Specjalizacje

Upadłość konsumencka i restrukturyzacja firmy

Kancelaria posiada również  doświadczenie związane z doradztwem prawnym w zakresie prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Nasze doświadczenie obejmuje m.in. następujące obszary:

 • bieżąca pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, w szczególności w zakresie związanym z emisją obligacji,
 • doradztwo w zakresie decyzji i strategii co do działań podejmowanych w trakcie pandemii COVID-19 w związku z ryzykiem niewypłacalności,
 • pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji pozasądowej, obejmującej w szczególności wsparcie prawne w ułożeniu relacji z kontrahentami (wierzycielami/dłużnikami) w trakcie pandemii COVID-19 i w okresie po ustaniu pandemii w celu rozwiązania problemów związanych z zatorami płatniczym,
 • doradztwo w zakresie ustalania warunków restrukturyzacji wierzytelności, w tym prowadzenia  negocjacji  z bankami, instytucjami finansującymi, Urzędami Skarbowymi, ZUS, wierzycielami, dłużnikami,
 • analiza prawna poprzedzająca otwarcie restrukturyzacji,
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,
 • weryfikacja przesłanek ogłoszenia upadłości,
 • przygotowywanie  wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentowanie dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości,ochrona dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela,
 • pomoc w realizacji uprawnień wierzyciela w ramach poszczególnych form prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego (postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego), w tym pomoc w zakresie właściwego wykonywania i wypowiadania zawartych z dłużnikiem umów oraz realizacji zabezpieczeń osobistych oraz rzeczowych wierzytelności,
 • opiniowanie zagadnień wskazanych przez wierzyciela i bieżące wsparcie merytoryczne w toku prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • opiniowanie i weryfikacja składanych planów restrukturyzacyjnych i nadzór nad ich wykonywaniem,
 • prowadzenie negocjacji i doradztwo prawne w relacjach z potencjalnymi nabywcami wierzytelności lub przedsiębiorstwa dłużnika,
 • reprezentowanie wierzyciela na zgromadzeniach wierzycieli, weryfikacja i zaskarżanie postanowień w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności, współpraca z wierzycielem w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji i opracowywania danych niezbędnych do zgłoszenia wierzytelności, weryfikacja możliwości skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń wierzytelności,
 • monitorowanie procesu i terminu sporządzenia spisów wierzytelności bądź listy wierzytelności, weryfikacja zakresu uznania wierzytelności i ewentualne zaskarżanie spisów bądź list wierzytelności,
 • reprezentowanie wierzyciela na posiedzeniach rady wierzycieli i innych postępowaniach wpadkowych w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
 • prowadzenie postępowań o wyłączenie z masy upadłości przedmiotów stanowiących własność Klientów oraz przedmiotów zabezpieczenia i udział w fizycznym odbiorze tych składników majątkowych,
 • monitorowanie procedury i terminów sporządzania planów podziału funduszów masy upadłości, weryfikacja planów podziału funduszów masy upadłości i zakresu zaspokojenia Wierzyciela, ewentualne zaskarżanie planów podziałów,
 • prowadzenie postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z brakiem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, w tym zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,