Specjalizacje

Obrót Energią

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną oraz sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Prawnicy Kancelarii świadczą również usługi prawne dla operatorów systemów dystrybucyjnych w tym operatorów systemów dystrybucyjnych nie posiadających połączenia z siecią operatora przesyłowego (OSDn). Prawnicy Kancelarii zapewniają zgodność działalności spółek obrotu oraz OSDn z przepisami ustawy prawa energetyczne oraz innych regulacji sektora energetyki.

Szczegółowy zakres usług prawnych zespołu prawa energetycznego Kancelarii obejmuje:

  • Kancelaria oferuje usługi prawne dla sprzedawców energii począwszy od uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną poprzez organizację prawną działu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych aż do pełnego operacyjnego rozpoczęcia obrotu i sprzedaży energii,
  • Kancelaria zapewnia doradztwo prawne dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych OSD i OSDn,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają usługi prawne w zakresie rozpoczęcia hurtowego obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii – uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych
  • Kancelaria sporządza oraz wdraża do stosowania umowy rynku energetycznego takie jak:  umowa sprzedaży energii elektrycznej, umowa ramowa EFET, umowa ramowa sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia, umowa dystrybucyjna, generalna umowa dystrybucyjna, umowa przesyłowa, umowa na udostępnienie jednostki grafikowej.
  • Prawnicy Kancelarii doradzają w zakresie efektywności energetycznej w tym w zakresie relacji prawnych pomiędzy sprzedawcą a podmiotem realizującym przedsięwzięcie efektywności energetycznej na podstawie ustawy o efektywności energetycznej,
  • Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie spełniania przez spółki obrotu obowiązków z obszaru REMIT, EMIR, MIFID, MIFID II,
  • Kancelaria przeprowadza audyty prawne zgodności prowadzonej działalności z regulacjami ustawy prawo energetyczne, obowiązkami wobec KNF oraz Towarowej Giełdy Energii,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym koncesję zgodność prowadzonej działalności koncesjonowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie obowiązków z ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki takich jak regulacje KNF oraz regulacje wewnętrzne Towarowej Giełdy Energii,
  • Prawnicy Kancelarii na bieżąco monitorują zmiany przepisów sektora energetyki w szczególności ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz zapewniają spółkom obrotu oraz OSDn alerty prawne zawierające ocenę wpływu planowanych zmian na działalność dystrybucyjną i obrotową,
  • Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty wewnętrzne z obowiązków wynikających z koncesji na obrót i dystrybucję energii elektrycznej oraz obowiązków wobec URE, KNF i TGE.
Zrealizowane projekty
Spółki obrotu energią elektryczną

Uzyskanie kilkunastu koncesji na obrót energią elektryczną (koncesja OEE) oraz przygotowanie spółek do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu procesu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Spółki obrotu energią elektryczną

Opracowanie wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, a także ogólnych warunków umów sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu energią elektryczną

Wdrożenie prawne obrotu energią elektryczną na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

OSD i spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną ( koncesja OEE) i dystrybucji energią elektryczną (koncesja DEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie raportu prawnego dla spółki obrotu energią (koncesja OEE) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru energii elektrycznej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE).

Spółka obrotu energią elektryczną

Prawnicy Kancelarii w ostatnich dwóch latach prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży energii elektrycznej dla wolumenów energii ponad 800 GWh, w szczególności umów wieloletnich na dostawy energii elektrycznej dla Ceramika Paradyż.