Aktualności

Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych na podstawie uchwał regionalnych izb obrachunkowych

Kancelaria prawo energetyczne
7 czerwca 2022
Zasady konstruowania uchwał dotacyjnych na podstawie uchwał regionalnych izb obrachunkowych

Ambitna polityka klimatyczna oraz ochrona powietrza coraz częściej stają się wizytówką włodarzy polskich gmin i powiatów. Jednym z najbardziej niezawodnych instrumentów poprawy powietrza w tzw. małych ojczyznach są gminne i powiatowe programy dotacyjne. Programy te umożliwiają przeniesienie na gminę lub powiat całości lub części kosztu wymiany ogrzewania na ekologiczne lub inwestycji w odnawialne źródła energii. Zakres inwestycji, których finansowanie jest możliwe, jest szerszy i obejmuje m.in. usuwanie azbestu, budowę zbiorników retencyjnych czy usuwanie zbiorników bezodpływowych. Ja jednak chcę się dzielić z Czytelnikami swoim doświadczeniem w zakresie ochrony powietrza w samorządzie.

Wysokość dotacji, zróżnicowana w zależności od gminy, w wielu przypadkach może przesądzić o opłacalności inwestycji. Ponadto, gminy kształtując programy dotacyjne, mogą promować określone technologie ogrzewania budynków lub wytwarzania energii z OZE.

Wysokość dotacji jest często uzależniona od możliwości finansowych gminy lub powiatu. Wspólne dla wszystkich wspólnot samorządowych są natomiast wymogi, które spełnić musi uchwała dotacyjna. Wymogi te wynikają z obowiązujących przepisów. Na straży ich przestrzegania stoją wojewodowie oraz regionalne izby obrachunkowe.

Uchwały jednostek samorządu terytorialnego objęte są nadzorem wojewody oraz regionalnej izby obrachunkowej – na podstawie art. 90 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym. Jeżeli organ nadzoru stwierdzi, że uchwała jest sprzeczna z prawem, stwierdza jej nieważność.

Zakwestionowanie uchwały dotacyjnej przez regionalną izbę obrachunkową lub wojewodę może uniemożliwić szybką realizację ambicji klimatycznych. Nie mniej, orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych pozostaje bezcennym źródłem wiedzy o zasadach, na jakich uchwały dotacyjne powinny zostać konstruowane.

Podstawa prawna dla uchwał dotacyjnych

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska, zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Przepis z art. 403 ust. 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska rozstrzyga natomiast, że udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z beneficjentem dotacji.

Teraz zapraszam Czytelników na krótki przegląd orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych dotyczącego uchwał w przedmiocie dotacji na ochronę środowiska. Zasad konstruowania umowy w przedmiocie udzielenia dotacji dotyczyć zaś będzie kolejny artykuł.

Elementy obowiązkowe, które muszą znaleźć się w każdej uchwale

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w uchwale z dnia 21 października 2020 r. nr KI-411/242/20 zajęła stanowisko, iż:

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.), w uchwale należało uregulować zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. Brak uregulowania powyższych kwestii w tekście regulaminu, jak chociażby w formie określenia wzoru „wniosku”, o którym mowa  w § 5 Regulaminu, czyni Uchwałę Nr XXVIII.259.2020 niekompletną z punktu widzenia wymagań z art. 403 ust. 5 Prawo ochrony środowiska. Powyższa wada niekompletności uchwały stanowi istotne naruszenie prawa w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Innymi słowy, absolutnym must have uchwały dotacyjnej jest ustalenie w niej zasad udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Brak jest przeciwwskazań, żeby ww. elementy zostały uregulowane w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały a nawet we wzorcu wniosku o udzielenie dotacji.

W orzecznictwie wskazuje się natomiast, że zakazne jest wprowadzanie do uchwały – jako załącznika – wzorca umowy o udzielenie dotacji. Zawieranie umów jest bowiem kompetencją organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenie zasad i trybu udzielania dotacji to zawsze kompetencja organu stanowiacego

Ta sama,  Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w uchwale z dnia 8 lipca 2020 r. KI-411/198/20 zajęła stanowisko, zgodnie z którym:

Przekazanie uprawnień przez radę gminy na wójta gminy dotyczących trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji powoduje, że rada nie wywiązała się w sposób prawidłowy z obowiązków nałożonych art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Innymi słowy, ustalenie trybu udzielania dotacji zawsze powinnno być uregulowane w stosownej uchwale rady gminy. Materia ta nie może być regulowana zarządzeniem wójta.

Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w uchwale z dnia 8 lipca 2020 r. nr XVIII/52/2020 wyraziła pogląd, iż:

W pojęciu zasad udzielania dotacji, o których mowa w art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska mieści się wyłączne uprawnienie dla organu stanowiącego do określania jej wysokości.

Zgodnie z tym przepisem, to rada powiatu winna jednoznacznie ustalić wysokość dofinansowania. Wskazanie w uchwale, że dotacje mogą być udzielone w wysokości do 90 % wartości inwestycji, przenosi na organ wykonawczy kompetencję do określania wysokości dotacji i może prowadzić do dowolności organu wykonawczego w zakresie obliczenia wysokości dofinansowania przy rozpatrywaniu wniosków poszczególnych podmiotów.

Z powyższego wynika, że zasady udzielania dotacji muszą być określone w uchwale na tyle precyzyjnie, żeby określanie wysokości dotacji nie stało się dyskrecjonalnym uprawnieniem organu wykonawczego, działającego w praktyce przez upoważnionego urzędnika.

Stanowisko to znajduje oparcie w Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. 131/g111/D/20. W ocenie Izby:

Postanowienia uchwały powinny w sposób jednoznaczny i precyzyjny określać wielkość dofinansowania, jakie uzyska beneficjent. Powinien on o tym wiedzieć przed złożeniem wniosku o dotację celową.

5/5 - (1 vote)

Powiązane

Obowiązki koncesjonariusza wobec URE – szkolenie dla spółek posiadających koncesje na obrót energią elektryczną
7 czerwca 2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenie eksperckie Aktualne Obowiązki Koncesyjne Przedsiębiorstw Posiadających Koncesję na Obrót Energią Elektryczną…

Kancelaria prawo energetyczne
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera

    Wybierz listę

    Chcę być informowany e-mailowo informacjach ze strony Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie na podany przeze mnie adres e-mail. Czytaj dalej

    Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.