Specjalizacje

Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA)

Jednym z elementów unijnego pakietu legislacyjnego dotyczącego finansów cyfrowych jest Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, tzw. DORA (Digital Operational Resilience Act). Celem Rozporządzenia jest aktualizacja otoczenia regulacyjnego w obszarze technologii finansowych, ujednolicenie wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także zharmonizowanie procesów i standardów odporności cyfrowej w sektorze finansowym, FinTech oraz dostawców technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) funkcjonujących w obszarze UE. W związku z tym, że Rozporządzenie weszło w życie na początku 2023 roku, podmioty finansowe mają czas na realizację wynikających z niego wymogów najpóźniej do stycznia 2025 roku.

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners oferuje szereg usług, celem wsparcia naszych klientów w procesie przygotowania do obowiązywania DORA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie prawa finansowego oraz dziesiątkom przeprowadzonych projektów zrealizowanych na rzecz różnego rodzaju instytucji obowiązanych, kierujemy się przede wszystkim tym, aby opracowywane przez nas rozwiązania pozostawały w najwyższej zgodności z prawem, jednocześnie będąc dostosowanymi do obszaru i skali działalności naszych klientów.

Usługi Kancelarii:

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze DORA mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Audyt prawny w zakresie zgodności stosowanych procedur wewnętrznych i systemów związanych z ICT z DORA

  Nasza kancelaria przeprowadza szczegółowe audyty rozwiązań stosowanych przez instytucje obowiązane, identyfikując obszary ryzyka, opracowując i dostosowując procedury wewnętrzne naszych klientów do aktualnych norm i wytycznych regulacyjnych. Udzielamy rekomendacji w zakresie podjęcia odpowiednich działań w celu zachowania zgodności z DORA, a także wdrażamy m.in. spersonalizowane procedury ogólne i polityki wewnętrzne.

 2. Przygotowanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

  Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi w zakresie dostosowania zawartych umów do wymogów DORA, a także przygotowanie oraz negocjowanie umów (w tym umów współpracy, umów na wdrożenie systemów IT oraz umów outsourcingowych) zapewniających zgodność z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia.

 3. Warsztaty przygotowujące do wdrożenia DORA przez podmioty rynku finansowego

  Kancelaria oferuje wysokiej jakości szkolenia dla wyznaczonych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów ICT, dostosowane do unikalnych potrzeb każdego z zainteresowanych podmiotów. Wiedza uzyskana podczas warsztatów umożliwi klientom szczegółową weryfikację zgodności rozwiązań przez nich stosowanych z przepisami DORA oraz zidentyfikowanie ewentualnych obszarów niezgodności.

 4. Wsparcie w wypełnianiu wszelkich raportów i informacji sprawozdawczych

  Prowadzenie rejestru informacji przez podmioty obowiązane odegra kluczową rolę w ramach zarządzania ryzykiem stron trzecich w zakresie ICT i będzie wykorzystywane przez właściwe organy nadzorcze m.in. w kontekście oceny zgodności podmiotów finansowych z DORA. Nasza kancelaria oferuje pełne wsparcie w wypełnianiu wszelkich raportów i formularzy wymaganych przez organy nadzoru, w tym KNF.

 5. Reprezentacja przed organami nadzoru i sądami administracyjnymi

  Nasi doświadczeni prawnicy reprezentują klientów przed organami nadzoru, takimi jak KNF czy GIIF oraz sądami administracyjnymi, zapewniając skuteczną obronę interesów naszych klientów, także wówczas, gdy w sprawie nałożono lub istnieje ryzyko nałożenia sankcji finansowych na podmiot obowiązany lub osoby nim zarządzające.

 6. Stałe wsparcie doradcze

  Kancelaria zapewnia swoim klientom nie tylko kompleksowe doradztwo prawne, ale również partnerską współpracę w budowaniu zgodnych z prawem struktur biznesowych dostosowanych do indywidualnego kontekstu operacyjnego klienta. Będąc stale zaangażowanymi w śledzenie zmian w przepisach i technologiach, dostarczamy obsługiwanym przez nas podmiotom wytyczne dotyczące wdrażania ulepszeń zapewniających ciągłą zgodność z DORA.