Specjalizacje

Prawo spółek handlowych

Jednym z głównych obszarów specjalizacji Raczyński Skalski & Partners jest świadczenie usług prawnych z zakresu prawa spółek, w tym w szczególności zakładania i przekształcania spółek handlowych, obsługi prawnej organów statutowych (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie akcjonariuszy) oraz sporów korporacyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie korporacyjnym i handlowym Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne odpowiednie dla prowadzonego przez Klienta biznesu i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. O wysokiej jakości usług świadczonych przez prawników Raczyński Skalski & Partners i zaufaniu, jakim obdarzyli nas dotychczasowi Klienci świadczy liczba ponad 100 założonych spółek handlowych w ramach zrealizowanych przez Kancelarię projektów. 

Wśród naszych Klientów są przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne działające w różnych sektorach gospodarki. Współpracujemy zarówno ze spółkami prawa handlowego, jak i instytucjami finansowymi. Zapewniamy sprawne bieżące funkcjonowanie firm w zakresie spraw korporacyjnych.

Usługi Kancelarii:

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze prawa spółek handlowych obejmują w szczególności:

 1. Zakładanie, przekształcanie i rozwiązywanie spółek handlowych

  Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie założenia działalności gospodarczej, w tym przygotowywanie stosownych dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa, a także sporządzanie umów spółek. Nasi prawnicy doradzają Klientom nie tylko w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej, ale także w zakresie wyboru i stworzenia indywidualnego modelu zarządzania spółką (celem dostosowania zakresu kompetencji organów spółki do oczekiwań Klienta). Oferujemy również wsparcie prawnie w zakresie łączenia, przekształcania  i likwidacji spółek prawa handlowego.

 2. Obsługę prawną organów statutowych

  Zespół Kancelarii świadczy bieżącą obsługę spółek w zakresie prawa korporacyjnego, w tym obsługę prawną posiedzeń organów spółek (tj. zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy), a także dokonywania zmian w ich składach i zgłaszania zmian do rejestru przedsiębiorców w KRS. Ponadto doradzamy w zakresie tworzenia dobrych praktyk (best practice) dla zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych oraz przygotowujemy projekty wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym uchwał, regulaminów, porozumień wspólników oraz umów o współpracy).

 3. Sporządzanie i weryfikację umów

  Prawnicy Raczyński Skalski & Partners przygotowują dla Klientów indywidualne projekty umów z kontrahentami, podwykonawcami, czy pracownikami (m.in. umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa na usługi, umowa pośrednictwa, umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa wdrożeniowa, umowa licencyjna). Ponadto dokonujemy weryfikacji zawartych już umów oraz doradzamy w zakresie wprowadzenia zmian i modyfikacji (np. wynagrodzenia, waloryzacji, terminu realizacji umowy), a także analizujemy możliwości wypowiedzenia lub odstąpienia od umów, oceniając przy tym ryzyko naliczenia kar umownych (za nienależyte wykonanie, zwłokę, opóźnienie).

 4. Spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami oraz wsparcie akcjonariuszy spółek publicznych

  Oferujemy wsparcie prawne w zakresie wszelkich zmian w strukturach właścicielskich spółek, w tym przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji, opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli, sporządzanie projektów i negocjowanie umów pomiędzy wspólnikami / akcjonariuszami. Udzielamy kompleksowego doradztwa również w zakresie wywiązywania się z obowiązków ciążących na nabywcach znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych (w tym względem Komisji Nadzoru Finansowego).

 5. Audyt prawny (due diligence)

  Kancelaria świadczy obsługę prawną w zakresie analizy wewnętrznych aktów prawnych spółki (w szczególności umowy spółki lub statutu), ustalenia jej struktury właścicielskiej i dokonania oceny strategii działania. Uwzględniając biznesowe potrzeby Klienta, doradzamy w zakresie stworzenia zasad funkcjonowania spółki zmniejszających ewentualne ryzyka i zagrożenia (np. przejęcie kontroli nad spółką przez inny podmiot bez porozumienia i wbrew woli jej dotychczasowych organów). Badania prawne prawników Kancelarii obejmują również ocenę otoczenia administracyjnoprawnego warunkującego prowadzenie podstawowej działalności spółki (w szczególności badanie posiadania przez spółkę zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności podstawowej).

Współpraca z Raczyński Skalski & Partners to inwestycja w bezpieczeństwo i zgodne z prawem prowadzenie działalności gospodarczej

Klienci Raczyński Skalski & Partners mogą liczyć na profesjonalne i rzetelne doradztwo prawne. Prawnicy naszej Kancelarii stale podnoszą swoje kwalifikacje w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Jako że obszar prawa spółek handlowych ulega ciągłym zmianom, stale śledzimy nowe regulacje i orzecznictwo, aby móc dostarczyć naszym klientom aktualne i skuteczne rozwiązania prawne.

Zrealizowane projekty
Spółki prawa handlowego

Założenie przeszło 100 spółek handlowych (lata 2011 – 2017).

Wytwórca energii

Doradztwo prawne w zakresie sporu pomiędzy wspólnikami spółki działającej na rynku tzw. energii odnawialnej.

Spółka publiczna

Doradztwo prawne w zakresie sporu pomiędzy akcjonariuszami spółki publicznej działającej na rynku „New Connect”.

Spółki prawa handlowego

Przekształcenia podmiotów (m.in. spółki cywilnej w spółkę komandytową).

Instytucje finansowe

Obsługa prawna organów statutowych największych podmiotów branży finansowej.