Aktualności

Nowy obowiązek i obciążenie finansowe dla sprzedawców i dystrybutorów paliw ciekłych

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
25 sierpnia 2020
Nowy obowiązek i obciążenie finansowe dla sprzedawców i dystrybutorów paliw ciekłych

W dniu 20 sierpnia 2020 r. na stronach RCL pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej lub umorzenia białych certyfikatów

Wśród zmienianych przepisów ustawy o efektywności energetycznej szczególnie istotny jest  nowo dodany pkt 6 do art. 10 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej który dodaje podmioty zajmujące się dystrybucją i sprzedażą paliw ciekłych, które  realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy do kręgu podmiotów obciążonych obowiązkiem przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki tzw. białych certyfikatów.

Zgodnie z projektem, zmieniony art. 10  ustawy o efektywności energetycznej, który określa krąg podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej, będzie w uproszczeniu brzmiał jak poniżej:

  1. Podmioty, o których mowa w ust. 2, zwane dalej „podmiotami zobowiązanymi”, są obowiązane:

1) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w ustawie o efektywności energetycznej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej, lub

2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej

  1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują:

[…]

 6) przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które realizuje Narodowy Cel Wskaźnikowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.”;

Jak wynika z projektu zmian ustawy o efektywności energetycznej, proponowana zmiana poszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych, realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy.

Zgodnie z uzasadnienie do projektu zmian ustawy o efektywności energetycznej, obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej okazał się niewystarczający w zakresie wypełnienia wyznaczonego celu, stąd pojawiła się konieczność objęcia systemem większej liczby podmiotów tj. dystrybutorów i sprzedawców paliw ciekłych. Celem, który powinien zostać osiągnięty w sektorze paliw ciekłych jest realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dzięki którym można oszacować potencjał uzyskanych oszczędności zużycia energii. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej mogą dotyczyć realizowanej modernizacji budynków, urządzeń, infrastruktury, jak i innych środków, wskazanych w ustawie. Obowiązek może też być spełniony w drodze umarzania białych certyfikatów”.

Konsekwencje zmian ustawy o efektywności energetycznej dla podmiotów z branży paliwowej realizujących NCW

Objęcie ustawą o efektywności podmiotów zajmujących się sprzedażą i dystrybucją paliwami ciekłymi realizujących NCW oznacza, że podmioty będą zobowiązane każdego roku do realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej. Obecnie podmioty zobowiązane mają obowiązek uzyskania każdego roku oszczędności w wysokości 1,5 % energii finalnej liczonej w odniesieniu do sprzedanych rodzajów paliw lub energii w danym roku odbiorcom końcowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o efektywności  podmiot zobowiązany ma obowiązek uzyskać oszczędność energii finalnej w wysokości 1,5%  ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku odbiorcom.

Wielkość obowiązku każdorazowo wyrażana jest w ToE co umożliwia następnie umorzenie odpowiedniej ilości białych certyfikatów, z których każdy odpowiada 1 jednostce ToE lub wniesienia opłaty zastępczej, której wysokość odnosi się również do 1 jednostki ToE.

W jaki sposób wymiar obowiązku będzie obliczany dla podmiotów zajmujących się sprzedażą i dystrybucją paliwami ciekłymi realizujących NCW tego wydaje się że brakuje w projekcie zmian ustawy o efektywności energetycznej, gdyż w zasadach kalkulacji obowiązku nie ma odniesienia np. do ilości sprzedanych paliw jako podstawy do realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej.  

W jaki sposób podmioty zajmujące się sprzedażą i dystrybucją paliwami będą mogły zrealizować obowiązek w zakresie efektywności energetycznej?

Ustawa o efektywności energetycznej przewiduje możliwość realizacji obowiązku w zakresie efektywności energetycznej poprzez:

  1. realizację przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej, lub
  2. umorzenie przez podmiot zobowiązany świadectw efektywności energetycznej w ilości odpowiadającej wielkości obowiązku,
  3. wniesienie opłaty zastępczej jednakże tylko w ograniczonym zakresie i po spełnieniu określonych warunków.

Jakie będą koszty realizacji obowiązku dla podmiotów z branży paliwowej?

W przypadku realizacji przedsięwzięcia efektywności energetycznej będzie to koszt realizacji tego przedsięwzięcia w przeliczeniu na ToE. W przypadku realizacji obowiązku poprzez umorzenie białych certyfikatów będzie to koszt zakupu białych certyfikatów w ilości koniecznej do realizacji obowiązku liczonego w ToE. Obecnie ceny białych certyfikatów wynoszą około 1790 zł za 1 ToE.

W przypadku realizacji obowiązku poprzez wniesienie opłaty zastępczej należy ją uiścić zgodnie z wysokością określoną na podstawie art. 12 ust. 2 i 3  ustawy o efektywności energetycznej, zgodnie z którymi jednostkowa wysokość opłaty zastępczej wynosiła – 1500 zł w 2017 r. Natomiast w każdym kolejnym roku kwota 1500 zł będzie indeksowana corocznie o 5%, czyli za rok 2020 wyniesie 1736 zł.

PODSUMOWANIE

W chwili obecnej projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej jest na etapie konsultacji publicznych dlatego rekomendujemy wszystkim podmiotom zajmującym się dystrybucją i sprzedażą paliw ciekłych, które realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy śledzenie prac legislacyjnych oraz przygotowanie się do realizacji nowych obowiązków w zakresie efektywności energetycznej.

Powiązane

Uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC
25 sierpnia 2020

Miło nam poinformować, iż dla naszego klienta uzyskaliśmy kolejną koncesję na obrót paliwami ciekłymi OPC.  …

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera