Aktualności

Zajęcie wierzytelności przez Komornika sądowego, a wezwanie nadzorcy sądowego do przekazywania wierzytelności do dłużnika

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
26 sierpnia 2022
Zajęcie wierzytelności przez Komornika sądowego, a wezwanie nadzorcy sądowego do przekazywania wierzytelności do dłużnika

Wobec kontrahenta Klienta Kancelarii zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w którym Komornik sądowy zajął wierzytelności tego dłużnika przysługujące od Klienta Kancelarii (Klient stał się w ten sposób trzeciodłużnikiem). Następnie Klient otrzymał pismo od nadzorcy sądowego z informacją o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, wnosząc jednocześnie o niezwłoczne przekazywanie wszelkich wierzytelności bezpośrednio do Dłużnika bez dokonywania potrąceń egzekucyjnych. Przy czym Komornik sądowy pozostawał przy swoim stanowisku, iż środki z zajętych wierzytelności mają trafiać właśnie do niego. Powstała zatem sytuacja patowa. Niedostosowanie się do zarządzenia Komornika mogło skutkować nałożeniem grzywny, zaś niewykonanie wezwania nadzorcy sądowego mogło spowodować powstanie roszczenia odszkodowawczego.

Analizując przepisy Prawa restrukturyzacyjnego należy zauważyć, iż wprawdzie postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Natomiast skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Jednak pomimo, iż w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego Komornik sądowy nie podejmuje dalszych czynności, to czynności już dokonane pozostają w mocy. W związku z tym środki z zajętych do tej pory wierzytelności powinny trafiać do Komornika sądowego, który przechowuje je na rachunku depozytowym. Środki te nie mogą zostać przekazane wierzycielowi z uwagi na zawieszenie postępowania. Komornik przekazane środki umieści w depozycie do czasu rozpoznania postępowania o zatwierdzenie układu.

Wprawdzie sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, jednak w niniejszej sprawie taka sytuacja nie nastąpiła.

Powiązane

Zajęcie wierzytelności przez Komornika sądowego, a wezwanie nadzorcy sądowego do przekazywania wierzytelności do dłużnika
26 sierpnia 2022

Wobec kontrahenta Klienta Kancelarii zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, w którym Komornik sądowy zajął wierzytelności tego…

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera