Aktualności

Wygrana w sprawie dot. niewykonania umowy warunkowego odkupu akcji

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
3 kwietnia 2023
Wygrana w sprawie dot. niewykonania umowy warunkowego odkupu akcji

Zespół prawników kancelarii Raczyński Skalski Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. w Warszawie z sukcesem przeprowadził postępowanie związane z dochodzeniem roszczeń klienta względem spółki z siedzibą w Warszawie z tytułu nie wykupionych przez tę spółkę akcji wbrew zawartej uprzednio umowie warunkowego odkupu akcji (tzw. buy sell back). Na skutek działań RSP Legal Sąd zasądził całą należność wraz z odsetkami i kosztami procesu.

W stanie faktycznym sprawy Klient pozyskał informację, iż istnieje możliwość kupna akcji serii C1 z odkupem po ustalonej cenie, dającej inwestorom możliwość zarobienia „gwarantowanych” 12% w skali roku. Cena nabycia akcji wynosiła: 3,60 zł z opcją odkupu po 12 miesiącach od przydziału po cenie 4,03 zł. W przypadku tej umowy dłużnik wraz z drugim gwarantem inwestycji, zobowiązali się do odkupu akcji jeśli zostaną spełnione dwa warunki – akcje lub prawa do akcji będą notowane na rynku zorganizowanym nie krócej niż przez okres 6 miesięcy, zaś cena notowań, liczona jako średnia cen zamknięcia z okresu ostatnich 10 sesji, przed upływem terminu będzie nie niższa niż 4.03 zł.

Klient uznał powyższą ofertę za korzystną, gdyż był zainteresowany bezpieczną inwestycją, zaś dzięki występowaniu dwóch gwarantów warunkowego odkupu akcji, wydawało się, że taką właśnie ona jest.

Po spełnieniu obu warunków odkupu tj. akcje były notowane na rynku ponad 6 miesięcy oraz cena notowań liczona jako średnia cen zamknięcia z okresu ostatnich 10 sesji, przed upływem terminu była niższa niż 4.03 zł, Klient zgłosił do odkupu zakupione akcje.

W odpowiedzi na powyższe gwaranci warunkowego odkupu akcji podnieśli, iż kodeks spółek handlowych co do zasady zabrania dokonywania odkupu przez spółkę własnych akcji zatem gwarancja odkupu akcji jest nieważna zaś z uwagi na fakt braku potwierdzenia zawarcia umowy przez drugiego z gwarantów (jego przedstawiciel podpisał umowę odkupu bez posiadania stosownego umocowania do jej zawarcia) jego zobowiązania w związku z zawarciem umowy odkupu są nieważne.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział Cywilny zasądził całą należność od pozwanej spółki na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, przychylając się tym samym do stanowiska powoda. Wyrok nie jest prawomocny, Pozwanemu przysługuje apelacja.

Sprawę prowadził zespół kancelarii pod kierownictwem adw. Judyty Garwackiej – Polisiak.

Powiązane

Wygrana w sprawie dot. niewykonania umowy warunkowego odkupu akcji
3 kwietnia 2023

Zespół prawników kancelarii Raczyński Skalski Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. w Warszawie z sukcesem przeprowadził postępowanie…

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera