Specjalizacje

Ochrona konkurencji

Kancelaria specjalizuje się w usługach prawnych z zakresu ochrony konkurencji. Prawnicy Kancelarii oferują usługi prawne obejmujące doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji, w szczególności praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nieuczciwych praktyki rynkowe oraz czynów  nieuczciwej konkurencji. Kancelaria dla swoich klientów w szczególności spółek energetycznych oraz podmiotów z branży finansowej oferuje bieżące wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności podejmowanych działań z prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Prawnicy Kancelarii świadczą również usługi pilnego przygotowania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Kancelaria oferuje usługi prawne z ochrony konkurencji, w szczególności :

  • Kancelaria zapewnia usługi prawne w zakresie opiniowanie zgodności działań przedsiębiorstw energetycznych i przedsiębiorstw z branży finansowej z prawem ochrony konkurencji oraz prawem konsumenckim,
  • Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne w zakresie zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz reprezentacji w postępowaniu antymonopolowym przed Prezesem UOKiK,
  • Kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie reprezentacji w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, w szczególności w zakresie porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
  • Eksperci Kancelarii zapewniają zgodność stosowanych wzorców umów oraz regulacji wewnętrznych z przepisami ochrony konkurencji,
  • Prawnicy Kancelarii przygotowują skargi dotyczące udzielenia niedozwolonej pomocy publicznej na rzecz konkurencyjnych przedsiębiorstw.
Zrealizowane projekty
Podmiot podlegający koncentracji

Uzyskanie szeregu pozytywnych decyzji Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.

Spółka obrotu energią elektryczną

Analizy prawne w zakresie porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej przez operatorów sieci dystrybucyjnej i przesyłowej energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Spółki prawa handlowego

Badanie prawne due dilligence zgodności działalności przedsiębiorstw z przepisami ochrony konkurencji i konsumentów.

Spółki prawa handlowego

Bieżące doradztwo prawne dla podmiotów z sektora branży finansowej oraz przedsiębiorstw energetycznych w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami ochrony konkurencji.

Beneficjent funduszy UE

Przygotowanie analizy prawnej z zakresu efektywności energetycznej, dotyczącej określenia możliwości przekroczenia dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na przedsięwzięcie efektywności energetycznej zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1 b ustawy o efektywności energetycznej.