Zespół

Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa energetycznego, funduszy UE i pomocy publicznej oraz prawa spółek handlowych.

W ramach programu stypendialnego odbyła staż zagraniczny w brytyjskiej kancelarii prawnej we współpracy z Uniwersytetem w Birmingham. Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywała w jednej z największych w Polsce spółek obrotu energią elektryczną – PGE Obrót S.A., a następnie w dużej kancelarii prawnej w Warszawie.

W swojej praktyce zajmuje się obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, przede wszystkim spółek obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz wytwórców energii. Doradza klientom w postępowaniach koncesyjnych przed Prezesem URE, a także zakładom energochłonnym i odbiorcom przemysłowym w zakresie ulg i zwolnień z podatku akcyzowego. Zajmuje się również doradztwem w sferze funduszy unijnych, w tym w zakresie postępowań związanych z wymierzaniem korekt finansowych. Jednocześnie posiada doświadczenie w obszarze prawa spółek handlowych, obsługi korporacyjnej oraz projektów M&A.

Biegle posługuje się językiem angielskim. 

Zrealizowane projekty
Spółka obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym

Zapewnienie zgodności prowadzonej przez Spółkę działalności koncesjonowanej z przepisami prawa, w szczególności w zakresie obowiązków koncesyjnych.

Spółka obrotu energią elektryczną

Sporządzenie umów sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz umów sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia.

Spółka obrotu energią elektryczną

Współpraca w procesie uzyskiwania przez Klienta statusu Członka Towarowej Giełdy Energii, statusu członka IRGiT oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych.

Spółka obrotu gazem ziemnym

Doradztwo w procesie zawierania przez Klienta z PGNiG S.A. umowy o świadczenie usługi biletowej w zakresie magazynowania gazu ziemnego.

Spółka obrotu energią elektryczną

Udział w sporządzeniu opinii prawnej zawierającej analizę nowego systemu efektywności energetycznej, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Wytwórca energii z OZE

Udział w sporządzeniu opinii prawnej w przedmiocie biznesowej optymalizacji biogazowni rolniczej.

Zakład energochłonny

Doradztwo prawne w zakresie częściowego zwrotu akcyzy dla zakładu energochłonnego.

Beneficjent funduszy UE

Doradztwo w postępowaniu w zakresie zwrotu udzielonej beneficjentowi pomocy publicznej oraz wymierzenia korekty finansowej.

Spółka obrotu energią elektryczną

Obsługa korporacyjna spółki obrotu energią elektryczną.

Wybrane publikacje
Obowiązek zmiany koncesji paliwowych w tym koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz nowego Rozporządzenia w sprawie…

Data: 17 styczeń 2020
Odwołanie od decyzji o zwrocie dotacji lub zwrocie dofinansowania ze środków unijnych

Wydatkowanie środków unijnych przez beneficjentów jest szczegółowo nadzorowane przez właściwe instytucje krajowe. Realizowane przez beneficjentów…

Data: 31 grudzień 2017