Aktualności

Zmiany w Prawie bankowym – rachunki „uśpione”

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
11 lipca 2016
Zmiany w Prawie bankowym – rachunki „uśpione”

W dniu 1 lipca 2016 roku weszły ważne zmiany w Prawie bankowym. Ważne bowiem dotyczą one rachunków bankowych, oszczędnościowych i lokat po osobach zmarłych.

Od 1 lipca 2016 roku banki są obowiązane przy zawieraniu umowy rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej do informowania posiadacza rachunku o możliwości wydania przez niego dyspozycji zgromadzonym wkładem – na wypadek swojej śmierci. W przypadku natomiast powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazane przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

W celu realizacji powyższych obowiązków banki zostały zobowiązane do prowadzenia centralnej informacji o rachunkach. Będą również musiały udzielać stosownych informacji osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku o rachunkach bankowych, które posiadał zmarły.

Nowelizacja wprowadza wreszcie instytucję tzw. „wygaszania rachunków uśpionych” co sprowadza się do rozwiązania z mocy samego prawa, a więc bez konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie oraz składania jakiejkolwiek dyspozycji ze strony banku czy posiadacza rachunku umów rachunku bankowego, którego posiadaczem była osoba fizyczna, niezawartych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo

2) z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku – tych rachunków.

Wyjątek stanowi sytuacja w której umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.

Dodatkowo z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku bankowego bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

Powyższe zmiany należ ocenić pozytywnie. Powinny przyczynić się do ułatwienia spadkobiercom poszukiwania majątku po zmarłych. Niewątpliwie olbrzymim udogodnieniem powinna być dla spadkobierców możliwość uzyskania szczegółowych informacji w dowolnym oddziale banku. Warto dodać, że nowelizacja powinna mieć bardzo duże znaczenie praktyczne – wg różnych szacunków – dotyczy bowiem depozytów pozostawionych na rachunkach bankowych o łącznej wartości między 1-5 mld PLN*.

*- za Money.pl

Powiązane

Trudności praktyczne w zakresie rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego
11 lipca 2016

W dniu 25 listopada 2015 roku Mec. Maciej Raczyński był jednym z  prelegentów spotkania poświęconego…

Maciej Raczyński Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera

    Wybierz listę

    Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail. Czytaj dalej

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.