Specjalizacje

Instytucje płatnicze

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie usług płatniczych, a w szczególności w zakresie tworzenia i realizacji obowiązków prawnych w ramach następujących podmiotów:

 1. Mała Instytucja Płatnicza
 2. Krajowa Instytucja Płatnicza
 3. Instytucja Pieniądza Elektronicznego

Mała instytucja płatnicza (MIP) służy prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych w mniejszym rozmiarze niż Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP). Może to być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego KNF, prowadząca działalność w zakresie którejkolwiek z usług płatniczych innej niż usługa inicjowania transakcji płatniczej lub usługa dostępu do informacji o rachunku.

Działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze MIP jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co oznacza w szczególności, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru. Podjęcie działalności w charakterze MIP nie wymaga natomiast uzyskania zezwolenia KNF. Za dzień rozpoczęcia działalności w charakterze MIP uważa się dzień dokonania wpisu do rejestru. Czas oczekiwania na wpis do rejestru KNF – przy założeniu przygotowania kompletu poprawnych dokumentów wymaganych przepisami prawa – wynosi do 3 miesięcy. Mała Instytucja Płatnicza jest uprawniona do prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie.

Różnice pomiędzy KIP a MIP (wymogi)

W przeciwieństwie do Małej Instytucji Płatniczej Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP) może prowadzić działalności zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą. KIP nie ma również – jak w przypadku MIP – ograniczeń w zakresie limitu środków przechowywanych na rachunkach użytkownika czy limitu w zakresie ogólnej wartości zrealizowanych transakcji. Ponadto w odniesieniu do KIP przepisy wymagają realizacji dużo bardziej rygorystycznych wymagań, aniżeli przy MIP. KIP musi zrealizować m.in. wymogi w zakresie posiadania określonego kapitału założycielskiego, który został określony ustawowo w wysokości równowartości kwoty nie niższej niż 125.000 Euro. Przede wszystkim jednak prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej wymaga uzyskania decyzji administracyjnej w postaci zezwolenia wydawanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W praktyce czas niezbędny do wydania przez KNF decyzji w przedmiocie zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze KIP szacujemy na okres od 1 do 2 lat.

Doświadczenie naszego zespołu obejmuje m.in.

 • obsługę postępowań o wydanie zezwolenia przez organy regulacyjne, a także wsparcie prawne w relacjach z organami administracyjnymi (m.in. KNF, UOKIK, GIIF);
 • obsługę stosunków między dostawcami a podwykonawcami;
 • doradztwo prawne dla Małych Instytucji Płatniczych oraz Krajowych Instytucji Płatniczych;
 • opracowanie oraz audyt umów i regulaminów dla banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów świadczących usługi z zakresu usług płatniczych;
 • doradztwo prawne i obsługę kantorów internetowych oraz podmiotów z branży FinTech;
 • obsługę postępowań spornych pomiędzy dostawcami usług, a także pomiędzy dostawcami a klientami;
 • stałą obsługę prawną dostawców usług płatniczych;
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów.