Aktualności

Piątek z DORA – Kogo obowiązuje Rozporządzenie DORA?

12 kwietnia 2024
Piątek z DORA – Kogo obowiązuje Rozporządzenie DORA?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (dalej jako „DORA” lub „Rozporządzenie”) przewiduje jednolite wymogi dotyczące bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych nie tylko wobec znacznej większości podmiotów sektora finansowego, ale również względem podmiotów trzecich, które świadczą dla nich usługi ICT.

Pełna lista podmiotów objętych regulacjami DORA została określona w art. 2 Rozporządzenia, natomiast instytucje obowiązane wskazane w art. 2 ust. 1 lit. a)-t) zdefiniowane zostały wspólnie „podmiotami finansowymi” i zgodnie z poniższą tabelą są to:

lit.

PODMIOT FINANSOWY

W ROZUMIENIU

a)

instytucje kredytowe

art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

b)

instytucje płatnicze i instytucje płatnicze zwolnione zgodnie z art. 32 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366

art. 4 pkt 4 dyrektywy (UE) 2015/2366 i art. 32 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366

c)

dostawcy świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku

art. 33 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/2366,

d)

instytucje pieniądza elektronicznego oraz instytucje pieniądza elektronicznego korzystające z wyłączenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy 2009/110/WE

art. 2 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE i art. 9 ust. 1 dyrektywy 2009/110/WE

e)

podmioty prowadzące działalność inwestycyjną

art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE

f)

dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, którzy uzyskali zezwolenie na mocy rozporządzenia 2023/1114 i emitenci tokenów powiązanych z aktywami,

art. 3 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2023/1114 i art. 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2023/1114

g)

centralne depozyty papierów wartościowych

art. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 909/2014

h)

kontrahenci centralni

art. 2 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

i)

systemy obrotu

art. 4 ust. 1 pkt 24 dyrektywy 2014/65/UE

j)

repozytoria transakcji

art. 2 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012

k)

zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE

l)

spółki zarządzające

art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE

m)

dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji

rozporządzenia (UE) nr 600/2014, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34–36 tego rozporządzenia

n)

zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

art. 13 pkt 1 dyrektywy 2009/138/WE i art. 13 pkt 4 dyrektywy 2009/138/WE

o)

pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy reasekuracyjni i pośrednicy oferujący ubezpieczenia uzupełniające

art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97, art. 2 ust. 1 pkt 5 dyrektywy (UE) 2016/97 i art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy (UE) 2016/97

p)

instytucje pracowniczych programów emerytalnych

art. 6 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/234

q)

agencje ratingowe

art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009

r)

administratorzy kluczowych wskaźników referencyjnych

art. 3 pkt 25 rozporządzenia (UE) 2016/1011

s)

podmioty świadczące usługi finansowania społecznościowego

art. 2 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503

t)

repozytoria sekurytyzacji

art. 2 pkt 23 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402

 

DORA ma na celu wzmocnienie zaufania do systemu finansowego oraz ochrony jego stabilności na terenie UE, wobec czego podmioty finansowe mają stosować się do tych samych przepisów podczas zwalczania ryzyka związanego z ICT, każdorazowo uwzględniając swoją wielkość i ogólny profil ryzyka oraz charakter, a także skalę i stopień złożoności realizowanych działań, operacji i usług.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. u) DORA, wymagania wynikające z Rozporządzenia obejmują również zewnętrznych dostawców technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym dostawców usług chmury obliczeniowej, będących kluczowymi partnerami dla sektora finansowego w zakresie usług cyfrowych i infrastruktury.

Co istotne, wyłączeni z zakresu stosowania niniejszego Rozporządzenia są m.in. pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy reasekuracyjni i pośrednicy oferujący ubezpieczenia uzupełniające będący mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (art. 2 ust. 3 lit. e) DORA). Aby zastosować wyłączenie kluczowe jest prawidłowe określenie statusu pośrednika w kontekście zaliczenia do jednej z ww. kategorii, w związku z czym w art. 3 ust. 60), 63) i 64) DORA wskazano definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które należy stosować przy weryfikacji możliwych kryteriów wyłączenia.

Powiązane

Piątek z DORA – Kogo obowiązuje Rozporządzenie DORA?
12 kwietnia 2024

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie…

Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera