Specjalizacje

Krajowa i mała instytucja płatnicza

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie usług płatniczych, a w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji obowiązków prawnych w ramach następujących podmiotów:

 1. Mała Instytucja Płatnicza
 2. Krajowa Instytucja Płatnicza
 3. Instytucja Pieniądza Elektronicznego (EMI)
 4. Biuro Usług Płatniczych (BUP)
 5. Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)
 6. Podmioty świadczące usługi inicjowania transakcji płatniczej (PISP)

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP):

Mała instytucja płatnicza (MIP) służy prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych w mniejszym rozmiarze niż Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP). Może to być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego KNF, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.

Mała Instytucja Płatnicza jest uprawniona do prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą bezpłatną publikacją „12 najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących działalności Małych Instytucji Płatniczych”, która jest dostępna  TUTAJ

Czym jest Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)?

Krajowa instytucja płatnicza to jeden z tzw. dostawców usług elektronicznych, czyli podmiotów prowadzących działalność w zakresie wykonywania usług płatniczych. W ramach zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP) podmiot ten może świadczyć wszystkie określone ustawą usługi płatnicze, a więc:

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy
 • wydawaniu instrumentów płatniczych
 • umożliwianiu akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring)
 • świadczeniu usługi przekazu pieniężnego
 • świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej
 • świadczeniu usługi dostępu do informacji o rachunku

Ponadto, KIP może również świadczyć usługi inne niż usługi płatnicze. Należą do nich świadczenie ściśle powiązanych ze świadczeniem usług płatniczych usług dodatkowych, takich jak: usługi wymiany walut, usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej, usługi przechowywania i przetwarzania danych, prowadzenie systemów płatności czy prowadzenie innej działalności gospodarczej.

KIP może również świadczyć usługi polegające na wydawaniu pieniądza elektronicznego. Wobec KIP ustawa wymaga posiadania kapitału założycielskiego w wysokości równowartości 125.000 Euro oraz posiadania szeregu dokumentów, które muszą spełniać określone wymagania takich jak m.in. program działalności, plan finansowy, procedury dotyczące systemów zarządzania ryzykiem czy kontroli wewnętrznej.

Różnice pomiędzy KIP a MIP (wymogi)

W przeciwieństwie do Małej Instytucji Płatniczej Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. KIP nie ma również – jak w przypadku MIP – ograniczeń w zakresie limitu środków przechowywanych na rachunkach użytkownika czy limitu w zakresie ogólnej wartości zrealizowanych transakcji. Ponadto w odniesieniu do KIP przepisy wymagają realizacji dużo bardziej rygorystycznych wymagań, aniżeli przy MIP. KIP musi zrealizować m.in. wymogi w zakresie posiadania określonego kapitału założycielskiego, który został określony ustawowo w wysokości równowartości kwoty nie niższej niż 125.000 Euro. Przede wszystkim jednak prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci zezwolenia wydawanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W praktyce czas niezbędny do wydania przez KNF decyzji w przedmiocie zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze KIP szacujemy na okres od 1 do 2 lat.

Jak zostać Małą Instytucją Płatniczą (MIP)?

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co oznacza w szczególności, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru. Podjęcie działalności w charakterze MIP nie wymaga natomiast – tak jak to ma miejsce w przypadku Krajowej Instytucji Płatniczej – uzyskania zezwolenia KNF. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze MIP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru. Czas oczekiwania na wpis do rejestru KNF – przy założeniu przygotowania kompletu poprawnych dokumentów wymaganych przepisami prawa – wynosi do 3 miesięcy.W praktyce zdarza się, że ten czas jest dłuższy. Dużo zależy jednak od poprawności i jakości dokumentów przedłożonych Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto poza dokumentami wymaganymi przy złożeniu wniosku o wpis do rejestru, w praktyce KNF po wpisaniu podmiotu kieruje do niego niejako „z automatu” wezwanie do przedstawienia dodatkowych dokumentów wymaganych ustawą jak również udzielenia dalszych informacji. Warto więc przygotować się od razu na tego rodzaju odpowiedź i z góry przygotować wszystkie odpowiednie dokumenty.

Jak zostać Krajową Instytucją Płatniczą (KIP)?

Procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze KIP jest zdecydowanie bardziej skomplikowana aniżeli procedura uzyskania wpisu do rejestru w charakterze MIP. Wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o wydanie zezwolenia do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), przedłożenia szeregu dokumentów oraz opłaty w wysokości równowartości 1250 Euro. Wśród wymaganych prawem dokumentów wymienić można m.in. wykaz usług płatniczych, które zamierza świadczyć KIP, plan finansowy oraz plan działalności czy opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Ponadto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia jest dużo bardziej skomplikowane, a KNF weryfikuje również tzw. przesłanki ocenne jak wymóg zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością objętą wnioskiem o zezwolenie czy to czy podmiot jest zarządzany przez osoby dające rękojmię stabilnego i ostrożnego zarządzania jego działalnością.

Pobierz plik

Jakie mamy rodzaje instytucji płatniczych?

W ramach krajowego porządku prawnego możemy wyróżnić dwie rodzaje instytucji płatniczych, które zostały opisane powyżej:

 1. Mała Instytucja Płatnicza (MIP)
 2. Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)

Poza w/w instytucjami płatniczymi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych może być wykonywana przez tzw. dostawców usług płatniczych.

Kto może być dostawcą usług płatniczych?

 1. bank krajowy;
 2. oddział banku zagranicznego;
 3. instytucja kredytowa i odpowiednio oddział instytucji kredytowej;
 4. instytucja pieniądza elektronicznego i oddział instytucji pieniądza elektronicznego – w przypadku gdy oddział znajduje się w państwie członkowskim, a siedziba takiej instytucji pieniądza elektronicznego znajduje się poza państwem członkowskim, o ile usługi płatnicze świadczone przez oddział są związane z wydawaniem pieniądza elektronicznego;
 5. oddział podmiotu świadczącego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, zgodnie z prawem tego państwa, pocztowe usługi płatnicze, uprawnionego zgodnie z prawem tego państwa do świadczenia usług płatniczych oraz Poczta Polska Spółka Akcyjna w zakresie, w jakim odrębne przepisy upoważniają ją do świadczenia usług płatniczych;
 6. instytucja płatnicza;
 7. Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Polski oraz bank centralny państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska – w przypadku gdy nie działają w charakterze władz monetarnych lub organów administracji publicznej;
 8. organ administracji publicznej;
 9. spółdzielcza kasa oszczędnościowo–kredytowa lub Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa;
 10. biuro usług płatniczych;
 11. mała instytucja płatnicza;
 12. dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku.

Doświadczenie naszego zespołu obejmuje m.in.

 • obsługę postępowań o wydanie zezwolenia przez organy regulacyjne, a także wsparcie prawne w relacjach z organami administracyjnymi (m.in. KNF, UOKIK, GIIF);
 • obsługę stosunków między dostawcami a podwykonawcami;
 • doradztwo prawne dla Małych Instytucji Płatniczych oraz Krajowych Instytucji Płatniczych;
 • opracowanie oraz audyt umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów świadczących usługi z zakresu usług płatniczych;
 • doradztwo prawne i obsługę kantorów internetowych oraz podmiotów z branży FinTech;
 • obsługę postępowań spornych pomiędzy dostawcami usług, a także pomiędzy dostawcami a klientami;
 • stałą obsługę prawną dostawców usług płatniczych;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów.
 • doradztwo w zakresie działalności wyłączonej spod przepisów ustawy o usługach płatniczych, w szczególności w ramach „ograniczonej sieci”, cash back, transakcji przeprowadzanych przez telecomy czy zbiórek publicznych;

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowych wyzwań i możliwości w zakresie usług płatniczych jakie dają takie akty prawne jak PSD3 czy PSR kliknij tu