PSD3 / PSR – nowe wyzwania i możliwości dla rynku usług płatniczych

PSD3 to trzecia wersja unijnej dyrektywy dotyczącej usług płatniczych, która ma na celu ułatwić, ujednolicić i zabezpieczyć płatności w Unii Europejskiej. PSD3 jest kontynuacją poprzednich dyrektyw PSD1 i PSD2, które wprowadziły wiele zmian w sposobie świadczenia i korzystania z usług płatniczych. PSR to z kolei nowe rozporządzenie w sprawie usług płatniczych, w dużej części powielające regulację obecnej PSD2, choć także zawierające wiele zupełnie nowych rozwiązań.

Pakiet PSD3 / PSR został zaproponowany przez Komisję Europejską w czerwcu 2023 roku i jest obecnie w trakcie procedury legislacyjnej. Jeśli zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, to najprawdopodobniej wejdzie w życie w 2026 roku. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie przepisów PSD3 / PSR do swojego prawa krajowego.

Co nowego wprowadza PSD3 / PSR?

PSD3 / PSR wprowadza szereg nowych regulacji i ulepszeń dotyczących usług płatniczych, takich jak:

 • Utworzenie jednolitej licencji dla instytucji płatniczych (zamiast dotychczasowego modelu dualistycznego zakładającego istnienie odrębnej licencji instytucji płatniczej oraz licencji instytucji pieniądza elektronicznego. Jednolita licencjabędzie uprawniać do świadczenia wszystkich rodzajów usług płatniczych, zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych, takich jak dostęp do rachunków (AIS), inicjowanie płatności (PIS) czy płatności oparte na linii kredytowej (COP).
 • Zaostrzenie wymogów dotyczących silnego uwierzytelniania klientów przy transakcjach online, aby zapobiegać oszustwom i wyłudzeniom. Silne uwierzytelnianie oznacza, że klient musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą co najmniej dwóch czynników, takich jak hasło, kod SMS, biometria czy token. PSR wprowadza także zupełnie nową usługę weryfikacji danych odbiorcy płatności z danymi podanymi przez nadawcę.
 • Ułatwienie dostępu do gotówki dla konsumentów poprzez umożliwienie im wypłaty pieniędzy z bankomatów lub punktów sprzedaży detalicznej za pomocą telefonu komórkowego lub karty zbliżeniowej. PSD3 wprowadza także wyłączenie dla niezależnych operatorów bankomatów i agentów handlowych, którzy nie będą musieli spełniać wszystkich wymogów licencyjnych i nadzorczych dotyczących usług płatniczych.
 • Wzmocnienie praw konsumentów i nadzoru nad rynkiem usług płatniczych poprzez wprowadzenie m.in. obowiązku informowania klientów o opłatach i kursach walutowych przed transakcją, możliwości odstąpienia od umowy o usługę płatniczą w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, czy też obowiązku rekompensaty za nieautoryzowane lub błędnie wykonane transakcje.

Oprócz powyższczego warto także zauważyć, że wraz z pakietem PSD3 / PSR Komisja Europejska przedstawiła także projekt rozporządzenia w sprawie ram dostępu do danych finansowych. Projekt ten zakłąda wprowadzenie otwartych finansów (Open Finance), czyli systemu umożliwiającego dostęp do danych finansowych klientów przechowywanych przez różne podmioty, takie jak banki, ubezpieczyciele czy fundusze inwestycyjne. Otwarte finanse mają na celu zwiększenie przejrzystości i konkurencji na rynku finansowym oraz umożliwienie klientom lepszego zarządzania swoimi finansami.

Jakie są korzyści i wyzwania związane z PSD3 / PSR?

PSD3 / PSR ma na celu dostosowanie regulacji usług płatniczych do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów oraz do postępu technologicznego i cyfryzacji. PSD3 / PSR ma przynieść korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, takie jak:

 • Większy wybór i łatwiejszy dostęp do usług płatniczych, zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych.
 • Większa ochrona i bezpieczeństwo transakcji płatniczych, zarówno online, jak i offline.
 • Większa przejrzystość i konkurencja na rynku usług płatniczych, co może prowadzić do obniżenia kosztów i poprawy jakości usług.
 • Większa integracja i harmonizacja rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej, co może ułatwić handel transgraniczny i mobilność klientów.

Jednocześnie PSD3 / PSR stawia przed rynkiem usług płatniczych wiele wyzwań, takich jak:

 • Konieczność dostosowania się do nowych wymogów prawnych i technicznych, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami i ryzykami dla podmiotów świadczących usługi płatnicze.
 • Konieczność zapewnienia zgodności z innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), bezpieczeństwa cybernetycznego czy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 • Konieczność monitorowania i reagowania na zmiany zachowań i preferencji klientów oraz na pojawianie się nowych konkurentów i modeli biznesowych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług prawnych?

W RSP Legal specjalizujemy się w prawie energetycznym oraz finansowym, w tym związanym z działalnościąbanków, instytucjipłatniczych, kantorów i innych regulowanych uczestników rynku. Posiadamy bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie PSD3 oraz innych regulacji dotyczących usług płatniczych. Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów świadczących lub korzystających z usług płatniczych, takie jak:

 • Doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania licencji na świadczenie usług płatniczych lub pieniądza elektronicznego.
 • Doradztwo prawne w zakresie zgodności z wymogami prawnymi i technicznymi dotyczącymi usług płatniczych, takimi jak silne uwierzytelnianie klientów, otwarte finanse czy ochrona danych osobowych.
 • Doradztwo prawne w zakresie sporządzania i negocjowania umów o świadczenie usług płatniczych lub współpracy z innymi podmiotami świadczącymi usługi płatnicze.
 • Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania sporów i reklamacji związanych z usługami płatniczymi.

Jako kancelaria prawnicza działająca na rynku od blisko 10 lat, mamy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną. Znamy specyfikę branży energetycznej, bankowej i instytucji płatniczych oraz potrzeby naszych klientów.