Aktualności

Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowanie sądowe

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
2 sierpnia 2022
Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowanie sądowe

Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, pod warunkiem, że takie postępowanie jest wszczynane w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Zatem postępowanie sądowe może się toczyć niezależnie od toczącego się postępowania sanacyjnego. 

Ustawodawca przyjął jednak, że jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, to koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie sądowe. Wobec tego nawet jeżeli wierzyciel wygra postępowanie sądowe, a jednocześnie jego wierzytelność zostanie umieszczona w spisie wierzytelności, to pomimo tego będzie musiał ponieść wszystkie koszty postępowania w procesie, który wytoczył przeciwko dłużnikowi. W orzecznictwie wyrażono pogląd, że wierzyciel ponosi koszty sądowe jedynie wtedy, gdy postępowanie sądowe zostanie wszczęte po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, gdyż przed jego otwarciem wierzyciel oczywiście był pozbawiony możliwości zgłoszenia swojej wierzytelności do spisu.

Jeżeli przed zakończeniem postępowania sądowego wierzytelność wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym została uznana w spisie wierzytelności, z uwagi na to, że wyciąg ze spisu wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny, wówczas postępowanie wszczęte z powództwa wierzyciela powinno zostać umorzone.

Postępowania sądowe dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika. Powyższej zasady nie stosuje się do postępowań w sprawach o należne od dłużnika alimenty oraz odszkodowania i renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

W celu umożliwienia wierzycielom, których wierzytelności znalazły się w spisie, zaspokojenia swoich roszczeń z masy sanacyjnej, postępowania egzekucyjne, toczące się przeciwko dłużnikowi, skierowane do majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej, na skutek otwarcia postępowania sanacyjnego zostają z mocy prawa zawieszone z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego. Z mocy prawa oznacza, że nie ma potrzeby wydawania przez organ egzekucyjny postanowienia w tym przedmiocie, jednak na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Brak możliwości prowadzenie postępowania egzekucyjnego po otwarciu postępowania sanacyjnego nie dotyczy egzekucji z alimentów i niektórych rent.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może także uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Ustawodawca dostrzegając jednak konieczność ochrony interesów wierzyciela przyjął, iż z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego bieg przedawnienia tych roszczeń nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego.

1.7/5 - (3 votes)

Powiązane

Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowanie sądowe
2 sierpnia 2022

Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, pod warunkiem, że takie…

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera