesji na obrót energią elektryczną (koncesja OEE) oraz przygotowanie spółek do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu procesu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Spółki obrotu energią elektryczną

Opracowanie wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, a także ogólnych warunków umów sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

OSD i spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną ( koncesja OEE) i dystrybucji energią elektryczną (koncesja DEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie raportu prawnego dla spółki obrotu energią (koncesja OEE) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru energii elektrycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Prawnicy Kancelarii w ostatnich dwóch latach prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh, w szczególności umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej dla Ceramika Paradyż.