Specjalizacje

OZE

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne dla inwestorów oraz wytwórców energii ze źródeł odnawialnych w istniejących instalacjach. Prawnicy Kancelarii zapewniają zarówno istniejącym jak i planowanym projektom OZE uzyskanie wszelkich pozwoleń koniecznych do udziału instalacji w aukcji OZE przeprowadzanej na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE). Dla funkcjonujących instalacji OZE ( farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych) Kancelaria zapewnia pełen zakres usług prawnych i regulacyjnych w szczególności negocjacje umów na sprzedaż energii elektrycznej (offtake) jak i umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia.    

Szczegółowy zakres usług prawnych zespołu prawa energetycznego Kancelarii obejmuje:

  • Kancelaria przygotowuje projekty OZE do udziału w aukcji OZE prowadzonej przez Prezesa URE na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dla projektów istniejących Kancelaria uzyskuje potwierdzenie przyjęcia deklaracji o przystąpieniu do aukcji OZE. Dla planowanych projektów prawnicy Kancelarii zapewniają przeprowadzenie procedury oceny formalnej zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii poprzez przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE oraz uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji OZE,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają usługi prawne w zakresie negocjowania oraz zawierania umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE (PPA), sprzedaży energii z OZE zarówno na rzecz sprzedawców zobowiązanych po cenie URE jak i sprzedaży energii do niezależnych spółek obrotu,
  • Kancelaria zapewnia usługi prawne w zakresie negocjowania oraz zawierania umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia zarówno zielonych certyfikatów (PM_OZEA) jak i błękitnych certyfikatów (PM_OZE-BIO),
  • Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne przy organizacji i powołaniu klastra energii na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Doradztwo prawne dla koordynatora klastra energii , organizacje klastra energii w tym uzyskanie koncesji na obrót energią dla koordynatora klastra energii. 
  • Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne w zakresie sporządzenia umów pomiędzy członkami klastra energii w szczególności umowy sprzedaży energii zawierane przez członków klastra energii, umowy dystrybucyjne dla uczestników klastra energii oraz zapewniają członkom klastra energii pełne doradztwo regulacyjne oraz reprezentacje przed Prezesem URE. 
  • Prawnicy Kancelarii sporządzają oraz prowadzą negocjacje umów dzierżawy, najmu oraz służebności przesyłu dotyczących zabezpieczenia nieruchomości pod inwestycje farm wiatrowych i fotowoltaicznych,
  • Kancelaria zapewnia usługi prawne w zakresie zawierania umów projektowych dla instalacji OZE w szczególności EPC, TSA, BOP, umów serwisowych oraz umów prowadzenie pomiarów wiatru.
Zrealizowane projekty
Wytwórca energii z OZE

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE dla projektu biogazowni.

Wytwórca energii z OZE

Przygotowanie wyliczeń zgodnie z ustawa o odnawialnych źródłach energii w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości pomocy publicznej jaką może otrzymać w aukcji OZE wytwórca energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej z instalacji OZE dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW, negocjacje zarówno ze sprzedawcami zobowiązanymi (uprzednio sprzedawcy z urzędu) jak i z niezależnymi spółkami obrotu.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) dla projektów o mocy zainstalowanej przekraczającej 400 MW.

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży prawa majątkowych ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (błękitne certyfikaty PM_OZE-BIO).

Wytwórca energii z OZE

Negocjacje i sporządzanie umów sprzedaży gwarancji pochodzenia dla instalacji o mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne oraz przygotowanie regulacji prawnych do uruchomienia elektronicznej platformy obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia zielone certyfikaty (PM_OZEA) i błękitne certyfikaty (PM_OZE-BIO).