News

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki URE

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
6 August 2017
Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki URE

Jak uzyskać koncesje na obrót energią elektryczną – kluczowe warunki

Na wstępie należy zaznaczyć, że koncesja na obrót energią elektryczną (OEE) co do zasady wymagana jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na handlu hurtowym albo detalicznym energią elektryczną (sprzedaż energii do obiorców końcowych). Uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną nie wymaga się dla obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy.

Warunki na jakich można uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną zawarte są w ustawie prawo energetyczne oraz ustawie o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo Prezes URE w celu ułatwienia w przygotowania wniosku o uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną opracował tzw. Pakiety Informacyjne, które zawierają przydatne wskazówki dotyczące procesu uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną prowadzonego przez Prezesa URE oraz warunki formalne jakie należy spełnić składając wniosek o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną.

Podmioty składające wniosek o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną w Pakietach Informacyjnych znajdą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania: jakie warunki należy spełnić by uzyskać koncesję na obrót energia elektryczną? oraz jakie dokumenty i w jakiej formie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną? W naszej ocenie ww. pakiety są bardzo pomocne dla wnioskodawców oraz ułatwiają zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów do wniosku o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną.

Sama procedura uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną, ma na celu weryfikację, czy wnioskodawca, posiada odpowiednie środki finansowe i materialne, a także wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prowadzenia obrotu energią elektryczną.  

Postępowanie wszczynane jest po złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną w którym powinny znaleźć się informacje o planowanej działalności w tym biznes plan prowadzania obrotu energią elektryczną oraz opis dotychczasowej działalności przedsiębiorcy. Z naszego doświadczenia wynika, iż w przypadku nowo powstałych spółek jedną z kluczowych kwestii do uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną jest posiadania wystarczających środków finansowych do prowadzenia działalności na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną. Prezes URE każdy wniosek o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną weryfikuje biorąc pod uwagę indywidualne zdolności finansowe wnioskodawcy. Z naszego doświadczenie wynika, że przy niskim poziomie dostępnych środków finansowych (mniej niż kilkaset tysięcy złotych) Prezes URE może żądać dodatkowego zabezpieczenia np. w formie gwarancji bankowej lub gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń powstałych w wyniku prowadzenia działalności koncesjonowanej. Należy również podkreślić, że Prezes URE przy ocenie zdolności finansowych podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną bierze pod uwagę środki finansowe którymi rzeczywiście może dysponować wnioskodawca. Warunku tego nie spełnią np. niewiążące zobowiązania podmiotów trzecich do inwestycji, listy intencyjne lub inne niewiążące deklaracje o dokapitalizowaniu podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną.

Warto również zwrócić uwagę na formę dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną. Cześć dokumentów może być złożona tylko w oryginale np. informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydana w stosunku do podmiotu składającego wniosek o udzielenie koncesji na obrót energią elektryczną oraz osobno członków zarządu i osób uprawnionych do reprezentacji. Jeżeli wnioskodawca jest obywatelem, lub ma siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), informacje o niekaralności powinny pochodzić z rejestru właściwego państwa oraz być dostarczone, razem z tłumaczeniem przysięgłym oraz opatrzone klauzulą apostille. Dodatkowo składane dokumenty nie mogą być starsze aniżeli 3 miesiące licząc od daty ich złożenia do URE.

Warto podkreślić, że wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń. podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Z naszego doświadczenia wynika, że proces uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną trwa od 2 do 6 miesięcy. Warto również zaznaczyć, że sama koncesja na obrót energią elektryczną jest dopiero pierwszym krokiem do faktycznego rozpoczęcie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu energią elektryczną dlatego planując datę rozpoczęcia działalności warto wziąć pod uwagę zarówno czas potrzebny na uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną jak i dodatkowy czas konieczny na faktyczne rozpoczęcie działalności – zawarcie umowy przesyłowej, uzyskanie dostępu do TGE, zawarcie generalnych umów dystrybucyjnych i wiele innych czynności związanych z dostępem do rynku energii elektrycznej.  

 

Related

Szkolenie – Obowiązki koncesyjne przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energia elektryczną.
6 August 2017

Dla naszych Klientów przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energią elektryczną oferujemy przeprowadzenie szkolenia prowadzonego w formie…

Kacper Skalski Legal Counsel, Partner
Do you want to receive news?
Subscribe to Newsletter