The Team

Grzegorz Mikos

Fields of specialization:

Grzegorz Mikos Grzegorz Mikos Of counsel

Fields of specialization:

Radca prawny, ekspert ds. OZE oraz prawa energetycznego z wieloletnim doświadczeniem w Urzędzie Regulacji Energetyki, Departament Źródeł odnawialnych i Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz w Ministerstwie Klimatu.

Prowadził prace analityczne i sporządzał ekspertyzy prawne przy wdrożeniu nowych systemów wsparcia, tzw. systemów FIT/FIP oraz regulacji w zakresie klastrów, spółdzielni energetycznych i wsparcia dla prosumentów na podstawie ustawy OZE oraz ustawy prawo energetyczne.

Uczestniczył w procesie kontroli oświadczeń wytwórców energii z OZE, korzystających z systemów wsparcia.

Prowadził postępowania administracyjne w sprawie wymierzania kar pieniężnych operatorom systemów dystrybucyjnych w związku z naruszeniem ustawy – Prawo energetyczne. Ponadto, prowadził liczne postępowania w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz tzw. Programów Zgodności. Aktywnie uczestniczył w międzynarodowych zespołach grup roboczych w ramach CEER. Był uczestnikiem komisji sejmowych.

Radca prawny Grzegorz Mikos posiada również unikalne doświadczenie, zdobyte w departamencie Ministerstwa Klimatu, zajmującym się udzielaniem koncesji na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego.

W zespole prawa energetycznego Kancelarii odpowiada za kwestie regulacyjne związane z rynkiem odnawialnych źródeł energii oraz prawem energetycznym, opracowywanie zasad działania klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Prowadzi w  Kancelarii postępowania w sprawie uzyskania koncesji na podstawie ustawy prawo energetyczne. Przygotowuje dla klientów Kancelarii najbardziej optymalne modele sprzedaży energii z instalacji OZE dla zakładów przemysłowych zarówno w formule dzierżawy instalacji PV jak i corporate PPA. 

Wybrane publikacje
Corporate PPA – Korzyści z posiadania koncesji na obrót energią OEE dla wytwórców energii sprzedających energię w modelu Corporate PPA

  Koncesja, czyli… Przyjmuje się, że koncesja jest to akt (w praktyce decyzja administracyjna), którym…

Data: 7 July 2022