Specjalizacje

Instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego (MIP, KIP)

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie usług płatniczych i pieniądza elektronicznego, a w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji obowiązków prawnych w ramach następujących podmiotów:

 • Mała Instytucja Płatnicza (MIP)
 • Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)
 • Instytucja Pieniądza Elektronicznego (EMI)
 • Biuro Usług Płatniczych (BUP)
 • Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)
 • Podmioty świadczące usługi inicjowania transakcji płatniczej (PISP).

Co to jest Mała Instytucja Płatnicza i jak ją zarejestrować?

Mała Instytucja Płatnicza (MIP) stanowi jedną z form prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Podjęcie działalności w charakterze MIP wymaga uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Wynika to z faktu, że działalność w zakresie usług płatniczych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Kto może zarejestrować Małą Instytucję Płatniczą?

MIP może zostać zarejestrowana zarówno przez osobę fizyczną, osobę prawną jak i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Zakres usług płatniczych, które może świadczyć MIP

W ramach swojej działalności MIP może świadczyć następujące usługi:

 1. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 2. wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

– przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

– przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

– przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

 1. wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2 wyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego – kredytu płatniczego (w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, dalej jako „UUP”);
 2. wydawanie instrumentów płatniczych;
 3. umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
 4. świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji MIP?

Wniosek składany do KNF o wpis Małej Instytucji Płatniczej powinien zawierać m.in.:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy,
 2. dane dotyczące agentów MIP (jeśli działalność będzie prowadzona za pośrednictwem agentów),
 3. dane dotyczące poszczególnych oddziałów MIP (jeśli działalność będzie prowadzona poprzez oddziały),
 4. schemat graficzny usług płatniczych, które przedsiębiorca zamierza świadczyć jako MIP z opisem tych usług,
 5. opis rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych wykonywanych przez MIP,
 6. opis rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedura AML),
 7. program działalności i plan finansowy na okres pierwszych 12 miesięcy działalności,
 8. aktualną procedurę zarządzania ryzykiem,
 9. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru w wysokości 616 zł (którą uiścić należy na rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika).

Dodatkowo po wejściu w życie dużych zmian w przepisach (tzw. „Warzywniak”) dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku to:

 1. opis działalności gospodarczej ze wskazaniem jej rodzaju, który wnioskodawca prowadzi lub zamierza prowadzić
 2. opis rozwiązań organizacyjnych pozwalających na wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (procedura AML),
 3. dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
 4. adres wnioskodawcy wskazany do doręczeń korespondencji w formie pisemnej oraz adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli wnioskodawca taki adres posiada.

Jakie ograniczenia ma MIP?

Po pierwsze, działalność w charakterze MIP może być prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP (w tym przez agentów za pośrednictwem których świadczy ona usługi płatnicze) nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie. Po trzecie, świadcząc usługę, o której mowa w pkt 1 wyżej, MIP może przechowywać środki pieniężne użytkowników na rachunkach płatniczych użytkowników, przy czym łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro.

Co w przypadku przekroczenia limitów transakcyjnych przez MIP?

W przypadku przekroczenia średniej całkowitej kwoty transakcji płatniczych, o której mowa powyżej, Mała Instytucja Płatnicza zobowiązana jest:

 • zgłosić do KNF przekroczenie poziomu 1 500 000 euro:
 1. całkowitej kwoty transakcji płatniczych w danym miesiącu, w tym wykonanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze,
 2. średniej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych za każdy okres ostatnich 3 miesięcy i ostatnich 12 miesięcy, w tym wykonywanych przez agentów, za pośrednictwem których mała instytucja płatnicza świadczy usługi płatnicze oraz
 • dostosować rozmiar prowadzonej działalności w zakresie usług płatniczych do wymogu poziomu kwoty 1 500 000 euro, albo
 • złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze KIP w terminie 30 dni od końca okresu, w którym nastąpiło przekroczenie.

Wymaga odnotowania, że w związku z wejściem w życie w dniu 29 września 2023 r. Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (tzw. „Warzywniak”), w przypadku złożenia przez MIP wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług jako KIP – w okresie rozpoznawania wniosku średnia całkowitej kwoty transakcji nie może przekraczać kwoty określonej w zgłoszeniu o przekroczeniu do KNF. Przed zmianami wprowadzonymi na mocy Warzywniaka, złożenie wniosku o KIP uprawniało Małą Instytucję Płatniczą do działania bez limitów transakcyjnych.

Niektóre z obowiązków MIP

MIP zobowiązana jest do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym środków otrzymanych za pośrednictwem agentów lub innego dostawcy w celu wykonania transakcji płatniczych. Ponadto, przepisy UUP zobowiązują MIP m.in. do:

 • informowania KNF o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w zakresie poszczególnych rodzajów usług płatniczych (w tym przez agentów),
 • przekazywania do KNF rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
 • przekazywania do KNF rocznej informacji o ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, a także ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli,
 • przekazywania do KNF danych dotyczących oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniając różne sposoby świadczenia usług płatniczych,
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy AML jako tzw. „instytucja obowiązana” w rozumieniu przepisów tej ustawy,
 • do wnoszenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru w kwocie stanowiącej iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, i stawki nieprzekraczającej 0,025%.

Czy MIP może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług płatniczych?

Mała Instytucja Płatnicza może prowadzić działalność gospodarczą inną niż świadczenie usług płatniczych. Dodatkowo, MIP może świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak usługi wymiany walut, usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej i usługi przechowywania i przetwarzania danych. W związku z wykonywaniem usług płatniczych MIP może także udzielać pożyczki służącej wykonaniu transakcji płatniczej (kredyt płatniczy) wyłącznie w celu świadczenia usług płatniczych, wskazanych w pkt 3-5 zakresu działalności MIP wyżej, oraz pod warunkiem że pożyczka ta nie jest udzielana:

 • na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
 • ze środków pieniężnych otrzymanych lub przechowywanych w celu wykonania transakcji płatniczej.

Co to jest Krajowa Instytucja Płatnicza i jak ją zarejestrować?

Krajowa Instytucja Płatnicza to osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi kolejną z form prowadzenia działalności na rynku usług płatniczych. Co istotne, KIP może również prowadzić działalność na terytorium innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w formie oddziału, za pośrednictwem agenta lub w ramach działalności transgranicznej. Podjęcie działalności w charakterze KIP wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF, a następnie wpisania do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego. Oznacza to, że do KNF należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zakres działalności KIP

KIP może świadczyć zarówno wszystkie, jak również tylko wybrane usługi płatnicze wskazane w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych („UUP”), tj.:

 1. przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 2. wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

– przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,

– przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,

– przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

 1. wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2 wyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, a w przypadku instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego – kredytu płatniczego (w rozumieniu UUP);
 2. wydawanie instrumentów płatniczych;
 3. umożliwianie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, polegających w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy instrumentu płatniczego lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na rozliczaniu i rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring);
 4. świadczenie usługi przekazu pieniężnego;
 5. świadczeniu usługi inicjowania transakcji płatniczej;
 6. świadczeniu usługi dostępu do informacji o rachunku.

Czy KIP może prowadzić inną działalność gospodarczą, oprócz świadczenia usług płatniczych?

Poza świadczeniem usług płatniczych, Krajowa Instytucja Płatnicza może także świadczyć ściśle powiązane ze świadczeniem usług płatniczych usługi dodatkowe, takie jak:

 1. usługi wymiany walut,
 2. usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,
 3. usługi przechowywania i przetwarzania danych.

Ponadto, KIP może również prowadzić systemy płatności oraz prowadzić inną działalność gospodarczą. W przypadku, kiedy KIP posiada kapitał założycielski w wysokości nie niższej, niż równowartość kwoty 125 000 euro, jest uprawniona także do wydawania pieniądza elektronicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co to jest pieniądz elektroniczny?

Pieniądz elektroniczny stanowi wartość pieniężną przechowywaną elektronicznie (w tym magnetycznie), która wydawana jest z obowiązkiem jej wykupu w celu dokonywania transakcji płatniczych i akceptowana jest przez podmioty inne, niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego. Nośnikiem pieniądza elektronicznego może być karta przedpłacona (stanowiąca jednocześnie instrument płatniczy). Jedną z podstawowych różnic między pieniądzem elektronicznym, a pieniądzem bankowym jest to, że środki stanowiące pieniądz elektroniczny nie stanowią depozytu. Dodatkowo, pieniądz elektroniczny nie podlega ochronie wynikającej z systemu gwarantowania depozytów (BFG), ani ochronie przed nieautoryzowaną transakcją płatniczą w przypadku utraty anonimowego instrumentu pieniądza elektronicznego.

