Aktualności

Ostatni dzwonek na zwrot akcyzy za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego za 2016

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
8 sierpnia 2017
Ostatni dzwonek na zwrot akcyzy za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego za 2016

Celem zwiększenia konkurencyjności polskiego przemysłu, ustawodawca wprowadził nowe zwolnienie dla przedsiębiorstw, których działalność wiąże się ze znacznym zużyciem energii elektrycznej – tzw. zakładów energochłonnych. Jednym z nich jest możliwość uzyskania zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny. Art. 31d ustawy o podatku akcyzowym, wszedł w życie już z dniem 1 stycznia 2016 r., jednak ze względu na możliwość uzyskania zwrotu po zakończeniu roku obrotowego – zwrot akcyzy od energii elektrycznej zużytej przez zakłady energochłonne w roku 2016 jest możliwy dopiero teraz i można z niego skorzystać do końca 2017.

Poniżej przedstawiamy, jakie zakłady produkcyjne kwalifikują się do zwrotu akcyzy od energii elektrycznej, w jaki sposób uzyskać zwrot akcyzy oraz jak wstępnie obliczyć wielkość zwrotu akcyzy od energii elektrycznej.

Kto może ubiegać się o zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

O zwrot akcyzy od zapłaconej energii elektrycznej zgodnie z art. 31d ustawy o podatku akcyzowym może ubiegać się zakład energochłonny, który:

 1. wykonuje działalność gospodarczą określoną kodami PKD wskazanymi w  art. 31d ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, – patrz ramka poniżej tj.:

0510 (wydobywanie węgla kamiennego), 0729 (górnictwo pozostałych rud metali niezależnych), 0811 (wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków), 0891 (wydobywanie materiałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów), 0893 (wydobywanie soli), 0899 (pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane), 1032 (produkcja soków z owoców i warzyw), 1039 (pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw), 1041 (produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych), 1062 (wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych), 1104 (produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych), 1106 (produkcja słodu), 1310 (przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych), 1320 (produkcja tkanin), 1394 (produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych), 1395 (produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży), 1411 (produkcja odzieży skórzanej), 1610 (produkcja wyrobów tartacznych), 1621 (produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna), 1711 (produkcja masy włóknistej), 1712 (produkcja papieru i tektury), 1722 (produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych), 1920 (wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej), 2012 (produkcja barwników i pigmentów), 2013 (produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych), 2014 (produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych), 2015 (produkcja nawozów i związków azotowych), 2016 (produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych), 2017 (produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych), 2060 (produkcja włókien chemicznych), 2110            (produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych), 2221 (produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych), 2222 (produkcja opakowań z tworzyw sztucznych), 2311 (produkcja szkła płaskiego), 2312  (kształtowanie i obróbka szkła płaskiego), 2313 (produkcja szkła gospodarczego), 2314 (produkcja włókien szklanych), 2319 (produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne), 2320 (produkcja wyborów ogniotrwałych), 2331 (produkcja ceramicznych kafli i płytek), 2342 (produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych), 2343            (produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych), 2349 (produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych), 2399 (produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana), 2410 produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stalki oraz wyrobów hutniczych, 2420 (produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali), 2431 (produkcja prętów ciągnionych na zimno), 2432 (produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno), 2434 (produkcja drutu), 2441 (produkcja metali szlachetnych), 2442 (produkcja aluminium), 2443 (produkcja ołowiu, cynku i cyny), 2444 (produkcja miedzi), 2445 (produkcja pozostałych metali nieżelaznych), 2446 (wytwarzanie paliw jądrowych), 2720 (produkcja baterii i akumulatorów), 3299 (produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana), 2011 (produkcja gazów technicznych), 2332 (produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny), 2351 (produkcja cementu), 2352 (produkcja wapna i gipsu), 2451 (odlewnictwo żeliwa), 2452 (odlewnictwo staliwa), 2453 (odlewnictwo metali lekkich), 2454 (odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych), 2611 (produkcja elementów elektronicznych), 2680 (produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji) lub 3832 (odzysk surowców z materiałów segregowanych).

 1. prowadzi księgi rachunkowe;
 2. nie korzysta ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym by skorzystać ze zwrotu należy posiadać status zakładu energochłonnego czyli zakładu, którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek, wynosi ponad 3%. Im wyższy udział kosztów energii, tym większa będzie kwota zwrotu akcyzy. Zwrotowi będzie podlegała akcyza jedynie od tej części energii elektrycznej, która przekroczyła próg energochłonności (3%). Jeżeli mówimy o kwocie zapłaconej akcyzy, to zakład energochłonny nie musi płacić bezpośrednio akcyzy do urzędu celnego. Wystarczy, że kwotę akcyzy w odniesieniu do zużywanej energii odprowadza sprzedawca energii.

