Zespół

Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, doradza w zakresie prowadzenia sporów sądowych i dochodzenia należności od kontrahentów. Zajmuje się także doradztwem prawnym na rzecz instytucji finansowych oraz działaniem w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy.

Zdobyła praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie adwokata współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi i obsługując dział prawny międzynarodowej spółki kapitałowej. Pracowała też jako asystent sędziego.

W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się m.in.: prowadzeniem bieżących spraw spółek prawa handlowego, obsługą prawną dużych podmiotów z branży energetycznej, legal due diligence nieruchomości, prowadzeniem postępowań sądowych głównie z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego oraz skuteczną windykacją należności i ochroną interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów wyróżniona została przez Rektora UW stypendium naukowym dla najlepszych studentów. Ukończyła aplikację radcowską przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, a następnie zdała egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, zdobywając uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu adwokata.

Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, doradza w zakresie prowadzenia sporów sądowych i dochodzenia należności od kontrahentów. Zajmuje się także doradztwem prawnym na rzecz instytucji finansowych oraz działaniem w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy.

Zdobyła praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie adwokata współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi i obsługując dział prawny międzynarodowej spółki kapitałowej. Pracowała też jako asystent sędziego.

W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się m.in.: prowadzeniem bieżących spraw spółek prawa handlowego, obsługą prawną dużych podmiotów z branży energetycznej, legal due diligence nieruchomości, prowadzeniem postępowań sądowych głównie z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego oraz skuteczną windykacją należności i ochroną interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów wyróżniona została przez Rektora UW stypendium naukowym dla najlepszych studentów. Ukończyła aplikację radcowską przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, a następnie zdała egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, zdobywając uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu adwokata.

Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, doradza w zakresie prowadzenia sporów sądowych i dochodzenia należności od kontrahentów. Zajmuje się także doradztwem prawnym na rzecz instytucji finansowych oraz działaniem w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy.

Zdobyła praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie adwokata współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi i obsługując dział prawny międzynarodowej spółki kapitałowej. Pracowała też jako asystent sędziego.

W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się m.in.: prowadzeniem bieżących spraw spółek prawa handlowego, obsługą prawną dużych podmiotów z branży energetycznej, legal due diligence nieruchomości, prowadzeniem postępowań sądowych głównie z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego oraz skuteczną windykacją należności i ochroną interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów wyróżniona została przez Rektora UW stypendium naukowym dla najlepszych studentów. Ukończyła aplikację radcowską przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, a następnie zdała egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, zdobywając uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu adwokata.

Świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, doradza w zakresie prowadzenia sporów sądowych i dochodzenia należności od kontrahentów. Zajmuje się także doradztwem prawnym na rzecz instytucji finansowych oraz działaniem w celu zabezpieczenia bieżących interesów obligatariuszy.

Zdobyła praktyczne umiejętności niezbędne w zawodzie adwokata współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi i obsługując dział prawny międzynarodowej spółki kapitałowej. Pracowała też jako asystent sędziego.

W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się m.in.: prowadzeniem bieżących spraw spółek prawa handlowego, obsługą prawną dużych podmiotów z branży energetycznej, legal due diligence nieruchomości, prowadzeniem postępowań sądowych głównie z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego oraz skuteczną windykacją należności i ochroną interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów wyróżniona została przez Rektora UW stypendium naukowym dla najlepszych studentów. Ukończyła aplikację radcowską przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, a następnie zdała egzamin adwokacki przed Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, zdobywając uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu adwokata.

Wybrane publikacje
Sankcja kredytu darmowego – wybrane orzecznictwo sądów warszawskich

Wybrane fragmenty z orzecznictwa sądów warszawskich poruszające temat sankcji kredytu darmowego, przydatne szczególnie dla tych kredytobiorców, którzy rozważają złożenie pozwu przeciwko bankom do sądu w Warszawie.

Data: 15 lutego 2023
Sąd w postanowieniu zabezpieczającym usunął WIBOR z umowy

3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał pierwsze w Polsce postanowienie zabezpieczające roszczenie o ustalenie treści stosunku prawnego istniejącego pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem, wynikającego z umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny.

Data: 23 listopada 2022
Zajęcie wierzytelności przez Komornika sądowego, a wezwanie nadzorcy sądowego do przekazywania wierzytelności do dłużnika

Niedostosowanie się do zarządzenia Komornika może skutkować nałożeniem grzywny, zaś niewykonanie wezwania nadzorcy sądowego może spowodować powstanie roszczenia odszkodowawczego.

Data: 26 sierpnia 2022
Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowanie sądowe

Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, pod warunkiem, że takie postępowanie jest wszczynane w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. 

Data: 2 sierpnia 2022
Umowa opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania w judykaturze i doktrynie

Polski ustawodawca nie zalicza umów opcji do tzw. umów nazwanych. Według orzecznictwa dopuszczalne prawnie jest powiązanie transakcji opcji walutowych w szerszy ciąg umów obligacyjnych tworzących tzw. strukturę opcyjną.

Data: 24 maja 2022
Odwołanie cofnięcia pozwu

W praktyce adwokackiej spotkałam się z licznymi sytuacjami, w których powód stwierdzając, iż powództwo nie…

Data: 8 marca 2022
Powierzenie wykonania czynności na gruncie art. 429 i art. 430 Kodeksu cywilnego

Zagadnienie powierzenia wykonania czynności przysparza wielu trudności polegających na ustaleniu granic powierzenia, co jest decydujące w kwestii odpowiedzialności powierzającego.

Data: 17 lutego 2022
Teoria dwóch kondykcji w sprawach roszczeń frankowch

Kredyty frankowe. Teoria dwóch kondykcji w sprawach roszczeń frankowch. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Data: 27 stycznia 2022
Dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki akcyjnej

Dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki akcyjnej. Czy wierzyciele spółki akcyjnej mogą dochodzić roszczeń od członków zarządu?

Data: 20 grudnia 2021
Postępowanie restrukturyzacyjne emitenta

Postępowanie restrukturyzacyjne emitenta – że warto przybliżyć wierzycielom-obligatariuszom jak wygląda przebieg tego typu postępowań.

Data: 22 listopada 2021
Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży instrumentów finansowych

Odpowiedzialność pośrednika przy sprzedaży instrumentów finansowych. Jaki charakter i zakres odpowiedzialności dystrybutorów za szkodę?

Data: 8 listopada 2021
Indos wekslowy dzięki sądom już nie taki szytywny

Indos wekslowy dzięki sądom już nie taki szytywny – orzecznictwo sądowe w praktyce, problemy, praktyka – skuteczność nabycia przez indos

Data: 3 listopada 2021
Zabezpieczenia obligacji – czy zapewniają skuteczną ochronę roszczeń?

Zabezpieczenia obligacji – czy zapewniają skuteczną ochronę roszczeń obligatariuszy? Jakie są przepisy prawne?

Data: 27 października 2021
Odpowiedzialność emitenta za szkodę majątkową obligatariusza

Odpowiedzialność emitenta za szkodę majątkową. Jaką odpowiedzialność ponosi emitent? Czy dochodzenie roszczeń może okazać się skuteczne?

Data: 19 października 2021
Pozew przeciwko bankowi – kredyt we frankach

Od marca tego roku wpływ nowych powództw i rozpoznanie tych już wcześniej wniesionych spowolniła pandemia…

Data: 3 czerwca 2021
Obowiązek zgłoszenia umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie ust. 17 art. 36 ustawy o systemie…

Data: 8 stycznia 2021
Publikacja mec. Garwackiej-Polisiak dotycząca uprawnień emitentów w związku z brakiem możliwości wykupienia obligacji

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją mec. Judyty Garwackiej – Polisiak dotyczącej możliwości prawnych…

Data: 7 września 2020
Czy obligatariusz może samodzielnie dochodzić roszczeń w przypadku ustanowienia tzw. Administratora Zabezpieczeń?

Administrator zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki w imieniu własnym, lecz na rzecz wierzycieli – obligatariuszy….

Data: 29 marca 2020
Dochodzenie należności wynikających z niewykupionych obligacji

Scenariusz jest zwykle podobny. Potencjalny inwestor otrzymuje od doradcy finansowego ofertę inwestycji w obligacje prywatnej…

Data: 24 marca 2020
Komentarz mec. Judyty Garwackiej – Polisiak na temat zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Główne zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy –…

Data: 19 sierpnia 2019