Jakie są elementy wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP?

Wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego składany jest w formie pisemnej i zawiera wiele wymogów formalnych, które należy spełnić w celu przyjęcia go przez KNF. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Pieniężnej z dnia 13 listopada 2020 r. („Rozporządzenie”) określa szczegółowy zakres informacji oraz rodzaj i formę dokumentów, o których mowa w UUP, które wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku.

Do wniosku o wydanie zezwolenia wnioskodawca dołącza:

 1. adres siedziby;
 2. statut, akt założycielski albo umowę spółki;
 3. wykaz usług płatniczych, które zamierza świadczyć;
 4. program działalności i plan finansowy na okres co najmniej trzyletni, z których wynika, że wnioskodawca jest w stanie zastosować odpowiednie i proporcjonalne systemy, zasoby i procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności (szczegółowy zakres określono w Rozporządzeniu);
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie funduszy własnych w wymaganej wysokości;
 6. opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w tym zatwierdzone regulacje wewnętrzne w tym zakresie (szczegółowo określone w Rozporządzeniu);
 7. opis bliskich powiązań między wnioskodawcą a innymi podmiotami, jeżeli takie powiązania istnieją;
 8. dane pozwalające na ustalenie tożsamości osób zarządzających oraz osób, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w spółce lub spółdzielni zamierzającej wykonywać usługi płatnicze, ze wskazaniem wielkości należącego do nich pakietu akcji lub udziałów,
 9. dokumenty i informacje pozwalające na ocenę, czy wnioskodawca i osoby, o których mowa w pkt 8, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą, w szczególności:
  1. dokumenty pozwalające na ocenę, czy osoby zarządzające posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania działalnością w zakresie świadczenia usług płatniczych,
  2. informacje dotyczące skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych, jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących wnioskodawcy lub osób, o których mowa w pkt 8,
  3. informacje o toczących się postępowaniach karnych w sprawach o przestępstwo umyślne, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również o toczących się postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych – prowadzonych przeciwko osobom, o których mowa w pkt 8, lub związanych z działalnością tych osób albo wnioskodawcy;
 10. dane pozwalające na ustalenie tożsamości biegłych rewidentów oraz identyfikację firm audytorskich, obejmujące:
  1. imię i nazwisko biegłego rewidenta albo nazwę firmy audytorskiej,
  2. adres biegłego rewidenta albo adres firmy audytorskiej,
  3. numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów albo numer wpisu na listę firm audytorskich;
 11. w przypadku, jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczej lub usługi dostępu do informacji o rachunku – dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika.

Wymogi kapitałowe KIP oraz wysokość kapitału zakładowego

KNF wydaje zezwolenie na świadczenie usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej podmiotowi, który posiada kapitał założycielski co najmniej w wysokości równowartości w walucie polskiej:

 1. kwoty 125 000 euro (jeśli wnioskodawca zamierza świadczyć wszystkie usługi płatnicze wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-5 UUP lub niektóre z nich,
 2. kwoty 50 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 UUP,
 3. kwoty 20 000 euro – jeżeli wnioskodawca zamierza świadczyć jedynie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 UUP (przekaz pieniężny).

Wymaga odnotowania, że środki finansowe na pokrycie kapitału założycielskiego KIP nie mogą pochodzić z kredytu lub pożyczki ani być w inny sposób obciążone oraz z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Ponadto, podmiot musi posiadać środki finansowe przeznaczone na fundusze własne w wysokości, która nie może być niższa od wyższej z wartości:

 1. minimalnej wartości kapitału założycielskiego, wskazanego powyżej albo
 2. kwoty obliczonej na podstawie Rozporządzenia.

Jaki jest czas rozpatrywania wniosku przez KNF?

W przypadku braków we wniosku na etapie formalnym, KNF wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie nie krótszym, niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków formalnych w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne i jest kompletny pod kątem wymaganych załączników, KNF rozpoczyna analizę merytoryczną wniosku. Decyzja KNF w przedmiocie zezwolenia powinna zostać wydana w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub jego uzupełnienia. Jednak w praktyce i z doświadczenia Kancelarii wynika, że proces ten może znacznie się wydłużyć i trwa średnio około 1 roku.

CO OFERUJEMY

Nasz zespół specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz instytucji płatniczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie uzyskania zezwoleń na świadczenie usług płatniczych, czy wpisów do odpowiednich rejestrów. Zapewniamy naszym klientom wsparcie prawne nie tylko w relacjach z organami administracyjnymi (m.in. KNF, UOKiK, GIIF), ale również w zakresie działalności wyłączonej spod przepisów ustawy o usługach płatniczych, w szczególności w ramach „ograniczonej sieci”, Cashback, transakcji przeprowadzanych przez telekomy czy zbiórek publicznych. 

Usługi Kancelarii:

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze instytucji płatniczych mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań przed KNF o wydanie zezwolenia/ uzyskanie wpisu do rejestru

  Kancelaria oferuje wsparcie prawne na najwyższym poziomie merytorycznym wszystkim przedsiębiorcom, którzy planują utworzenie MIP oraz KIP. Każdorazowo dopasowujemy zakres usług do indywidualnych potrzeb klienta, jednocześnie dbając o realizację wszystkich obowiązków ustawowych. Doświadczenie zespołu Raczyński Skalski & Partners obejmuje również obsługę prawną przy przeprowadzeniu transformacji małej instytucji płatniczej w KIP.

 2. Opracowanie oraz audyt umów i regulaminów dla instytucji płatniczych i innych podmiotów świadczących usługi z zakresu usług płatniczych

  Nasza Kancelaria przeprowadza szczegółowe audyty rozwiązań przyjętych przez dostawców usług płatniczych, identyfikując obszary ryzyka oraz opracowuje i dostosowuje wymagane dokumenty do aktualnych norm i wytycznych regulacyjnych. Wdrażamy m.in. procedury raportowe i procedury zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, arkusze oceny ryzyka oraz spersonalizowane procedury i polityki niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności, potwierdzające stosowanie odpowiednich i proporcjonalnych systemów i zasobów przez podmioty obowiązane. Nasze usługi obejmują również prawne zabezpieczenie procesu outsourcingu (wsparcie przy wyborze kontrahentów), czy konstruowanie i negocjowanie warunków umów outsourcingowych.

 3. Obsługę postępowań spornych pomiędzy dostawcami usług, a także pomiędzy dostawcami a klientami

  Raczyński Skalski & Partners specjalizuje się w prowadzeniu sporów zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Doświadczenie zespołu Raczyński Skalski & Partners obejmuje m.in. prowadzenie sporów z tytułu wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunków w ramach bankowości przedsiębiorstw, czy informowanie odpowiednich organów nadzorczych o nieprawidłowościach w działalności podmiotów nadzorowanych celem zainicjowania odpowiednich działań nadzorczych.

 4. Reprezentację przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

  Nasi doświadczeni prawnicy reprezentują klientów przed organami nadzoru, takimi jak KNF, GIIF oraz sądami administracyjnymi, zapewniając skuteczną obronę interesów naszych klientów, także wówczas, gdy w sprawie nałożono lub istnieje ryzyko nałożenia sankcji finansowych na podmiot obowiązany lub osoby nim zarządzające.

 5. Wsparcie w wypełnianiu wszelkich raportów i informacji sprawozdawczych

  Raportowanie i przekazywanie informacji sprawozdawczych stanowi obowiązek instytucji płatniczych. Każdego roku, MIP oraz KIP zobowiązane są przedłożyć organom nadzoru roczne oraz kwartalne informacje na temat swojej działalności w ubiegłym roku. Będąc na bieżąco z wszelkimi nowelizacjami regulacji dotyczących sprawozdawczości podmiotów nadzorowanych, zespół Kancelarii oferuje pełne wsparcie w wypełnianiu wszelkich raportów i formularzy wymaganych przez organy nadzoru, w tym KNF, NBP czy GIIF. 

 6. Prowadzenie warsztatów i webinarów

  Zapewniamy kompleksowe warsztaty dotyczące aspektów prawnych prowadzenia działalności nadzorowanej, każdorazowo dostosowując ich zakres i program do aktualnych wytycznych i regulacji. Prawnicy Kancelarii organizują również webinary pozwalające zainteresowanym podmiotom uzyskanie wiedzy merytorycznej w zakresie instytucji płatniczych. 

Współpraca z Raczyński Skalski & Partners to gwarancja profesjonalnych i przejrzystych procesów licencyjnych i rejestrowych