Ile można uzyskać zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej ?

Kwotę zwrotu zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej, oblicza się według następującego wzoru: 

 

Z = 

K% – 3%

 

              × (20 – 0,5 × W) × E × 0,85

K%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

Z – kwotę zwracanej akcyzy (w złotych),

K – udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej, wyrażony w procentach (%), w roku podatkowym, za który składany jest wniosek,

W – kurs euro w stosunku do złotego, obowiązujący w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek,

E – łączne zużycie energii elektrycznej wyrażone w MWh w roku podatkowym, za który składany jest wniosek.

Pewnych problemów praktycznych może przysporzyć wyliczenie udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej tzw. wskaźnik energochłonności. Ustawodawca nie precyzuje bowiem czy koszt ten obejmuje wyłącznie wartość zakup energii elektrycznej (sprzedaż), czy należy także uwzględniać koszty i opłaty dystrybucyjne. Co oczywiste, brak możliwości ujęcia opłat za dystrybucję energii w koszcie wykorzystanej energii będzie powodował pomniejszenie kwoty zwrotu zapłaconej akcyzy.

Należy zauważyć, że organy skarbowe przyjmują niezwykle wąskie rozumienie kosztów w odniesieniu do wyliczania wskaźnika energochłonności. W szeregu interpretacji podatkowych wskazuje się, że do wyliczenia wskaźnika energochłonności powinien być brany pod uwagę tylko koszt nabycia wykorzystanej energii elektrycznej od zewnętrznego dostawcy wraz z podatkami, z wyłączeniem podatku VAT oraz z wyłączeniem pozostałych opłat dodatkowych takich jak opłaty dystrybucyjne (m.in. interpretacja wydana przez Dyr. Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11.03.2016 r., sygn. IBPP4/4513-219/15//EK).

Powyższe stanowisko zostało w ostatnim czasie potwierdzone w wyroku z 5.10.2016 r. (I SA/Gd 975/16) WSA w Gdańsku orzekł, iż ustawodawca posługując się sformułowaniem „udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej” nie odwołuje się do wartości zakupu energii jako kwoty globalnej (tj. uwzględniając wszelkie opłaty dystrybucyjne, utrzymania sieci, czy też innych opłat wynikających z obowiązków.

Zgodnie z naszym doświadczeniem średni wartość zwrotu akcyzowego kształtuje się na poziomie pomiędzy 3 a 6 zł na 1MWh. Mnożąc taką kwotę przez roczny wolumen zużycia można wstępnie ocenić możliwy do uzyskania zwrot zapłaconej akcyzy. Jak widać kwoty zwrotu mogę być naprawdę znaczące i stanowić mogę realną oszczędność dla zakładu produkcyjnego.

W jaki sposób uzyskać zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej?

Zwrot zapłaconego podatku akcyzowego następuje na wniosek zakładu energochłonnego. Art. 31d ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym wskazuje zawartość wniosku, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby;
 • numery NIP, REGON, KRS;
 • określenie kwoty akcyzy, o której zwrot ubiega się wnioskodawca;
 • numer rachunku bankowego do zwrotu akcyzy;
 • określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek;
 • oświadczenie wnioskodawcy o:
 1. wykonywanej działalności gospodarczej uprawniającej do zwrotu wraz z podaniem PKD;
 2. prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Zakład energochłonny wraz z wnioskiem powinien także przedstawić dokumenty, na podstawie których określono koszty wykorzystanej energii elektrycznej przy odliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy np. faktury VAT dokumentujące poniesione koszty energii elektrycznej. Co istotne, wysokość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej musi potwierdzić biegły rewident, którego opinię w tej sprawie należy załączyć do wniosku.

Wniosek o zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej należy złożyć w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym zakończył się rok podatkowy (a nie kalendarzowy). Urząd skarbowy ma 30 dni na dokonanie zwrotu.

Powiązane

Czy uzyskanie koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję energii elektrycznej będzie niezbędne do skorzystania z nowego zwolnienia z podatku akcyzowego?
8 sierpnia 2017

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oczekuje obecnie na podpis Prezydenta. Przewiduje ona zwolnienie od akcyzy…

Kacper Skalski Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera