Aktualności

Wygrana w sprawie niewykonania umowy warunkowego odkupu akcji („buy-sell back”)

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
20 lutego 2024
Wygrana w sprawie niewykonania umowy warunkowego odkupu akcji („buy-sell back”)

Zespół prawników kancelarii Raczyński Skalski Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. w Warszawie z sukcesem przeprowadził dwuinstancyjne postępowanie związane z dochodzeniem roszczeń klienta względem spółki z siedzibą w Warszawie z tytułu niewykupionych przez tę spółkę akcji wbrew zawartej uprzednio umowie warunkowego odkupu akcji (tzw. buy-sell back). Na skutek działań Kancelarii Legal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział Cywilny zasądził całą należność wraz z odsetkami i kosztami procesu, a Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pozwanej spółki. Tym samym wyrok jest prawomocny.

W stanie faktycznym sprawy Klient pozyskał informację, iż istnieje możliwość kupna akcji z odkupem po ustalonej cenie, dającej inwestorom możliwość zarobienia „gwarantowanych” 12% w skali roku. Cena nabycia akcji wynosiła: 3,60 zł z opcją odkupu po 12 miesiącach od przydziału po cenie 4,03 zł. W przypadku tej umowy dłużnik wraz z drugim gwarantem inwestycji, zobowiązali się do odkupu akcji jeśli zostaną spełnione dwa warunki – akcje lub prawa do akcji będą notowane na rynku zorganizowanym nie krócej niż przez okres 6 miesięcy, zaś cena notowań, liczona jako średnia cen zamknięcia z okresu ostatnich 10 sesji, przed upływem terminu będzie nie niższa niż 4.03 zł.

Klient uznał powyższą ofertę za korzystną, gdyż był zainteresowany bezpieczną inwestycją, zaś dzięki występowaniu dwóch gwarantów warunkowego odkupu akcji, wydawało się, że taką właśnie ona jest.

Po spełnieniu obu warunków odkupu tj. akcje były notowane na rynku ponad 6 miesięcy oraz cena notowań liczona jako średnia cen zamknięcia z okresu ostatnich 10 sesji, przed upływem terminu była niższa niż 4.03 zł, Klient zgłosił do odkupu zakupione akcje.

W odpowiedzi na powyższe gwaranci warunkowego odkupu akcji odmówili spełnienia żądania, powołując się przy tym m.in. na przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Ostatecznie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział Cywilny zasądził całą należność od pozwanej spółki na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, przychylając się tym samym do stanowiska powoda. W dniu 15 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację pozwanej spółki, zasądzając od niej na rzecz Klienta koszty postępowania apelacyjnego. 

Sprawę prowadził zespół kancelarii pod kierownictwem mec. Judyty Garwackiej – Polisiak.

Powiązane

Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowanie sądowe
20 lutego 2024

Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, pod warunkiem, że takie…

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera