Specjalizacje

Działalność pożyczkowa

W ostatnim czasie polski rynek pożyczek rozwija się niezwykle dynamicznie, reagując na zmieniające się potrzeby konsumentów oraz przedsiębiorców. O rosnącej elastyczności i innowacyjności tego sektora świadczy oferowanie coraz to bardziej zróżnicowanych i dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów produktów, takich jak odroczone płatności (Buy Now, Pay Later, BNPL), kredyty płatnicze, karty kredytowe, faktoring oraz szybkie pożyczki udzielane w ramach rozbudowanych aplikacji mobilnych i webowych.

Na dynamikę rozwoju branży pożyczkowej bezpośredni wpływ ma zmieniające się otoczenie prawne, które w przeważającej części dotyczy obszaru consumer finance. Kluczową regulacją, która w ostatnim czasie zmieniła krajobraz rynku pożyczkowego w Polsce, była przede wszystkim ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (tzw. ustawa antylichwiarska), w wyniku której instytucje pożyczkowe zostały objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners jest świadoma dynamicznego rozwoju zachodzącego na rynku pożyczkowym i aktywnie angażuje się w dostarczanie kompleksowej obsługi prawnej dla firm pożyczkowych wdrażających zróżnicowane produkty finansowe. Nasza oferta obejmuje nie tylko pomoc w zakresie przestrzegania przepisów prawa unijnego oraz polskiego i unikania ryzyka naruszenia regulacji, ale także wsparcie w rozwijaniu strategii biznesowej i maksymalizowaniu korzyści z nowych możliwości rynkowych.

Nasze usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Raczyński Skalski & Partners w obszarze działalności pożyczkowej mają charakter kompleksowy i obejmują w szczególności:

 1. Doradztwo regulacyjne

  Śledzimy i analizujemy zmiany prawne dotyczące rynku pożyczek konsumenckich (B2C) oraz pożyczek udzielanych przedsiębiorcom (B2B). Projektujemy i dostosowujemy struktury biznesowe do specyfiki działalności gospodarczej naszych klientów, uwzględniając aspekty prawa prywatnego oraz prawa publicznego, w tym prawa podatkowego. Skutecznie doradzamy, jak łączyć działalność pożyczkową z innymi rodzajami działalności, w tym w szczególności z działalnością polegającą na świadczeniu usług płatniczych.

 2. Procedury rejestracyjne

  Świadczymy usługi rejestracji instytucji pożyczkowych w rejestrze prowadzonym przez KNF. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności zawiązanie nowej spółki handlowego spełniającej wymogi ustawy o kredycie konsumenckim lub przeprowadzenie audytu i podjęcie prac dostosowawczych w ramach istniejącej spółki, a także sporządzenie i przesłanie do KNF odpowiedniego wniosku. Reprezentujemy firmy pożyczkowe również w innych procedurach rejestracyjnych dotyczących chociażby prowadzenia działalności lombardowej czy świadczenia usług płatniczych.

 3. Umowy i regulaminy

  Świadczymy usługi przygotowywania i opiniowania umów pożyczki / kredytu konsumenckiego z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów zabezpieczenia wierzytelności. Przygotowujemy procedury AML/ CFT, procedury reklamacyjne, polityki prywatności oraz wszelkie inne dokumenty wewnętrzne wymagane prawem lub wynikające z rekomendacji organów nadzoru. Z sukcesami zabezpieczamy interes naszych klientów, w szczególności dbając o zgodność przygotowanej przez nas dokumentacji z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów i handlu elektronicznego.

 4. Procedury nadzorcze

  Doradzamy klientom przy wypełnieniu bieżących obowiązków względem organów nadzoru, w tym KNF oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Pomagamy w sporządzaniu cyklicznych sprawozdań oraz udzielaniu odpowiedzi na wezwania do udzielenia określonych informacji lub wyjaśnień. Uczestniczymy w przeprowadzanych kontrolach oraz zaskarżamy do sądów administracyjnych rozstrzygnięcia nadzorcze, w tym nakładające kary finansowe na instytucje nadzorowane za brak zgodności z obowiązującymi przepisami.

 5. Spory sądowe i windykacja

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesach sądowych toczących się pomiędzy firmami pożyczkowymi a ich klientami oraz w postępowaniach egzekucyjnych. Sporządzamy i wnosimy do sądów pozwy oraz uczestniczymy w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów, takich jak procedury mediacyjne. Działaniami sądowymi i odzyskiwaniem należności w naszej kancelarii zajmuje się odrębny dział financial litigation posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów na rynku finansowym.

 6. Działalność lombardowa

  Swoje usługi prawne świadczymy również na rzecz podmiotów prowadzących działalność lombardową, której istotą jest udzielanie finansowania konsumentom z ustanowieniem zabezpieczenia na rzeczy ruchomej. W przeszłości z sukcesem doradzaliśmy sieci lombardów w uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF, przygotowaniu nowej dokumentacji kontraktowej oraz procedur wewnętrznych, w tym procedur reklamacyjnych oraz procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 7. Pośrednictwo kredytowe

  Niezwykle ważnym elementem naszej codziennej pracy jest doradztwo realizowane na rzecz pośredników kredytowych, w tym pośredników kredytu hipotecznego i ich agentów oraz pośredników kredytu konsumenckiego. Analizujemy wymogi regulacyjne takiej działalności oraz uzyskujemy wpisy do odpowiednich rejestrów pośredników kredytowych prowadzonych przez KNF. W kompleksowy sposób doradzamy, czy określone innowacyjne modele biznesowe podlegają przepisom o pośrednictwie kredytowym.

 8. Szkolenia i edukacja

  Organizujemy różnego rodzaju szkolenia, dostosowane do potrzeb naszych klientów, dotyczące najnowszych trendów, regulacji i praktyk w branży pożyczkowej. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie i wiedzę prawną łączymy z dobrą znajomością otoczenia branżowego i dostępnych narzędzi technicznych, w tym dotyczących analizy zdolności kredytowej (rating / scoring) klienta oraz weryfikacji jego tożsamości. Oferta prowadzonych przez nas warsztatów może być indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego z klientów.

Raczyński Skalski & Partners oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla sektora pożyczkowego

Kancelaria Raczyński Skalski & Partners zdaje sobie sprawę z wyzwań regulacyjnych stojących przed sektorem pożyczkowym. Nasz zespół doświadczonych prawników śledzi najnowsze trendy i zmiany w przepisach prawa finansowego, by zaoferować naszym klientom kompleksowe doradztwo prawne specjalnie dostosowane do zróżnicowanych i innowacyjnych modeli biznesowych. Działamy jako zaufany partner, wspierając w utrzymaniu konkurencyjności w dynamicznym środowisku finansowym.