Aktualności

Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych

Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych
2 czerwca 2022
Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych

W dniu 1 czerwca br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował zaktualizowany Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych (pierwotnie Komunikat został wydany w dniu 24 grudnia 2018 roku). Publikacja Komunikatu ma związek z Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego („EBA”) z 24 lutego 2022 roku dotyczącymi wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci zgodnego z drugą dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2) (EBA/GL/2022/02), które powinny być stosowane od 1 czerwca br. Wytyczne EBA szczegółowo określają zasady stosowania wyłączenia ograniczonej sieci oraz informacje dotyczące procedury składania do właściwych organów nadzoru powiadomień w zakresie korzystania z tego wyłączenia.

W ramach komunikatu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomina:

  • jakie są wymogi, aby zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (“UUP”) prowadzić działalności polegającą na świadczeniu usług opartych na instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób (tzw. instrumenty płatnicze ograniczonej sieci akceptacji) – taka działalność nie wymaga uzyskania zezwolenia, ani nie jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego,
  • o obowiązku monitorowania wartości przeprowadzanych transakcji z wykorzystaniem wydawanego instrumentu płatniczego ograniczonej sieci oraz powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o przekroczeniu progu, który wynosi 1 mln EUR wartości transakcji wykonanych przy użyciu instrumentu płatniczego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ponadto Urząd Komisji Finansowego w Komunikacie wskazuje na kluczowe kwestie wynikające z Wytycznych EBA:

  • charakterystyki instrumentu płatniczego ograniczonej sieci (instrumentem płatniczym jest zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego),
  • wymogi co do ograniczonej sieci dostawców towarów lub usług (dotyczy wyłączenia stosowania UUP z art. 6 pkt. 11 lit. a),
  • jak rozumieć pojęcie ograniczonego asortymentu towarów lub usług (dotyczy wyłączenia stosowania UUP z art. 6 pkt. 11 lit. b),
  • czy podmioty nadzorowane mogą świadczyć usługi podlegające wyłączeniu (np. krajowa instytucja płatnicza),
  • jakie są zasady składania do Komisji Nadzoru Finansowego powiadomień, o których mowa w art. 6c ust. 1 UUP.

Przypominamy, iż zgodnie z Wytycznymi EBA właściwe organy (w tym Komisja Nadzoru Finansowego) powinny wezwać wydawców korzystających z wyłączenia przewidzianego w art. 3 lit. k) ppkt (i) lub (ii) PSD2 (art. 6 pkt 11 lit a lub b UUP), którzy przekazali już powiadomienie wymagane na podstawie art. 37 ust. 2 PSD2 (art. 6c ust. 1 UU), do ponownego przesłania powiadomienia sporządzonego z uwzględnieniem Wytycznych do dnia 1 września 2022 roku. Komunikat UKNF nie zawiera instrukcji w zakresie tego procesu. W dniu publikacji niniejszego tekstu w rejestrze podmiotów prowadzących działalność określoną w art. 6 pkt 11 UUP (Limited Network) prowadzi łącznie 5 spółek.

Podkreślić dodatkowo należy, iż zgodnie z przepisem art. 139 ust. 1 i 2 UUP podmiot składający powiadomienie zobowiązany jest zapewnić zgodność danych zawartych w stosownym rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego ze stanem faktycznym oraz poinformować o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o ich zmianie. W przypadku naruszenia obowiązku aktualizacyjnego KNF może nałożyć na wydawcę instrumentu ograniczonej sieci karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 500 zł za każdy dzień opóźnienia, nie większej jednak niż 100 000 zł.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zagadnienia instrumentów płatniczych ograniczonej sieci czy zasad współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego w tym zakresie, zachęcamy Państwa do kontaktu z Kancelarią.

Link do komunikatu: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_ws_stosowania_wylaczenia_z_art_6_pkt_11_ustawy_o_uslugach_platniczych.pdf

Link do Wytycznych EBA: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-limited-network-exclusion-under-psd2

Powiązane

Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych
2 czerwca 2022

W dniu 1 czerwca br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował zaktualizowany Komunikat ws. stosowania wyłączenia…

Komunikat ws. stosowania wyłączenia z art. 6 pkt 11 ustawy o usługach płatniczych
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera