Specjalizacje

Sztuczna inteligencja – prawnik AI

Wobec dynamicznego rozwoju obszaru sztucznej inteligencji (AI) i innowacji technologicznych kwalifikacja prawna wykorzystywanych narzędzi i usług z nimi związanych może budzić wątpliwości i generować ryzyka zarówno biznesowe jak i prawne. Celem określenia i ujednolicenia zasad działania AI, projektowane przepisy unijnego rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji (tzw. AI Act) mają w niedalekiej przyszłości nałożyć na dostawców sztucznej inteligencji obowiązki i uregulować dostęp systemów AI do unijnego jednolitego rynku.

Raczyński Skalski & Partners oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi zapewniające bezpieczeństwo prawne wykorzystywania sztucznej inteligencji (AI) i nowych technologii, m.in. Internet of Things (IoT), Machine Learning (ML), chmury obliczeniowej (cloud computing). Mamy świadomość, że dążąc do optymalizacji procesów i budowania przewagi konkurencyjnej przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów, transformacja cyfrowa jest priorytetem większości funkcjonujących biznesów. Odpowiednie zabezpieczenia prawne są gwarantem komfortu i swobody działania na rynku z wykorzystaniem ww. narzędzi.

Usługi Kancelarii:

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Doradztwo regulacyjne w zakresie AI Act:

  Śledzimy i analizujemy projekty unijnych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, aby zapewnić naszym Klientom zgodność z najnowszymi przepisami oraz wytycznymi, które zostaną uchwalone na poziomie europejskim.

 2. Audyt systemów AI

  Nasza Kancelaria w ramach obsługi prawnej przeprowadza analizy zgodności przyjętych przez klientów rozwiązań dotyczących sztucznej inteligencji z zasadami, które będą wynikać z projektowanych regulacji dotyczących AI. W ramach obsługi prawnej przeprowadzamy analizy ryzyka oraz przygotowujemy opinie prawne dotyczące zgodności wykorzystywanych narzędzi AI z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

 3. Wsparcie prawne dla projektów wdrożenia sztucznej inteligencji

  Zespół Kancelarii doradza przy pozyskiwaniu danych dla celów budowy oraz rozwoju rozwiązań AI, a także weryfikuje dopuszczalność wykorzystywania konkretnych systemów AI/ML/IoT służących do analizy danych (w szczególności w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, ochronie konsumenta lub przepisów dotyczących instytucji finansowych).

 4. Obsługa prawna podmiotów wykorzystujących narzędzia AI

  Przygotowujemy regulaminy usług opartych na systemach AI, wewnętrzne polityki wykorzystywania systemów AI – z uwzględnieniem obowiązków pracodawców wynikających z AI Act (m.in. wypełnienie obowiązku informacyjnego względem pracowników o podleganiu systemowi AI, wdrożenie nadzoru ludzkiego względem narzędzi AI przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje, przeszkolenie i uprawnienia, wprowadzenie zasad korzystania z systemów i monitorowania) oraz opracowujemy dobre praktyki zarządzania algorytmami i systemami AI. 

 5. Audyt rozwiązań bazujących na chmurze obliczeniowej

  Prawnicy Kancelarii weryfikują zgodność usług chmurowych z regulacjami prawnymi, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w chmurze (zgodność z przepisami RODO). Ponadto, korzystanie z chmury obliczeniowej wymaga przestrzegania zasad przetwarzania danych objętych tajemnicą zawodową oraz outsourcingu (w odniesieniu do instytucji finansowych), a także uwzględnienia kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Kancelaria przeprowadza kompleksową analizę rozwiązań stosowanych przez instytucje finansowe, od weryfikacji poprawnego wdrożenia chmury, przez przygotowanie planu przetwarzania informacji i ich zakresu, opracowanie planu wyjścia i ciągłości działania, po wdrożenie procesu monitorowania chmury obliczeniowej przez Klienta.