Aktualności

Postępowanie restrukturyzacyjne emitenta

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
22 listopada 2021
Postępowanie restrukturyzacyjne emitenta

Postępowanie restrukturyzacyjne emitenta – mając na względzie głośne postępowania restrukturyzacyjne dużych emitentów, takie jak to, które przeprowadzono w sprawie GetBack, na skutek którego przyjęto ostatecznie układ zakładający zaspokojenie 25% należności głównej wierzycieli, uznałam, że warto przybliżyć wierzycielom-obligatariuszom jak wygląda przebieg tego typu postępowań.

Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego (dalej: PrRestr) zawierają odrębne uregulowania odnośnie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu emitującego obligacje. Emitent musi liczyć się z tym, że istotą przepisów art. 362–367 PrRestr o odrębnym postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec emitentów obligacji jest usprawnienie postępowania oraz zapewnienie dodatkowej ochrony obligatariuszom. Wprowadzają one zasadę równego traktowania obligatariuszy oraz regulują kwestię reprezentacji wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym gdyż w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec emitentów obligacji co do zasady wyłączone jest indywidualne występowanie przez obligatariusza.

Wobec emitenta obligacji mogą być prowadzone następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe lub postępowanie sanacyjne.

Z doświadczenia Kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. wynika, że emitenci najczęściej składają wnioski o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Dla prowadzenia przyspieszonego postępowania układowego ustawodawca przewidział krótsze terminy. Co do zasady sąd powinien takie postępowanie przeprowadzić w ciągu ok. 3-4 miesięcy co wydaje się być niewątpliwie dużą zaletą. Z drugiej zaś strony, wiąże się ono z brakiem wpływu wierzycieli na treść spisu wierzytelności. Wierzyciele bowiem nie mogą składać sprzeciwu w przypadku nieumieszczenia ich wierzytelności w spisie wierzytelności.

Kluczowe działania podejmowane w tym postępowaniu to (poza rozpoznaniem samego wniosku restrukturyzacyjnego) przygotowanie spisu wierzytelności i wierzytelności spornych oraz planu restrukturyzacyjnego przez nadzorcę sądowego.

Co istotne, po otwarciu postępowania układowego wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętej układem jest niedopuszczalne.

W przypadku gdy roszczenia obligatariusza są zabezpieczone hipoteką, jego pozycja jest uprzywilejowana względem pozostałych wierzycieli spółki. Może się bowiem nie zgodzić na objęcie układem i prowadzić egzekucję samodzielnie. Poza tym jego wierzytelność, wobec nieobjęcia układem z mocy prawa, nie będzie podlegała restrukturyzacji i pozostanie w stanie pierwotnym.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym emitenta, interesy wszystkich obligatariuszy reprezentuje kurator. Sprawuje on również funkcje nadzorcze nad emitentem, a także ma prawo przeglądania ksiąg i dokumentów dłużnika, czy wzięcia udziału w głosowaniach podczas zgromadzenia wierzycieli.

Ostatecznie, po uwzględnieniu przez sąd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, należności zrestrukturyzowanej spółki są zwykle (zgodnie z wnioskiem dłużnika) w części umarzane (przeważnie w wysokości ok. 30-70%).

Powyżej przedstawiono jedynie zarys tego jak wyglądałoby postępowanie restrukturyzacyjne emitenta.

Postępowanie restrukturyzacyjne emitenta jeśli masz pytania lub wątpliwości w zakresie tego tematu – napisz do nas: kancelaria@rsplegal.pl

Chcesz skontaktować się bezpośrednio z autorem: Judyta Garwacka – Polisiak, Adwokat, e-mail: judyta.garwacka@rsplegal.pl

Powiązane

Zabezpieczenia obligacji – czy zapewniają skuteczną ochronę roszczeń?
22 listopada 2021

Jednym z głównych czynników wpływających na decyzję o inwestycji w obligacje jest sposób zabezpieczenia roszczeń…

Judyta Garwacka - Polisiak Senior Associate
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera