Specjalizacje

Obrót gazem

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym oraz sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Prawnicy Kancelarii zapewniają zgodność działalności przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót gazem ziemny (OPG) oraz obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ) z przepisami ustawy prawa energetyczne, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz innych regulacji sektora energetyki. 

Szczegółowy zakres usług prawnych zespołu prawa energetycznego Kancelarii obejmuje:

  • Kancelaria oferuje usługi prawne dla spółek zajmujących się obrotem gazem ziemnym oraz obrotem gazem ziemnym z zagranicą. Usługi Kancelarii obejmują doradztwo począwszy od uzyskania na podstawie ustawy prawo energetyczne koncesji na obrót gazem ziemnym i koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą, poprzez organizację prawną działu sprzedaży gazu do odbiorców końcowych aż do pełnego operacyjnego rozpoczęcia obrotu i sprzedaży gazu ziemnego zarówno na Towarowej Giełdzie Energii jak i do odbiorców końcowych,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają usługi prawne w zakresie rozpoczęcia hurtowego obrotu gazem ziemnym na Towarowej Giełdzie Energii, czyli uzyskania statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskania statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych,
  • Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie spełniania przez spółki obrotu obowiązków przejrzystości rynku (REMIT, EMIR, MIFID, MIFID II),
  • Eksperci Kancelarii sporządzają taryfy i cenniki dla gazu ziemnego, zgodnie z regulacjami prawa energetycznego oraz prowadzą postępowania taryfowe na podstawie prawa energetycznego,
  • Kancelaria sporządza oraz wdraża do stosowania umowy sektora gazowego takie jak: wzorce umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego, umowy ramowe EFET, generalne umowy dystrybucyjne z PSG, umowy przesyłowe z Gaz System,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają doradztwo prawne przy zawieraniu umów przedwstępnych o świadczenie usługi magazynowania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz umów przedwstępnych na wykonywanie zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy o zapasach,
  • Kancelaria zapewnia swoim klientom doradztwo prawne w zakresie wymogów wynikających z obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy zgodnie z ustawą prawo energetyczne oraz rozporządzeniem wykonawczym,
  • Prawnicy Kancelarii zapewniają przedsiębiorstwom energetycznym posiadającym koncesję na obrót gazem ziemnym (OPG) i koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ) zgodność prowadzonej działalności koncesjonowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie obowiązków z ustawy prawo energetyczne, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz innych regulacji sektora energetyki, regulacji KNF oraz regulacji TGE.
  • Prawnicy Kancelarii na bieżąco monitorują zmiany przepisów sektora gazowego w szczególności ustawy prawo energetyczne, ustawy o zapasach ropy naftowej, rozporządzeń w zakresie dywersyfikacji gazu ziemnego oraz zapewniają klientom alerty prawne zawierające ocenę wpływu planowanych zmian na działalność spółek posiadających koncesję na obrót gazem ziemnym (OPG) i koncesję obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ)
  • Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty wewnętrzne z obowiązków wynikających z koncesji na obrót gazem ziemnym (OPG) i obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).
Zrealizowane projekty
Spółka obrotu gazem ziemnym

Uzyskanie koncesji na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesji na obrót gazem ziemnym  (koncesja OGZ) oraz przygotowanie klientów do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne dla spółki obrotu gazem ziemnym procesu sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców końcowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Wdrożenie prawne obrotu gazem ziemnym na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, uzyskanie statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 50b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych na prowadzenie rachunków lub rejestrów tych towarów giełdowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Negocjacje prawne wdrożenia systemu CRM obsługującego kilkadziesiąt tysięcy punktów poboru gazu ziemnego.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Opracowanie i wdrożenie wzorów umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego, a także ogólnych warunków umów sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców biznesowych i konsumentów.

Spółka obrotu gazem ziemnym

W ostatnich dwóch latach prawnicy Kancelarii prowadzili proces negocjacji umów sprzedaży gazu ziemnego na ponad 2,5 TWh gazu ziemnego w szczególności umowy wieloletnie na dostawy gazu ziemnego dla Ceramiki Paradyż.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie audytu prawnego działalności koncesjonowanej dla spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu gazem ziemnym (koncesja OPG) oraz obrotu gazem ziemnym z zagranicą (koncesja OGZ).

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z PGNiG umowy o świadczenia usługi biletowej wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2 ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Reprezentacja spółki z koncesją na obrót gazem ziemnym w procesie zawierania z Gas Storage Poland sp. z o.o.  umowy przedwstępnej o świadczenie usługi magazynowania wskazanej w art. 33 ust 1a pkt 2) ustawy prawo energetyczne.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Sporządzenie raportu prawnego dla sprzedawcy gazu ziemnego do odbiorców końcowych (koncesja OPG) zawierającego ocenę ryzyk oraz analizę korzyści nowego systemu efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Przeprowadzenie badania prawnego due dilligence przy nabyciu spółek z koncesją na obrót gazem ziemnym (OPG) oraz koncesją na obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ).